Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 10. zasedání konaném 3. 4. 2024

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 10. zasedání konaném 3. 4. 2024

.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 10. zasedání konaném 3. 4. 2024

 

Zasedání zastupitelstva se konalo 3. 4. 2024 od 18:15 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice a zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 5 občanů.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

Usnesení č. 1/10/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice určilo zapisovatelkou Olgu Urbanovou, DiS. a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Davida Minaříka.

 

Usnesení č. 2/10/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 1. Zahájení
 2. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 3. Zpráva finančního výboru a Rozpočtové opatření č. 2/2024
 4. Smlouvy o zřízení věcného břemene
 5. Prodej pozemků p. č. 751/6 a 751/7 v k. ú. Choltice
 6. Záměr společnosti Cetin vybudovat optickou síť v Cholticích
 7. Úprava statutu fondu oprav a čerpání fondu v 1Q2024
 8. Pravidla čerpání sociálního fondu pro zaměstnance městyse Choltice
 9. OZV o nočním klidu
 10. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
 11. Různé

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Informace poskytl místostarosta Ing. Miroslav Horák:

Běžná údržba městyse - probíhají příprava strojů na jaro, začíná se sekat.

Na jaro jsou připraveny akce:

 • oprava WC na zámku,
 • fasáda na hasičské zbrojnici,
 • oprava oken a střechy na DCHB 260,
 • oprava elektrorozvaděče ve škole,
 • výměna 5 ks dveří na chodbách mateřské a základní školy,
 • revitalizace části zámeckého muzea - dotováno z MAS Železnohorsko,
 • PZAD - byli jsme do tohoto programu zařazeni na první pokus. Na rok 2024 a 2025 jsou nachystány 1. a 2. etapa opravy střechy nad kaplí,
 • BUS zastávka v Ledci - máme stavební povolení, čeká na financování,
 • úprava plochy před školou - projekční odhad nákladů je ve výši 22 mil. Kč, probíhá stavební řízení,
 • chodník a zastávka v ul. Lipoltická - projektuje se,
 • výstavba chodníku, lávky a sanace opěrní zdi v ul. U Pošty - máme stavební povolení z roku 2023, bylo požádáno o dotaci z SFDI, nebyli jsme úspěšní. Budeme žádat znovu.
 • stavba ulice Na Hlásku a dešťová kanalizace - probíhá stavební řízení, bude vydáno stavební povolení,
 • vybudování 2 odborných učeben v ZŠ Choltice a zajištění bezbariérovosti v přízemí ZŠ Choltice - probíhá projektová příprava,
 • výtah pro školu - zahájení akce je naplánováno na začátek školních prázdnin, dokončení do konce září, ve výběrovém řízení byla vybrána firma IVEXI a náklady bude cca 3 mil. Kč, cena je na úrovni projekčního rozpočtu, finance jsou alokovány v rozpočtu,
 • WC ve škole - III. etapa - již bezbariérové, zahájení na počátku prázdnin, konec k 31.8.2024,
 • revitalizace družinového hřiště – čeká na finance,
 • stavba cesty k Jedousovskému rybníku - SPÚ přislíbil stavět v roce 2025, předtím by měla proběhnout stavba vodovodu do Jedousova,
 • Jurta - elektropřípojka, čeká se na zahájení.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.

Předsedkyně finančního výboru Olga Urbanová prezentovala zprávu finančního výboru. FV se sešel 25. 3. 2024 a projednal stav finančních prostředků k 29. 2. 2024, rozpočtové opatření č. 1 a 2, pravidla čerpání sociálního fondu pro zaměstnance městyse, informace o plánovaných akcích pro rok 2024, financování investičních akcí a kontrolu účetních dokladů za 4. Q 2023.

 

Usnesení č. 3/10/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2024.

 

Usnesení č. 4/10/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 800107052_2/VB/P ve prospěch GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

Jedná se o přípojku plynu do přístavby hasičské zbrojnice.

 

Usnesení č. 5/10/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2027181 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

Jedná se o přípojku elektro pro soukromou nemovitost.

 

Usnesení č. 6/10/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 751/7 v k. ú. Choltice o výměře 144 m2 manželům ……………, za cenu 190 Kč za m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4 500 Kč.

 

Usnesení č. 7/10/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 751/6 v k. ú. Choltice o výměře 1 447 m2 manželům …………….., za cenu 190 Kč za m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4 500 Kč.

Pro pozemky p. č. 751/6 a p. č. 751/7 neměl městys v plánu žádné využití, a proto bylo vyhověno žadatelům s jejich odkoupením. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku.

 

Usnesení č. 8/10/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo předložený záměr společnosti CETIN uskutečnit na území městyse výstavbu optické sítě umístěním podzemního vedení, jednorázově či po jednotlivých etapách. Zastupitelstvo městyse schválilo, že cena za běžný metr u nových tras, které společnost CETIN bude dle smluv o zřízení služebnosti nebo smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti povinna zaplatit městysu za zřízení služebností k nemovitým věcem ve vlastnictví městyse pro zajištění práv společnosti CETIN užívat nemovité věci ve vlastnictví městyse k umístnění a provozování podzemního vedení nebude vyšší než 50 Kč za běžný metr. U stávajících metalických tras proběhne modernizace na optickou síť v rámci existujícího ochranného pásma, kde jsou služebnosti již vypořádány z minulosti“.

Společnost Cetin oslovila na podzim roku 2023 městys Choltice se záměrem vybudování optické sítě na celém území Choltic. Náklady hradí Cetin. Připravuje se projektová dokumentace, budou se oslovovat majitelé nemovitostí se souhlasem k zavedení optické přípojky do domu. Realizace je plánována na roky 2026 – 2028.

 

Usnesení č. 9/10/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo doplnění statutu fondu oprav a fond restaurování a souhlasí s vydáním statutu v novém znění.

Od roku 2021 ukládá městys Choltice ročně částku 50 000 Kč na zvláštní účet, a to na restaurování sbírkových předmětů. Tvorba za tímto účelem nebyla ale uvedena ve statutu (směrnici). Proto se nyní navrhuje doplnit do směrnice účel tvorby a použití fondu také na restaurování sbírkových předmětů.

 

Usnesení č. 10/10/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo čerpání fondu oprav ve výši 427 331 Kč.

Na nemovitostech byly v 1Q 2024 provedeny tyto opravy:

DCHB - výměna střešních oken 73 815 Kč, seřízení a oprava plastových oken a dveří 14 672 Kč, oprava elektroinstalace 96 006 Kč, opravy kuch. linek 20 608 Kč, Celkem DCHB 205 101 Kč.

ČOV – oprava nádrže ČOV 222 330 Kč. Celkem DCHB  + ČOV:  427 331 Kč

 

Usnesení č. 11/10/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pravidla čerpání sociálního fondu pro zaměstnance městyse Choltice a uvolněné členy zastupitelstva.

Sociální fond slouží pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva.

 

Usnesení č. 12/10/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

SDH Choltice požádalo o zkrácení nočního klidu dne 22. 6. 2024 z důvodu pořádání akce 140 let SDH Choltice. Noční klid bude kratší v noci z 22. 6. 2024 na 23. 6. 2024, a to od 2:30 do 6:00 hod.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání.

Starosta podal následující informace:

 • Stavební úřad Choltice - ukončení činnosti k 30. 6. 2024 - agendu přebírá MÚ Přelouč a Magistrát Pardubice (pouze Bezděkov).
 • FVE Poběžovice - pokračuje projektová příprava, vč. části soukromých pozemků na k. ú. Choltice u Podhorek.
 • Péče o lokalitu Višňovka - včetně obecního pozemku, Kmen Trilobit ve spolupráci se spolkem Pestré Polabí z.s.
 • Den učitelů - vedení městyse se zúčastnilo slavnostního setkání na den učitelů.
 • Významné akce 2025: 740 let Choltic, 40 let školy - oslavy proběhnou 14. 6. 2025, 105 let Slavoje Choltice
 • Kulturní akce: - 6.4. zahájení zámecké sezóny karnevalem, 6.4. - ukliďme Česko, 30.4. - Čarodějnice, 10.5. - koncert v kapli v rámci Pard. jara, 17.5. – 19.5. Okrskové kolo mladých hasičů, 18.5. - Festival dětských sborů, 25.5. - Běh po oboře SDH + Trilobit, 25.5. – Rybářské závody pro děti a mládež, 1.6. - Dětský den, 7.6. – koncert v kapli GOOD Season, 22.6. – oslavy 140 let SDH Choltice a slavnostní otevření přístavby hasičské zbrojnice.

Další zasedání je naplánováno na 26.6.2024

Datum vložení: 17. 4. 2024 10:53
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu