Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 16. 9. 2019

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali např. stav rekonstrukce zdravotního střediska, změny v rozpočtu, pořízení pozemků pod Boží muka, výpůjčku pozemku pro dětský koutek a další obecní záležitosti.
Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 16. 9. 2019

 

Zasedání se konalo v pondělí 16. 9. 2019 od 18:00 v hospůdce Na Hřišti. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 4 občané.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu stavebního výboru č. 3/2019 a informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku. Starosta spolu s technikem městyse Pavlem Vančurou a předsedou stavebního výboru Ing. Miroslavem Horákem podali informace o probíhajících a připravovaných stavebních akcích. Informace o údržbě zeleně podala Ing. Lucie Koláčná.

Ing. Horák seznámil se zprávou stavebního výboru, viz příloha zápisu. Zhodnotil probíhající akce.

 • Rekonstrukce zdravotního střediska – dokončeno zateplení a fasáda, kompletuje se elektroinstalace, provádějí se štukové omítky a keramické obklady stěn.
 • Rekonstrukce chodníku ul. U Pošty – dokončena.
 • Oprava hodinové věže na radnici – probíhá oplechování věže, montáž věže na radnici proběhne pravděpodobně poč. října.
 • Záležitost vjezdu do dvora hasičské zbrojnice – ing. Horák prezentoval stanovisko městyse – pro městys je nejideálnější řešení odstranění nákolníků, vlastník sousedního domu s tím nesouhlasí.
 • Údržba zeleně – koncem září proběhne osázení novými keři v ulicích Jedousovská, Lipoltická a U Obory.
 • Opravy výtluků – budou dokončeny během podzimu.
 • Rekonstrukce 18 ks oken na zámku – probíhá výroba oken, montáž je naplánována na 2. polovinu října.
 • Realizace bylinkové a ovocné zahrádky v areálu zdravotního střediska – bude zahájena 17. 9. 2019 a dokončena do konce října.

Žádosti o dotace – připravuje se žádost o dotaci na revitalizaci rybníků Podrybníčky a Marešák.

Pracuje se na projektech či studiích - studie nám. Sv. Trojice, plocha před školou, chodníky náměstí – Nádražní, rekonstrukce knihovny, rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, rekonstrukce WC na zámku.

Nové záměry:

- Oprava náhonu Chrtnického rybníka – ve spolupráci s obcí Chrtníky se plánuje částečná revitalizace náhonu.

- Restaurování Božích muk ke Svinčanům – ve spolupráci s nadací Adopce památek připravujeme kompletní restaurování.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru č. 3/2019. Předsedkyně finančního výboru Olga Urbanová seznámila se zprávou FV z jednání 13. 8. 2019, která je přílohou zápisu. Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření městyse za 2Q, projednal rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8, vyhodnotil plnění rozpočtu městyse za červenec a další záležitosti.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 9/2019Starosta informoval o zůstatku na bankovních účtech k 31. 8. 2019, který činí 3 673 954 Kč a následně seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 6, 7 a 8/2019 a s návrhem opatření č. 9/2019.

Rozpočtové opatření č. 6/2019 se týkalo navýšení příjmů z prodeje pozemků, přijatých sankčních plateb a příjmů z prodeje palivového dřeva v celkové výši 43 461 Kč a výdajů v téže výši rozpuštěných na položky nákup pozemků, platby za kolky, náklady na výstavu Hellich – Němcová a náklady na elektřinu a opravy v ordinaci stomatologa.

Rozpočtové opatření č. 7/2019 se týkalo příjmů dotace z Pk ve výši 25 000 Kč na pořízení osvětlovacího systému pro JSDH a výdajů ve stejné výši na položku JSDH.

Rozpočtové opatření č. 8/2019 se týkalo příjmu dotace na VPP ve výši 30 000 Kč a výdajů v téže výši na náklady na mzdy VPP a převedení částky 60 000 Kč z položky svoz odpadů (stavba oplocení hnízda na separovaný odpad se odkládá na příští rok) na položku náklady na výstavu Hellich – Němcová.

Rozpočtovým opatřením č. 9/2019 se navyšují příjmy o 1 570 749 Kč a výdaje o 1 397 807 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 174 942 Kč. Zásadní úpravou rozpočtu je návrh na přesun financí původně plánovaných na pořízení budovy pošty a jejich využití na pořízení komunálního traktoru a dofinancování rekonstrukce zdravotního střediska. Rovněž se do rozpočtu zapojují dividendy ve výši 194 942 Kč inkasované od SOP a.s.

Velkou položkou, která však obecním rozpočtem pouze protéká, je dotace z MŠMT pro ZŠ Choltice ve výši 1 313 010 Kč na financování školního asistenta, doučování, klub logických her, projektové dny, výuku ICT a další činnosti.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro JSDH na rok 2019 – II. kolo. Pardubický kraj vyhověl žádosti městyse Choltice o poskytnutí dotace na pořízení zásahových oděvů pro jednotku SDH. Dotace činí 45 000 Kč. Velitel hasičů P. Vančura zdůvodnil potřebu nových zásahových obleků opotřebovaností stávajících obleků.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo:

- žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 2096/2 v k.ú. Choltice z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví městyse Choltice.

- koupi pozemku p.č. 1818/2 v k.ú. Choltice od manželů … za cenu 50 Kč/m2.

Městys Choltice, ve spolupráci a za finančního přispění nadace Adopce památek, zrestauroval v roce 2018 Boží muka u silnice k Veselí. Stavba však leží částečně na pozemku Pardubického kraje a částečně na soukromém pozemku. Městys nechal vyhotovit geometrický plán a předjednal s oběma vlastníky odkoupení pozemků. S Pardubickým krajem se bude jednat o bezúplatný převod 1 m2 a se soukromým vlastníkem bude převod pozemku o výměře 2 m2 úplatný za cenu 50 Kč za m2.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice neschválilo výpůjčku části pozemku p.č. 181/7 v k.ú. Choltice paní ….. Městys obdržel žádost paní … ze Severní ul. o prodloužení smlouvy o výpůjčce části obecního pozemku. Obecní pozemek byl před 10 lety vypůjčen pro účely zřízení dětského koutku na náklady občanů bydlících v této lokalitě a s tím, že občané vlastními silami zajistí údržbu pozemku a herních prvků. Vzhledem k neutěšenému stavu prvků i pozemku má část zastupitelů pochybnosti o účelnosti existence a bezpečnosti tohoto dětského koutku, a proto byla svolána schůzka s občany bydlícími v této lokalitě za účelem zjištění názorů, co dál s tímto prostorem.

Zastupitelé se sešli na místě s občany ve středu 11. 9. 2019, vysvětlili občanům situaci a možná řešení. Bylo domluveno, že pokud budou mít občané na řešení společný názor, sdělí jej nejpozději na zasedání zastupitelstva 16. 9. 2019.

Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 30. 8. 2019 do 16. 9. 2019 a nebylo proti němu vzneseno žádných výhrad či podnětů.

Žádný podnět ze strany občanů nebyl vznesen, rovněž se nikdo z občanů nedostavil na zasedání.

Byly promítány fotografie dětského koutku.

Zastupitelé po diskusi usoudili, že vzhledem k neutěšenému stavu hřiště a k absenci jiných návrhů není důvod pozemek vypůjčovat, a proto byl návrh usnesení formulován jako negativní. S občany bude domluveno rozebrání herních prvků a pozemek bude uzpůsoben k jinému volnočasovému využití. Může být doplněn např. lavičkami.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva. Starosta informoval o následujících záležitostech:

 • OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Městys Choltice zvažoval úpravu OZV o poplatku za svoz a likvidaci odpadů. Nová úprava by měla zrušit osvobození pro poplatníky, kteří své nemovitosti pronajímají. Po konzultaci s MV ČR, odborem dozoru nad veřejnými vyhláškami nad návrhem naší nové vyhlášky, nám bylo doporučeno neschvalovat nyní novou OZV, protože je v poslanecké sněmovně novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, která by měla platit od 1. 1. 2020, a která přinese některé podstatné změny. Kvůli tomu budeme asi v prosinci schvalovat novou OZV o poplatcích za odpady. Dále se MV ČR nelíbila formulace ustanovení týkající se „zrušení osvobození od poplatku při pronájmu dalších nemovitostí“. Proto nám bylo doporučeno nyní vyhlášku nevydávat a vyčkat schválení novely. Novou vyhláškou se tedy budeme zabývat asi v listopadu.

 • Záležitost vjezdu do hasičské zbrojnice
 • Žaloba ve věci nezapsání dítěte do matriky
 • Záměr zasíťování lokality Z1 – Choltice západ
 • Nákaza Herpes viru na rybnících v našem okolí
 • Záležitost Pošty partner a pořízení budovy pošty
 • Dohoda o uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple sv. Romedia
 • Změna územního plánu č.1 (3.9. jednání, termín spol. jednání do konce 11/2019)
 • Územní studie lokality Z5 (bude rozdělena na Z5a a Z5b)
 • Návrh studie Úprava plochy před školou
 • Směrnice pro prodej pozemků
 • Aktualizace smluv na hrobová místa – do 30. 6. 2020, od 2021 nové smlouvy
 • Program kulturních a sportovních akcí

Nejbližší naplánované akce: 28.9. – Choltické podzimní slavnosti. 5.10. – Choltický zlaťák (cyklovýlet po Cholticku), 13.10. – Drakiáda s Trilobitem, 9. 11. – Výlov Chrtnického rybníka.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice bere na vědomí bod různé.

 

Zápis včetně hlasování zastupitelů je po ověření zvěřejněn v sekci Samospráva/zápisy.

 

Další zasedání je naplánováno na 9.12.2019.

 


Vytvořeno: 22. 9. 2019
Poslední aktualizace: 26. 9. 2019 13:40
Autor: Tomáš Bolek