Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání konaném 24.6.2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali závěrečný účet městyse za rok 2018, probíhající stavební akce, rozpočtové opatření, věcná břemena a další obecní záležitosti.
PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHOLTICE NA 3. ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE 24. 6. 2019.

 

Zasedání se konalo v pondělí 24.6.2019 od 18:00 v hospůdce Na Hřišti. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 3 občané.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku.

Starosta spolu s technikem městyse Pavlem Vančurou a předsedou stavebního výboru Ing. Miroslavem Horákem podali informace o probíhajících a připravovaných stavebních akcích.

Rekonstrukce zdravotního střediska - byly dokončeny bourací práce včetně odvozu suti, byla položena vnitřní kanalizace, byly položeny betonové podlahy, dělá se hydroizolace. Práce pokračují dle harmonogramu.

Rekonstrukce chodníku ul. U Pošty – zahájena 24.6.2019 – cca 200 metrů, včetně jednoho plotu.

Údržba zeleně - probíhá intenzivní sekání travnatých ploch a příprava záhonů v Lipoltické a Jedousovské ulici pro osázení keři.

Opravy výtluků - v červnu proběhly první opravy výtluků v komunikacích.

Výměna obrubníků v Lipoltické ulici – nahrazeny rozbité, bude doasfaltováno.

Koupaliště - bude opravováno odtokové potrubí z koupaliště, protože je pravděpodobně probořeno.

Koupaliště - za přispění zastupitele Jiřího Zelenky byla vypracována poptávka na cenovou nabídku na studii obnovy areálu koupaliště.

Připravuje se: rekonstrukce 18 ks oken na zámku, rekonstrukce radniční věže, realizace Bylinkové a ovocné zahrádky ve zdravotním středisku.

Projekty – studie nám. Sv. Trojice, plocha před školou, chodníky náměstí – Nádražní, revitalizace Podrybníčků a Marešáku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2018 a schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse a schválilo celoroční hospodaření městyse Choltice za rok 2018 bez výhrad.

Starosta shrnul základní parametry výsledků hospodaření v roce 2018. Městys v roce 2018 hospodařil s příjmy ve výši 28 992 tis. Kč, z čehož 21 204 tis. Kč činily příjmy z daní a poplatků, 4 270 tis. Kč činily příjmy nedaňové (prodej dřeva, pronájmy, stočné, tržby ze zámku, apod.), dále přijaté dotace, dividendy, odměny za třídění apod. ve výši 3 376 tis. Kč a kapitálové příjmy ve výši 142 tis. Kč (prodeje pozemků).

Výdaje v roce 2018 činily 27 426 tis. Kč, z čehož 24 218 tis. Kč byly běžné výdaje a 3 207 tis. Kč kapitálové výdaje (investiční opravy obecního majetku).

Hospodaření tedy skončilo přebytkem ve výši 1 566 tis. Kč.

Městys splácí dva úvěry, které využil na zateplení ZŠ, stavbu ČOV, rekonstrukci zámku čp. 5 a stavbu místních komunikací. Celková výše závazku z úvěru k 31.12.2018 byla  11 815 340 Kč. Úvěr na č. p. 5 Choltice, ČOV a zateplení budovy ZŠ ve výši 8 227 000 Kč bude splacen v roce 2021. Úvěr ve výši cca 11 milionů na rekonstrukce kanalizace a povrchu komunikací v ulici Severní, Hellichova, U Školy a Lipoltická bude splacen v roce 2026. Roční výše splátek je 1 600 tis. Kč a výše úroků byla v roce 2018 celkem 163 tis. Kč. Výše úroků postupně klesá.

 

Zůstatek na účtech k 31.12.2018 činil 3 858 tis. Kč. V roce 2017 to bylo 3 705 tis. Kč.

Audit hospodaření byl proveden Finančním odborem Krajského úřadu PK dne 10.10.2018 a 7.6.2019. Audit nezjistil žádné chyby a nedostatky, ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření městyse v budoucnosti.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo účetní závěrku ZŠ Choltice za rok 2018 a účetní závěrku MŠ Choltice za rok 2018.

Starosta seznámil přítomné s účetními závěrkami ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2018.

hospodařila v roce 2018 s částkou 5 922 tis. Kč, z toho 605 tis. Kč byl neinvestiční příspěvek městyse na provoz. Hospodaření MŠ skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč a na základě odepisování s výsledkem 26,3 tis. Kč.

v roce 2018 hospodařila s částkou 20 622 tis. Kč a skončila s výsledkem hospodaření v hlavní činnosti 0 Kč a na základě odepisování s výsledkem 166 tis. Kč.

Hospodaření ZŠ v doplňkové činnosti skončilo s výsledkem hospodaření ve výši 12,4 tis. Kč, který bude převeden do rezervního fondu v plné výši.

ZŠ dostala v roce 2018 od městyse neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 2 401 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 1 896 tis. Kč).

Starosta zároveň uvedl, že hospodaření školských zařízení kontroluje městysem pověřená auditorka Ing. Marta Studničková Pleskotová, která neshledala na hospodaření škol žádné nedostatky a doporučuje schválit účetní závěrky obou škol. Zpráva auditorky je k nahlédnutí.

Od roku 2017 se také zveřejňuje rozpočet ZŠ a MŠ Choltice a od 1.1.2018 mají obě školy ve výpůjčce poměrnou část školní budovy.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru č. 2/2019.

Předsedkyně Olga Urbanová seznámila zastupitele se zprávou z jednání FV dne 16. 4. 2019.  Předmětem jednání bylo: kontrola účetních dokladů městyse Choltice za období 1 – 3/2019 (bez závad), převod nemovitých věcí – inženýrské sítě a komunikace (souhlas se stanoviskem daňové poradkyně), přechod na nový účetní systém KEO (souhlas), zřízení platebního terminálu (souhlas s prověřením možností), pořízení nového sbírkového předmětu z dotace Pk – repliky šatů Boženy Němcové pro výstavu a následnou trvalou expozice v Muzeu Cholticka (souhlas), rozšíření kompetence starosty ke schvalování rozpočtových opatření do částky 100 000 Kč a přijatých dotací (souhlas).

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 5/2019.

Starosta nejdříve informoval o stavu finančních prostředků na účtech městyse – k 31. 5. 2019 má městys na účtech 3 302 234 Kč. V rámci rozpočtového opatření se navyšují výdaje o 289 000 Kč, z toho je 20 tis. Kč rezerva na krizová opatření, 19 tis. Kč vrácení přeplatku nájemného z r. 2018 - Liponova, 5 tis. Kč příspěvek Linka bezpečí z.s., 15 tis. Kč platby daní a správních poplatků – kolky KÚ, 52 tis. Kč zpracování žádosti o dotaci - revitalizace Podrybníčků, 50 tis. Kč zpracování žádosti o dotaci - revitalizace Marešák, 102 tis. Kč pořízení a implementace nového ekonomicko správního systému KEO4, 26 tis. Kč KEO4 roční udržovací poplatek. Navýšení bude uhrazeno z přebytku roku 2018.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení osvětlovacího systému pro JSDH, na rekonstrukci věže radničních hodin, na opravu oken ve II.NP západního křídla do nádvoří zámku Choltice a na pořízení sbírkového předmětu – šaty z portrétu Boženy Němcové.

Starosta seznámil s dotacemi, které byly městysi schváleny Pk a s návrhem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací.

 1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ve výši 25 000 Kč na pořízení osvětlovacího systému pro JSDH.
 2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk z programu obnovy venkova na akci „Rekonstrukce věže radničních hodin“ ve výši 110 000,- Kč.
 3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk z programu podpory kultury a památkové péče na akci „Choltice zámek – oprava oken ve II.NP západního křídla do nádvoří“ ve výši 100.000,- Kč.
 4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk z programu podpora subjektů činných v oblasti kultury na akci „Pořízení unikátního sbírkového předmětu – šaty z portrétu Boženy Němcové“ ve výši 20 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Choltice ve výši 5 000 Kč s Linkou bezpečí, z.s.

Městys vyhověl žádosti Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí příspěvku na činnost dětské krizové linky. Zastupitelé se shodli na poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověření starosty k provádění rozpočtových opatření přijatých dotací a rozpočtových opatření výdajů do výše 100 000 Kč a příjmů do výše 100 000 Kč, maximálně do výše 300 000 Kč za měsíc.

Starosta zdůvodnil potřebu pověření schvalovat kromě přijatých dotací také změny v rozpočtu do celkové výše 100 000 Kč na příjmové straně a stejně tak na výdajové straně rozpočtu. Podle současného stavu má starosta oprávnění schvalovat pouze rozpočtová opatření týkající se přijatých dotací. Důvodem úpravy kompetence starosty je zamezení případů, kdy nelze účtovat uskutečněný výdaj pro chybějící položku (paragraf) v rozpočtu.

Přesuny mezi položkami v rámci paragrafu, s výjimkou prostředků na veřejnoprávní smlouvy, má v kompetenci provádět účetní jako správkyně rozpočtu po předchozím schválení starostou. Úprava pověření byla schválena finančním výborem.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpůjčku pozemku č. ZE 273 v k. ú. Choltice na dobu dvou let.

Městys obdržel žádost o prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. ZE 273 v k. ú. Choltice o výměře 5 111 m2. Pozemek se nachází v lokalitě Na Kopaninách a žadatelka jej má vypůjčen od roku 2015 k pastvě svých koní. Městys nemá pro pozemek momentálně žádné jiné využití.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 763/3 v k. ú. Choltice o výměře 140 m2, za cenu 50 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 7 963 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 763/58 v k. ú. Choltice o výměře 115 m2, za cenu 50 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 7 166 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 763/59 v k. ú. Choltice o výměře 72 m2, za cenu 50 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 5 795 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 763/60 v k. ú. Choltice o výměře 26 m2, za cenu 50 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4 329 Kč.

Prodej uvedených pozemků schválilo zastupitelstvo na zasedání 18. 2. 2019. Žadatelé o pozemky požádali o snížení ceny z 80 na 50 Kč za m2. Jedná se o pozemky převážně kamenité, které jsou přístupné pouze z pozemků žadatelů, jsou pod vysokým napětím a městys pro ně nemá jiné využití. Dne 3. 4. 2019 provedl starosta s úřednicí ze stavebního úřadu místní šetření, kde se seznámili s aktuálním stavem a možným využitím pozemků. Nad všemi pozemky je vedení vysokého napětí a skladba zeminy je převážně kamenitá.

Původně přijatá usnesení z 18. 2. 2019 byla zrušena.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  na stavbu „Kanalizace Choltice“ s povinným, kterým je Povodí Labe, státní podnik za jednorázovou úplatu 1 295 Kč. 

Městys Choltice je vlastníkem „Kanalizace Choltice“, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění sítě technického vybavení na cizí nemovitost, je provozovatel povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Povodí Labe, státní podnik je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 2104 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 830-80/2018, jedná se o vypouštěcí potrubí z ČOV. Věcné břemeno o výměře 37m2 se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 295 Kč, tak jak jej ocenil státní podnik Povodí Labe dle svých vnitřních předpisů.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2018405/VB/1 pro stavbu Choltice p.č. 725/37 – KNN.

Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 725/107 k.ú. Choltice a souhlasil s umístěním kabelu nízkého napětí. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2018669/VB/1 pro stavbu Choltice E29, p.č. 283/1, KNN.

Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 273/1 (PK663), 273/39, 273/40, 273/41 a 628/9 k.ú. Choltice a souhlasil s umístěním kabelu nízkého napětí. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2017434/VB/1, Choltice, 46/3 – smyčka kNN – další cesta.

Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 42 k.ú. Choltice a souhlasil s umístěním kabelu nízkého napětí. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření smlouvy  o zřízení služebnosti č. 4025/2019 na stavbu „Veřejné osvětlení Ledec“ s povinným, kterým jsou  Lesy České republiky, s.p. za jednorázovou úplatu 8.000 Kč bez DPH.

Městys Choltice je vlastníkem „Veřejného osvětlení Ledec“, které je provozováno ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění sítě technického vybavení na cizí nemovitost, je provozovatel povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Lesy České republiky, s.p. jsou výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 606 k.ú. Ledec (lesní cesta). Rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 163-60/2017. Věcné břemeno  o délce vedení 160 bm se zřizuje za jednorázovou náhradu 8.000 Kč (tzn. 50  za Kč/bm), tak jak jej ocenily Lesy České republiky s.p. dle svých vnitřních předpisů.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nové znění dohody o uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple sv. Romedia mezi městysem Choltice a Římskokatolickou farností Choltice, IČ: 64243401.

Starosta informoval o vývoji jednání s biskupstvím ohledně dohody o uznání vlastnického práva k mobiliáři v kapli sv. Romedia. Dohoda dojednaná v roce 2017 byla ze strany ŘK církve upravena, včetně soupisu věcí. Upravený soupis byl prověřen a odsouhlasen památkovou komisí městyse s výjimkou jedné položky, kterou je třeba dořešit. Stanovisko NPÚ k požadavku biskupství neposkytovat NPÚ seznam věcí a nechat podání žádosti o změnu vlastníka na městysi je zamítavé a městysi se podařilo v tomto duchu dohodu upravit. Nyní je dohoda akceptována oběma stranami a lze ji odsouhlasit. Nejasnost u jedné položky bude vyřešena dodatečně. Zastupitelstvo také zrušilo usnesení o schválení dohody z roku 2017.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohodu o změně průběhu části obecní hranice s obcí Jedousov podle geometrického plánu č. 842,144-22/2019 zpracovaného firmou GES PARSEC s.r.o.

Důvodem změny části obecní hranice je skutečnost, že stávající obecní hranice vede rodinným domem č.p. 142 Choltice.  Po dohodě s majitelem č.p. 142, obcí Jedousov, městysem Choltice a katastrálním úřadem bude hranice upravena. Katastrální území Jedousov se zmenší o 205 m2, katastrální území Choltice se zvětší o 205 m2. Vlastnické vztahy k pozemkům se nemění.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.

Vyhláška o nočním klidu byla schválena 8. 4. 2019. Před vyvěšením nás odbor dozoru MVČR informoval, že při povinné kontrole vyhlášky shledal část vyhlášky v rozporu s nálezem ústavního soudu zn. PL ÚS 4/16. Jedná se o část vyhlášky, která upravuje noční klid v noci z 19. 7. 2019 na 20. 7. 2019 z důvodu konání svatební oslavy v Zámecké restauraci. Protože se jedná o soukromou akci bez přístupu veřejnosti, nelze na tuto akci omezit noční klid. Ten lze omezit pouze u akcí významných, tradičních a veřejnosti přístupných.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

 • Záležitost vjezdu do hasičské zbrojnice
 • Přechod na nový ekonomický systém
 • Přechod na nový právní informační systém
 • Žaloba ve věci nezapsání dítěte do matriky
 • Záměr zasíťování lokality Z1 – Choltice západ
 • Záměr Vlády ČR odebrat stavební úřady obcím
 • Úprava nájmů v obecních bytech
 • Založení Klubu seniorů Přeloučska
 • Program kulturních a sportovních akcí

Nejbližší naplánované akce: 29.6. – Discgolfový turnaj, 6. 7. – Vernisáž výstavy Němcová – Hellich. 24.8. – Pivní slavnosti, 7.9. – Choltický deštník, 14.9. Burčákové slavnosti.

 

Zápis včetně hlasování zastupitelů je po ověření zvěřejněn v sekci Samospráva/zápisy.

 

Další zasedání je naplánováno na 16.9.2019.

 


Vytvořeno: 1. 7. 2019
Poslední aktualizace: 22. 9. 2019 10:12
Autor: Tomáš Bolek