Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 2. zasedání konaném 6. 4. 2022

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 2. zasedání konaném 6. 4. 2022

.

Zasedání se konalo 6. 4. 2022 od 18:15 hod. v Zámecké restauraci. Zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a 6 občanů.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

Usnesení č. 1/2/2022
Zastupitelstvo městyse Choltice určilo zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Olgu Urbanovou, DiS.

 

Usnesení č. 2/2/2022
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.
 1. Zahájení
 2. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 3. Hospodaření městyse v období 1-3/2022 a rozpočtové opatření č. 3/2022
 4. Zprávy finančního, stavebního a kontrolního výboru
 5. Pravidla čerpání sociálního fondu od 2022
 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 725/107 k. ú. Choltice
 7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena na pozemku p.č. 44/3 v k. ú. Choltice - přeložka plynovodu a Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
 8. Delegace zástupce městyse na valnou hromadu VAK Pardubice.
 9. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 10. Různé

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.
 • Běžná údržba

Starosta informoval o probíhající výsadbě stromů v zámeckém parku a kolem Podrybníčků. Od 1. 3. 2022 mají technické služby nového pracovníka na plný úvazek. Jeden pracovník je dlouhodobě nemocen. Na VPP byl přijat jeden pracovník. Další by mohli nastoupit od května. Průběžně se štěrkovaly cesty.

 • Bezpečné a bezbariérové chodníky

Ing. Horák informoval, že práce na stavbě probíhají bez zásadních problémů. Firma pracuje v souladu s harmonogramem. Nyní se budují zastávky a chodníky u hřbitova a firma postupně začíná s chodníkem kolem DCHB. Pod dlažbu se také ukládají optické kabely pro internet. Všechny dešťové svody budou zavedeny do kanalizace. Proběhla schůzka s občany dotčenými stavbou, na které byl prezentován průběh stavby a řešeny individuální požadavky občanů. Součástí této akce jsou také stavební úpravy prostoru před radnicí.

 • Rekonstrukce radnice - architektonická studie

Starosta informoval, že projektant dokončil první část architektonické studie rekonstrukce radnice. Budova radnice bude bezbariérová, v budově bude výtah. Vytápění je navrženo pomocí tepelného čerpadla. S realizací se počítá za několik let. Již se nepočítá s prostory pro stavební úřad, který bude pouze v Přelouči.

Byly promítány části architektonické studie.

 • Hasičská zbrojnice

Starosta informoval o pravděpodobném zahájení stavebních prací již na podzim letošního roku. Nyní městys požádá o stavební povolení, v létě by mohlo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby a na podzim by mohly být práce zahájeny. Letos budou také vybudovány přeložky a přípojky plynu, vody a elektřiny. Dokončení rekonstrukce zbrojnice se předpokládá v polovině roku 2023. Městys získal dotaci z GŘ HZS a možná získá dotaci ještě od Pk.

 • Sportovní kabiny

Ing. Horák informoval, že Slavoj zatím nezískal dotaci na stavbu. Proto nebudou zatím žádné práce pokračovat. Rozhodnutí o dotaci má dorazit během dubna, stavba by pak měla začít v červenci.

 • Lávka přes Struhu - chodník v ul. U Pošty

Ing. Horák popsal rozsah projektu a informoval, že projektant dodal první verzi projektu. Ta je odkontrolována a zpracovávají se připomínky. Do 30.6.2022 bude PD předána a bude požádáno o stavební povolení.

 • Ul. Na Hlásku

Ing. Horák popsal rozsah projektu a informoval, že pokračují práce na PD. Dešťová kanalizace bude přesměrována směrem do Struhy a nebude tak zatěžovat ČOV. Na tuto část kanalizace musí být zpracována zvláštní projektová dokumentace.

 • Parkoviště u zámku

Starosta informoval, že po odstranění dřevní hmoty z pokácených stromů bude plocha porovnána a zaštěrkována, aby ji bylo možné co nejdříve využívat jako odstavnou plochu pro zámecký areál. Práce již probíhají, jsou ale ovlivňovány počasím. Do konce dubna by plocha měla být připravena k používání. Poté bude zakázáno parkování aut před zámkem a před čp.2.

 • Boží muka u Luhů

Starosta informoval, že probíhají úklidové práce v okolí, zbývá domalovat liturgický obrázek. Slavnostní žehnání proběhne v sobotu 23. 4. 2022 od 16:30.

 • Zastávka v Ledci

Starosta informoval, že projektant zaslal k připomínkování návrh umístění zastávky. Bude projednáno v osadním výboru. Do Ledce by měly zajíždět školní autobusy. Bez řádné zastávky to není možné.

 • Vybudování WC v obecním domě v Ledci

Ing. Horák informoval, že pokračují práce na PD. V budově vznikne standardní WC.

 • Restaurování pomníčku Sv. Antoníčka

Starosta informoval, že pomník je nadzvedáván kořeny těsně vedle stojícího stromu a dochází k jeho destrukci. Proběhla konzultace s památkáři a restaurátory nad způsobem opravy. Po vyjasnění postupu restaurování bude požádáno o vydání závazného stanoviska a oprava bude zařazena do plánu investic.

 • Zázemí pro technické služby v Jedousovské čp. 335

V budově bývalého kravína by mělo vzniknout zázemí pro naše technické služby (šatny, wc, sklad, dílna, garáže apod.). Projektant zpracovává připomínky k vnitřnímu uspořádání. Po dokončení projektové dokumentace bude stavba zařazena do plánu investic. Od roku 2021 je prostor oplocen.

 • Úprava prostor před školou

Cílem stavebních úprav je zvýšení počtu parkovacích míst a bezpečné zastavování autobusů. PD je rozpracovaná, dokončení PD se předpokládá v červenci. Poté bude stavba zařazena do plánu investic.

 

Usnesení č. 3/2/2022
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 3/2022.

Starosta informoval, že příjmy a výdaje městyse probíhají bez mimořádných výkyvů.  Městys nemá žádné problémy s financemi. Městys má nyní na účtech cca 13,1 mil. Kč, z toho na spořícím účtu je uloženo 10,6 mil. Kč, na provozních účtech je cca 2,47 mil. Kč.

Starosta informoval, že městys Choltice má bankovní účty u České spořitelny a ČSOB, nemá žádné finanční prostředky uložené u Sberbank ani u jiných bank, které jsou nebo by mohly být zatíženy ekonomickými sankcemi v souvislosti s invazí ruské armády na území Ukrajiny.

Starosta prezentoval návrh rozpočtového opatření. Příjmy se navyšují o 254 580 Kč, výdaje o 2 134 580 Kč. U výdajů se většina úprav týká navýšení položek za teplo. Kalkulace počítá s dvojnásobným zdražením. Dále se navyšují neinvestiční příspěvky pro MŠ a ZŠ, hlavně na energie, náklady na mzdy pracovníků technických služeb a náklady na přeložky plynu, vody a elektřinu u stavby hasičské zbrojnice. Dále se přidává 100 tis. Kč na PD na dešťovou kanalizaci v ul. Na Hlásku. Rozdíl ve výši 1 880 000 Kč bude čerpán z přebytku roku 2021.

Návrh rozpočtového opatření byl projednán na společném jednání finančního a stavebního výboru.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu stavebního a finančního výboru.

Předsedkyně FV Olga Urbanová, DiS. a předseda stavebního výboru Ing. Miroslav Horák seznámili se společnou zprávou z jednání obou výborů ze dne 30.3.2022. Cílem společného jednání bylo domluvit se na dalších stavebních akcích a jejich financování z rozpočtu městyse. Dále byla projednána směrnice o sociálním fondu, audit hospodaření a další záležitosti. Vše je uvedeno v zápise z jednání výborů.

O. Urbanová ještě doplnila, že FV také provedl kontrolu hospodaření městyse za 4Q 2021 a neshledal žádné nedostatky.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.

Předsedkyně KV Ing. Pavlína Korbelová seznámila se zprávou kontrolního výboru, který se zabýval kontrolou plnění usnesení zastupitelstva dne 30.3.2022. Závěr zprávy KV konstatuje, že doporučení KV z předchozí zprávy byla přijata. Všechna usnesení zastupitelstva z předchozích zasedání jsou splněna, s výjimkou usnesení č. 15/8/2021 (posunutí termínu vyúčtování dotace Slavoji Choltice s termínem do 30.6.2022), 6/6/2014 (vyřazení poškozených předmětů z muzejní sbírky - nelze, stále chybí souhlas MK) a 14/6/2014 (doplnění údajů do sbírkové evidence - památková komise na tom stále pracuje, termín je posunut do 30.6.2022).

Starosta podal vysvětlení k všem třem nesplněným usnesením.

 

Usnesení č. 4/2/2022
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pravidla čerpání sociálního fondu od 2022.

Starosta předložil návrh úpravy vnitřní směrnice pro čerpání sociálního fondu zaměstnanců městyse a uvolněných členů zastupitelstva. Vzhledem k zákonnému navýšení hodnoty stravenkového paušálu pro rok 2022, který je osvobozen od daně z příjmu až do částky 82,60 Kč, navrhuje změnit výši stravenkového paušálu od dubna na 70 Kč/zaměstnanec/odpracované 4 hod denně.

Protože je stravenkový paušál čerpán ze sociálního fondu spolu s dalšími benefity, na které má zaměstnanec právo, navrhuje snížit hodnotu paušálu za listopad a prosinec 2022 na 60 Kč, aby nedošlo k přečerpání fondu.

 

Usnesení č. 5/2/2022
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene SoBS VB 9453/ IV-12-2023407/Choltice, Na Hlásku k.č. 725/31 – knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 725/107 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 10 310 Kč (vedení 106 bm), součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu

 

Usnesení č. 6/2/2022
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 8800107052/1/BVB/P GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

Oprávněný, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupen na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci zemního plynu, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 44/3 v k. ú. Choltice, kde hodlá realizovat přístavbu hasičské zbrojnice. Na tuto stavbu byla GŘ HZS ČR přidělena dotace. V místě přístavby je umístěn veřejný plynovodní řad, proto je třeba na základě smlouvy zajistit přeložku tohoto vedení a zřídit věcné břemeno v nové trase plynovodu. Přeložka bude realizována na náklady městyse Choltice. Rozsah věcného břemene je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 500,- Kč bez DPH.

 

Usnesení č. 7/2/2022
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související, číslo smlouvy: 4000243912

Přeložka plynovodu bude realizována na náklady městyse Choltice. Odhad nákladů je cca 250 tis. Kč bez DPH.

 

Usnesení č. 8/2/2022
Zastupitelstvo městyse Choltice deleguje Mgr. Tomáše Bolka na valnou hromadu VAK Pardubice.

Starosta informoval, že v květnu či červnu se uskuteční pravidelná valná hromada VAK Pardubice a.s. Aby se zástupce městyse mohl VH zúčastnit, je třeba, aby byl delegován zastupitelstvem. Zastupitelé se shodli na delegaci starosty Mgr. Tomáše Bolka.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta podal následují informace:

 • Pomoc Ukrajině

Zastupitelé odsoudili napadení Ukrajiny ruskou armádou a projednali možnosti podpory ukrajinských uprchlíků. Jako morální podpora ukrajinského lidu v boji za obranu svého státu bylo na webu městyse umístěno odsouzení ruské agrese a na budovu radnice byl vyvěšen ukrajinský prapor.

Materiální sbírka proběhla operativně ve dnech 9. - 12.3.2022 a byla předána zástupcům UA uprchlíků. Finanční sbírka nebyla organizována a občanům bylo doporučeno využít individuální způsob podpory. Městys Choltice pomůže s financováním pobytu ukrajinských uprchlíků na území Choltic, pokud tito budou pobývat např. u místních rodin. Možnosti další podpory budou vždy zvažovány operativně dle aktuální potřeby. Zároveň byly projednány možnosti umístění dětí do ZŠ (bez problémů) a do MŠ (nelze z důvodu naplnění kapacity). V současné době víme o 3 rodinách ubytovaných v soukromí. Do ZŠ nyní chodí 13 dětí.

 • Vlajka pro Tibet - byla vyvěšena na budově radnice 10.3.2022.
 • Kulturní a sportovní akce
  • 8.4.2022 – přednáška Choltický rodák Čeněk (Vincenc) Daněk, průmyslník a konstruktér, probíhá příprava výstavy (vernisáž v 6/2022)
  • 9.4.2022 - Předvelikonoční jarmark na zámku v Cholticích 10:00 - 16:00
  • 10.4.2022 - Ukliďme Česko (pořádá Trilobit)
  • 10.5.2022 - přednáška o stavebně historickém průzkumu zámku Choltice (provedeném v roce 2021)
  • 4. 6. 2022 - rybářské dětské závody na Zrcadle (pořádá Spolek rybářů Choltic)
  • 25.6.2022 - cyklistický orientační závod dvojic se startem na zámku (pořádá Cyklo RD).
 • Josef Pardus - choltický rodák, příslušník 311. čs. bombardovací perutě RAF a 1. čs. smíšeně letecké divize v SSSR, narozen v čp. 50 dne 22.8.1902. Připravuje se slavnostní odhalení pamětní desky na rodném domě.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod Různé

Starosta podal následující informace:

 • Volby do zastupitelstev obcí a senátu - byly dnes vyhlášeny prezidentem republiky na termín 23.-24.9.2022. Z toho důvodu bude posunuto poslední zasedání stávajícího zastupitelstva na 19.9.2022.
 • Vesnice roku 2022 - starosta prezentoval možnost podat přihlášku do soutěže mezi obcemi. Cílem je prezentovat bohaté spolkové a společenské aktivity našich občanů. Zastupitelé se většinově přiklonili k podání přihlášky.

 

Další zasedání je naplánováno na 23.5.2022.

Datum vložení: 9. 4. 2022 22:43
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2022 14:42
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Vánoční strom v Cholticích 2021.

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště