Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace ze 4. porady zastupitelů konané 7.3.2022

Informace ze 4. porady zastupitelů konané 7.3.2022

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. Jmenování velitele JSDH Choltice
 6. Pomoc Ukrajině
 7. Vlajka pro Tibet
 8. ČOV Choltice
 9. Pronájem části pozemku parc. č. 180/48 k. ú. Choltice
 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 725/107 k. ú. Choltice
2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 21.3.2022 - porada zastupitelů od 18:00 hod.
 • 9.4.2022 - (středa) zasedání zastupitelstva 18:15 hod. v Zámecké restauraci
 • 18.4.2022 - porada zastupitelů od 18:00 hod. (Velikonoce - bude stanoven náhradní termín)
 • 9.5.2022 - porada zastupitelů od 18:00 hod.
 • 16.5.2022 - porada zastupitelů od 18:00 hod.
 • 23.5.2022 - zasedání zastupitelstva 18:00 hod.

Další zasedání:

 • 27.6.2022 - zasedání zastupitelstva 18:00 hod.
 • 26.9.2022 - poslední zasedání zastupitelstva 18:00 hod.

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

Ing. Korbelová - zeptala se parkování u MŠ. Pokud se nestaví kabiny, zda-li není možné zrušit oplocení stavby a umožnit tam opět parkování. Starosta odpověděl, že to projednával s předsedou Slavoje, ale nelze to zrealizovat, protože se na místě nachází stavební materiál a suť. Ing. Brožek doplnil, že pokud bude v březnu přidělena dotace na stavbu kabin, tak se se stavbou co nejdříve začne.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů Běžná údržba

P. Vančura - informoval o povoleném kácení nebezpečných stromů kolem zámku a kvůli stavbě nové zastávky v ul. Pardubická. Pokácené stromy budou nahrazeny stromy novými. Vše je v souladu s povolením. Stromy spadlé do rybníků v oboře budou vytaženy odbornou firmou. Městys na toto nemá techniku. Počítá se také s postupným odstraněním stromů spadlých do koryta potoka.

 • Bezpečné a bezbariérové chodníky

P. Vančura a M. Horák - stavba byla zahájena dříve vzhledem ke vhodnému počasí. Začalo se u hřbitova všemi třemi zastávkami a chodníky. Firma má dostatek techniky, řeší se velké množství kabelů v zemi. Průběžně se kabely vytyčují a identifikují. Proběhlo přemístění dočasných zastávek a byl zprovozněn náhradní průchod do areálu hřbitova. Zatím není na stavbě zásadní problém.

Starosta dodal, že na místě je komplikovaná dopravní situace. Dále je na středu 9.3.2022 naplánována schůzka s občany dotčenými stavbou, kde jim budou podány informace o organizaci stavby a projednány individuální úpravy kolem jejich domů.

Ing. Horák, dodal, že stavba probíhá v pořádku.

 • Obecní finance

Starosta doplnil, že momentálně městys nemá žádný problém s financemi. Na spořícím účtu je uloženo 9,5 mil. Kč, na provozních účtech je cca 2,5 mil. Kč. Městys nemá žádné účty u ruských bank či jiných bank zatížených sankcemi.

 

5. Jmenování velitele JSDH Choltice

Starosta informoval, že pozval oba nominanty na velitele JSDH - Davida Minaříka a Petra Jiráska na poradu zastupitelů 18.4.2022, kde mohou prezentovat svoje představy o působení ve funkci velitele JSDH Choltice. Bohužel toto pondělí je velikonoční, takže bude hledám náhradní termín.

Zastupitelé o novém veliteli rozhodnou na zasedání 27. 6. 2022. Slavnostní jmenování proběhne ve čtvrtek 18.8.2022 před celou jednotkou na náměstí nebo u hasičské zbrojnice za účasti veřejnosti a hostů.

 

6. Pomoc Ukrajině

Starosta podal následující informace:

 • zatím je v soukromí ubytována jedna větší rodina se 3 dětmi,
 • ZŠ - může poskytnout učebnu pro ukrajinskou třídu, může přijímat jednotlivě UA děti do povinné školní docházky, administrativa běžná, nenáročná,
 • MŠ - vzhledem k naplněné kapacitě nelze přijímat děti z UA,
 • městys je připraven finančně i materiálně pomoci soukromníkům s ubytováním AU uprchlíků, sbírka nebude zatím realizována,
 • na podporu Ukrajiny byl na radnici vyvěšen UA prapor.

Zastupitelé se shodli, že jsou ochotni poskytnout potřebnou pomoc UA občanům, aby bylo zmenšeno jejich strádání poté, co museli opustit své domovy kvůli ruské okupaci jejich země.

 

7. Vlajka pro Tibet

Městys obdržel žádost Spolku Lungta o účast v mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“. Vyvěšením tibetské vlajky 10. 3. 2022 vyjádříme symbolickou podporu malému národu, který je utlačován národem větším.

Zastupitelé většinově souhlasili s vyvěšení tibetské vlajky.

 

8. ČOV Choltice

Starosta a P. Vančura informovali o provozu ČOV:

 • 2. 3. 2022 - proběhla pravidelná kontrola ČIŽP na provoz ČOV, vše v pořádku. Doporučeno řešit průtok množství OV,
 • dlouhodobý problém - velké množství balastních vod natéká potrubím na ČOV,

Zastupitelé se shodli na postupu řešení:

 • provést kamerovou kontrolu starých stok,
 • nahradit staré betonové stoky novým plastovým potrubím,
 • nenapojovat dešťové svody a meliorace na splaškovou stoku.

Ing. Horák, potvrdil, že do jednotné kanalizace byly v minulosti zapojeny meliorační potrubí, např. v ul. Nádražní, Okružní či Jedousovské. Velký nátok spodních vod může být do betonové stoky vedoucí kolem Řeháku.

Zastupitelé souhlasili s provedením kamerového průzkumu všech starých stok, který by měl odhalit netěsnost kanalizace. Na květnové poradě bude podána informace o výsledku průzkumu a projednán další postup.

 

9. Pronájem části pozemku p. č. 180/48 k. ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. 180/48  (ostatní plocha) k. ú. Choltice o výměře 6 203 m 2, v současné době má část pozemku pronajatou pan ....... pro parkování osobního automobilu. V důsledku digitalizace katastrálního operátu došlo ke změnám v katastru nemovitostí (přečíslování pozemků). Pan ..... podal žádost o pronájem části uvedeného pozemku o výměře 32 m2, jak je vyznačeno v přiloženém situačním výkrese. Pozemek bude užívat jako odstavnou plochu pro dvě osobní vozidla tak, jak jej dosud využíval. Nájemné bude 2x 250 Kč ročně.

Smlouva bude schvalována na zasedání zastupitelstva 9. 4. 2022.

 

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 725/107 k. ú. Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 725/107 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 10 310 Kč (vedení 106 bm), součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

Smlouva bude schvalována na zasedání zastupitelstva 9. 4. 2022.

 

11. Prodej části louky p.č. 750/2

J. Zelenka prezentoval stanovisko LLM ohledně podmínek uvedených v kupní smlouvě na prodej části pozemku na koupališti pro stavbu klubovny pro kmen Trilobit. Pro LLM jsou podmínky v KS neakceptovatelné.

LLM zvažuje možnost druhé varianty a to realizovat záměr formou práva stavby. Tato cesta bude dále zvažována.

Další z možností je zapojit do financování MAS Železnohorsko. První jednání mezi Trilobitem a MAS již proběhlo a je možné uvažovat o variantě, kdy by investorem stavby a příjemcem dotace byl městys. Dotaci na stavbu by poskytl MAS ve výši až 95% a 5 % LLM. jednalo by se tzv. spolkový dům, který by mohl sloužit i ostatním choltickým spolkům, případně i pro lesní školku.

Možné varianty je třeba projednat na schůzce mezi městysem, LLM, právníky a zástupcem MAS. Schůzka bude svolána co nejdříve.

 

12. Kulturní a sportovní akce

F. Peml informoval, že rybáři naplánovali dětské rybářské závody na sobotu 4.6.2022. Výlov rybníku Červený je stanoven na 8.10.2022.

 

Zapsal Tomáš Bolek.

 

Datum vložení: 20. 3. 2022 23:30
Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2022 23:44
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Vánoční strom v Cholticích 2021.

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště