Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace ze 6. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 30.1.2023

Informace ze 6. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 30.1.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. Dotace pro mažoretky
 6. Výtah pro ZŠ Choltice
 7. Rozpočtové opatření č. 12/2022
 8. Rozpočtové opatření č. 1/2023
 9. Koncepce využití Zámku Choltice
 10. Dotace z MMR za Bílou stuhu v roce 2022.
 11. Rozšíření discgolfového hřiště
 12. Senior Taxi - úprava podmínek

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 6.2.2023 - jednání finančního výboru
 • 8.2.2023 - 3. zasedání zastupitelstva od 18:15 Zámecká restaurace
 • 20.2.2023 - pracovní porada od 18:00
 • 6.3.2023 - pracovní porada od 18:00
 • 20.3.2023 - pracovní porada od 18:00
 • 5.4.2023 - 4. zasedání zastupitelstva od 18:15 Zámecká restaurace

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

Bez připomínek.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Ing. Horák podal následující informace:

 • Běžná údržba a úklid obce - probíhají průběžně, i s ohledem na počasí.
 • Hasičská zbrojnice - vlivem nepříznivého počasí se téměř nestaví.
 • Rekonstrukce kabin Slavoje - práce probíhají převážně uvnitř, KD je zítra v 8.00. Na konci března se předpokládá dokončení stavby.
 • Technické služby - čeká se na realizaci vrtu (užitková voda), chystají se smlouvy na společné užívání zdrojů vody, elektřiny a užívání septiku. S majiteli sousední nemovitosti proběhlo jednání a bylo dosaženo dohody na všem potřebném.
 • Rekonstrukce WC v Ledci - po dohodě se stavební firmou by se mělo začít v průběhu února.
 • Chodník a lávka v ul. U Pošty - probíhá stavební řízení, doplňuje se dokumentace.
 • Rekonstrukce ul. Na Hlásku + dešťová kanalizace - probíhá stavební řízení, bude se doplňovat dokumentace o vsakovací zkoušky (nabídka na jejich provedení je na 106 722 Kč),
 • Výtah pro školu - je připravena cenová nabídka, bude projednáno ve zvláštním bodě.
 • Chodník v Chrtníkách se vstupem do obory - rýsuje se spolupráce na úpravě vstupu do obory od Chrtníků. Chrtníky chtějí postavit na své straně chodník, Choltice částečně opraví vstupní bránu a vstupní část na své straně. Vše bude pod dohledem památkářů. Je vybrán projektant. Realizace 2024-2025.

 

5. Dotace pro mažoretky

Na zasedání je třeba provést opravu chybného usnesení o přidělení dotace pro spolek mažoretek.

Příjemce dotace má být: Mažoretky Meibelin Svinčany, z.s., nikoliv SDH Svinčany.

Výše dotace se nemění.

Postup:

 1. revokace usnesení č. 13/2/2022 - z usnesení se odstraní SDH Svinčany.
 2. Nové usnesení:

Zastupitelstvo městyse Choltice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtu městyse pro Mažoretky Meibelin Svinčany, z.s.

3. Úprava rozpočtu - viz RO 1/2023.

 

6. Výtah pro ZŠ Choltice

Starosta informoval o průběhu příprav vybudování výtahu v budově ZŠ Choltice. Výtah je potřeba pro zajištění bezbariérového přístupu do všech prostor školní budovy. Výtah bude sloužit pro ZŠ i MŠ a měl by být umístěn ve vstupním prostoru školy, bude obsluhovat obě patra.

Nabídka na PD Výstavba výtahu v ZŠ Choltice - 118 580 Kč - MID architekti s.r.o., Pardubice.

Orientační cena výtahu od Výtahy Pardubice a.s.: 1 734 000 bez DPH.

Současně je třeba rekonstruovat WC, aby bylo vhodné pro vozíčkáře.

Harmonogram:

 • rok 2023 - příprava PD a stavební povolení, výběr zhotovitele
 • rok 2024 - 6-9/2024 stavební příprava a montáž výtahu. Rekonstrukce WC. Od 10/2024 v provozu.

Starosta informoval o možnosti požádat o dotaci z MAS Železnohorsko na bezbariérovost. Podmínky dotace však nejsou zcela ideální pro náš záměr.

 

7. Rozpočtové opatření č. 12/2022

Starosta prezentoval poslední rozpočtové opatření roku 2022.

Příjmy se navýšily o 3 572 622 Kč (převážně výběr daní), výdaje se navýšily o 64 500 Kč. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze.

Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2022 činí 9 554 330 Kč.

Městys využil zvýšených zůstatků k uložení na spořícím účtu u České spořitelny a za rok 2022 získal na úrocích 220 921 Kč. Sazby úroků byly postupně tyto: 2,2%, 2,5%, 3,2 %, 3,5% do 28.2.2023.

V nejbližších dnech proběhne jednání s ČS o dalším postupu zhodnocení volných prostředků.

Návrh RO č. 12/2022 bude projednán na zasedání 8.2.2023.

 

8. Rozpočtové opatření č. 1/2023

Starosta prezentoval návrh první změny rozpočtu.

Upravují se příjmy o 1 143 261 Kč a výdaje 1 123 830 Kč.

Podrobný přehled je v příloze.

Návrh RO č. 13/2023 bude projednán na zasedání 8.2.2023.

 

9. Koncepce využití Zámku Choltice

Zastupitelé projednali koncepci budoucího využití zámku Choltice.

Starosta prezentoval dojmy z návštěvy zámku v Ostrově nad Ohří a moderního muzea v klášteře ve Žďáru nad Sázavou.

Zastupitelé se shodují, že zámek Choltice by měl být nadále provozován jako „památkový turistický objekt“ s pravidelnými prohlídkami několika prohlídkových okruhů doplněných o interaktivní prvky a s možností komerčního využití restaurace, kavárny, velkého sálu a přilehlých místností. Zámek by měl prezentovat život na zámku na poč. 20 st., interaktivně zámecký park a Choltickou oboru v proměnách času, dále by zde měla být výstavní galerie, kulturně společenské prostory – velký sál, přilehlé místnosti (výstavy, plesy, přednášky, kongresy apod.), zámecká restaurace a zámecká kavárna. V jižní části parku po zámkem by mohla být obnovena barokní zahrada.

Na středu 1.2.2023 je naplánována prezentace záměru pro veřejnost od 18:00 na malém zámku.

Ve středu 8.2.2023 zastupitelstvo projedná záměr koncepce na zasedání zastupitelstva.

 

10. Dotace z MMR za Bílou stuhu v roce 2022

Starosta prezentoval podmínky dotace z MMR, kterou může městys získat za Bílou stuhu z roku 2022 v soutěži Vesnice roku. Dotace je ve výši 600 Kč a je 85%. Zastupitelé se po diskusi přiklánějí k využití dotace pro dokončení přední části areálu hasičské zbrojnice, která dotačním podmínkám nejvíce vyhovuje.

 

11. Rozšíření discgolfového hřiště

Discgolfový spolek požádal v roce 2021 městys o rozšíření stávajícího discgolfového hřiště na 18 košů. Nyní byla záležitost projednána se zástupci NPÚ a vzhledem k uvažovanému záměru realizace obnovy barokní zahrady v jižní části parku není ze strany NPÚ rozšíření podporováno.

Zastupitelé se shodli, že ze strany městyse nemá být rozšíření podpořeno. Starosta v tomto duchu discgolfovému spolku odpoví.

 

12. Senior Taxi - úprava podmínek

Od roku 2021 městys financuje Senior taxi. Vzhledem ke zvýšeným nákladům na PHM se zastupitelé dohodli na navýšení příspěvku městyse pro rok 2023 ve výše 300 Kč na jízdu (bylo 200 Kč). Jiné podmínky se nemění.

 

Zapsal Tomáš Bolek

 

Datum vložení: 7. 2. 2023 15:22
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2023 15:36
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Advent na choltickém zámku 10.12.2022 - I. část

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu