Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Dne 29.09.2023 bude Úřad městyse Choltice z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 29. 6. 2022

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 29. 6. 2022

.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 29. 6. 2022

 

Zasedání se konalo 29. 6. 2022 od 18:15 hod. v Zámecké restauraci. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 12 občanů.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 Usnesení č. 1/4/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice určuje zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Olgu Urbanovou, DiS.

 

Usnesení č. 2/4/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 1. Zahájení
 2. Jmenování nového velitele JSDH Choltice
 3. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 4. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2021
 5. Žádost TJ Slavoj Choltice o změnu veřejnoprávní smlouvy
 6. Rozpočtové opatření č. 6/2022, smlouvy na dotace a další informace o hospodaření městyse
 7. Žádost o prodloužení doby zahájení výstavby RD na pozemku p. č. 118 v Cholticích
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2145/2 k. ú. Choltice
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 157 k. ú. Choltice
 10. Dodatek č. 2/2022 ke smlouvě o odvozu komunálního odpadu
 11. Informace o organizaci voleb do obecního zastupitelstva a 1/3 Senátu PČR
 12. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 13. Různé

 

Usnesení č. 3/4/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice jmenovalo Petra Jiráska velitelem JSDH Choltice s platností od 18. 8. 2022.

Stávající velitel Pavel Vančura požádal o uvolnění z funkce k 18. 8. 2022. Starosta informoval, že krajský hasičský sbor souhlasí s jmenováním nového velitele Petra Jiráska.

Starosta dále doplnil, že slavnostní předání funkce proběhne ve čtvrtek 18. 8. 2022 na náměstí sv. Trojice. Součástí akce bude poděkování odcházejícímu veliteli za jeho službu v jednotce, ocenění nejaktivnějších členů jednotky a jmenování nového velitele jednotky.  Na akci budou pozvány jednotky z okolí a zástupci HZS Pardubického kraje.

Po hlasování starosta pogratuloval novému veliteli ke jmenování a slíbil mu podporu ze strany zastupitelstva. Starosta zároveň poděkoval Pavlovi Vančurovi za vedení jednotky po dobu 16 let.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Informace podali Pavel Vančura a Ing. Miroslav Horák:

 • Bezpečné a bezbariérové chodníky - P.V. - stavba probíhá podle plánu, byla položena dešťová kanalizace, nyní se pracuje u Choltexu, prostor před úřadem bude dodělán jako poslední. M.H. -souhlasil a doplnil, že stavba probíhá ve vysoké kvalitě a jsou jen kladné ohlasy.
 • Běžná údržba - P.V. - probíhá standardním způsobem, probíhá sekání travnatých ploch, uklízí se ostatní veřejné plochy.
 • Lávka nad Struhou - M.H. - PD je hotová, probíhá vyjadřování dotčených orgánů.
 • Rekonstrukce ul. Na Hlásku - M.H. - PD je téměř hotová, pracuje se ještě na dešťové kanalizaci, která odvede vodu z Hlásku do potoka (mimo ČOV).
 • Úprava plochy před školou - M.H. - proběhl kontrolní den nad projektem, došlo k úpravě rozmístění parkovacích míst (šikmá stání a podélná stání).
 • Rekonstrukce zázemí technických služeb - M.H. - dokončuje se PD, řeší se připojení na elektřinu a vodu.
 • WC v obecním domě v Ledci - M.H. - PD se dokončuje.
 • WC v ZŠ Choltice - P.V. - ve škole proběhla kontrola z hygieny a bylo konstatováno, že WC jsou v nedobrém stavu. Toalety jsou od výstavby v roce 1985 bez zásadních úprav a jsou na hranici životnosti. Objevují se praskliny v dlažbě, teplá voda natéká velmi pomalu, stav zařizovacích předmětů je téměř nevyhovující. Městys se se školou předběžně domluvil na kompletní rekonstrukci toalet a úklidových prostor, a to postupně každý rok o prázdninách jedny toalety. Akce bude tedy probíhat 4 roky, začne se již o těchto prázdninách. Jedná se o finančně a technicky náročnou akci.
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - starosta sdělil, že městys obdržel dotaci ve výši 1,9 mil. Kč od GŘ HZS a v červenci bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba by měla být zahájena letos na podzim a dokončena v červnu 2023. Máme ještě příslib od Pardubického kraje, že poskytne dotaci ve výši cca 500 tis. Kč. Náklady jsou předpokládány ve výši cca 7,2 mil. Kč.
 • Rekonstrukce malé a velké tělocvičny ZŠ Choltice - starosta sdělil, že městys obdržel dotaci ve výši 5 mil. Kč na rekonstrukci obou tělocvičen v ZŠ Choltice. V červenci bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Bude provedena kompletní výměna podlah, nové akustické obklady a vzduchotechnika. Celkové náklady budou 7 mil. Kč. Práce budou zahájeny v dubnu 2023 a dokončení se předpokládá v září 2023. Po dobu stavby nebudou tělocvičny v provozu.

 

Usnesení č. 4/4/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2021.

Hospodaření školských zařízení kontroluje městysem pověřená auditorka Ing. Marta Studničková Pleskotová, která neshledala na hospodaření škol v roce 2021 žádné nedostatky a doporučuje schválit účetní závěrky obou škol. Zpráva auditorky je k nahlédnutí. Účetní závěrky byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách městyse.

 

Usnesení č. 5/4/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo posunutí termínu vyúčtování investiční dotace poskytnuté TJ Slavoj Choltice v roce 2021, a to do 15. 11. 2022 z důvodu posunutí zahájení stavby Přístavba a stavební úpravy sportovních kabin TJ Slavoj Choltice na srpen 2022.

Starosta seznámil se žádostí TJ Slavoj Choltice, který požádal o posunutí termínu vyúčtování investiční dotace poskytnuté v roce 2021, a to do 15. 11. 2022 z důvodu posunutí realizace akce Přístavba a stavební úpravy sportovních kabin TJ Slavoj Choltice na rok 2022 - 2023. Slavoji byla předběžně přidělena dotace z NSA a stavba bude zahájena v srpnu. Finance poskytnuté městysem tak nebyly zatím využity.

Přítomný předseda TJ Slavoj, Richard Peml, sdělil, že Slavoj má odsouhlasenou dotaci od NSA na rekonstrukci kabin. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, nyní probíhá lhůta na odvolání. Vybraný zhotovitel by měl stavbu zahájit v srpnu. Prvními výdaji na stavbu byla administrace výběrového řízení a registrace Slavoje na portálu vhodné uveřejnění (portál pro zadávání veřejných zakázek).

 

Usnesení č. 6/4/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 6/2022.

Starosta informoval o zůstatcích na bankovních účtech k 29. 6. 2022:

Celkem má městys na účtech 10 577 772 Kč, z toho 1 470 771 Kč na běžných účtech, 128 169 Kč na účtech fondu a 9 100 000 Kč na spořícím účtu (2,5%).

Příjem z daní je v 1.pololetí mírně lepší než predikce. Výdaje rozpočtu se čerpají průběžně.

Příjmy: 113 826 Kč, z toho 16 000 Kč dotace na VPP, 38 826 Kč prodej pozemků, 65 000 Kč úroky ze spořícího účtu (6 453 Kč, 19 600 Kč, 19 900 Kč a 18 800 Kč).

Výdaje: 4 826 271 Kč, z toho 1 220 000 Kč pro ZŠ Choltice (rekonstrukce WC, nábytek do šaten), 18 373 Kč pojistné výstavy Daněk 2022 a 3 587 898 Kč dotace pro Slavoj Choltice na rekonstrukci kabin.

Rozdíl ve výši 4 712 445 Kč bude uhrazen z přebytku roku 2021.

 

Usnesení č. 7/4/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu městyse mezi městysem Choltice a Tělovýchovnou jednotou Slavoj Choltice ve výši 3 587 898 Kč na spolufinancování akce Přístavba a stavební úpravy sportovních kabin TJ Slavoj Choltice.

TJ Slavoj požádal o poskytnutí dotace na spolufinancování stavby sportovních kabin. Starosta prezentoval jednotlivé části smlouvy o poskytnutí dotace. Vyúčtování dotace je Slavoj povinen učinit do 30. 6. 2023. Stavba by měla být dokončena do května 2023. Dotace bude čerpána průběžně na základě předložených a odkontrolovaných faktur. Stejný postup je i s čerpáním dotace od NSA.

Starosta dále uvedl, že si všichni uvědomují, že se jedná o velký příspěvek ze strany městyse, ale řádná smlouva a dohled nad čerpáním dotace a na stavbu by měly být zárukou, že finance budou vynaloženy účelně a nezpochybnitelně.

 

Usnesení č. 8/4/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodloužení lhůty pro zahájení výstavby rodinného domu kupujícími dle odst. 1.4 Smlouvy kupní, o zřízení předkupního práva a výhrady práva zpětné koupě ze dne 2. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“), uzavřené s ….. k pozemku p.č. 118 k.ú. Choltice a uzavření dohody o zřízení věcných práv k pozemku p.č. 118 k.ú. Choltice ve prospěch městyse Choltice, a to předkupního práva na dobu do 30. 6. 2025 a výhrady zpětné koupě na dobu do 30. 6. 2025, pokud nebude v této lhůtě zahájena stavba rodinného domu, za podmínek sjednaných Smlouvou a dále prodloužení lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle odst. 5.7. Smlouvy do 30. 6. 2025 a prodloužení lhůty pro vznik práva na smluvní pokutu dle odst. 5.8. Smlouvy do 30. 6. 2025.

Starosta informoval, že manželé ….. požádali o prodloužení doby zahájení stavby RD na pozemku p.č. 118. Podmínky zahájení byly dojednány v kupní smlouvě. Důvodem je navýšení cen stavebních materiálů a jejich nedostatek, dále zdlouhavé vyřizování povolení nutných ke stavbě. Náklady na právní služby ve výši 9 000 Kč bez DPH uhradí žadatelé.

 

Usnesení č. 9/4/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2020157/VB/005, Choltice ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 2145/2 k. ú. Choltice. Rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno na vedení v délce 5 m se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 000 Kč, součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

 

Usnesení 10/4/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilosmlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. ČEZd_SoBS VB 28609 IV-12-2024248/Choltice č. parc. 118 - knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 157 k. ú. Choltice. Rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno na vedení v délce 9 m se zřizuje za jednorázovou náhradu 6 500 Kč bez DPH. Součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

 

Usnesení č. 11/4/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 2/2022 ke smlouvě o odvozu odpadu s SOP a.s.

Městys požádal SOP a.s. o navýšení počtu kontejnerů na papír o 1 ks u ZŠ. Navýšení je na žádost ZŠ Choltice, protože stávající kapacita je nevyhovující.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o organizaci voleb do obecního zastupitelstva a 1/3 Senátu PČR.

Starosta informoval, že rozhodnutím prezidenta republiky, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., byly dne 13. 4. 2022 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu PČR, které se budou souběžně konat ve dnech 23. a 24. září 2022 (případné druhé kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022).

Volby do Senátu PČR proběhnou na území Pardubického kraje ve volebním obvodu č. 43 se sídlem v Pardubicích a dále ve volebním obvodu č. 46 se sídlem v Ústí nad Orlicí. Choltice, Ledec a Podhorky patří do volebního obvodu č. 43, tzn., že souběžně s volbami do obecního zastupitelstva bude u nás probíhat i volba do senátu.

Volby do Zastupitelstva městyse Choltice

Volby proběhnou ve dnech 23. – 24.9.2022. Volební místnost bude v Knihovně městyse Choltice. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nebudou moci dostavit do volební místnosti, budou moci využít přenosné hlasovací schránky. Stejně tak tradičně zajede volební komise s přenosnou schránkou i do Ledce v pátek 23. 9. 2022.

Stávající Zastupitelstvo městyse Choltice rozhodlo na svém květnovém zasedání, že počet členů Zastupitelstva městyse Choltice pro volební období 2022 - 2026 bude stále 11. Pro kandidující uskupení to znamená, že počet kandidátů na kandidátní listině je maximálně 11. Může být i menší, ale to je z hlediska přepočtu hlasů na mandáty pro kandidující uskupení nevýhodné.

Kandidátní listiny se odevzdávají na Městský úřad Přelouč nejpozději v úterý 19. 7. 2022 do 16:00.

Přílohou kandidátní listiny je u nezávislých uskupení kromě jiného také Petice pro podporu kandidatury sdružení nezávislých kandidátů. Protože mají Choltice k 1. 1. 2022 celkem 1 198 občanů, musí být na petici celkem 84 podpisů (7%). Občan – volič (starší 18 let) může podepsat petici na podporu kandidatury více kandidujícím sdružením.

Volby do Osadního výboru Ledec proběhnou současně. Účastní se jich pouze občané – voliči s trvalým pobytem v místní části Ledec a ze svého středu si zvolí 7 zástupců, kteří se budou podílet na správě Ledce v dalším volebním období.

Volby do Senátu PČR

Volby proběhnou současně s obecními volbami ve dnech 23. – 24. 9. 2022 ve volební místnosti v Knihovně městyse Choltice a případné druhé kolo na stejném místě ve dnech 30. 9. – 1. 10.2022.

Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách městyse Choltice v sekci komunální a senátní volby a v ostatních médiích.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o:

 • narušování veřejného pořádku - převážně v sobotu večer návštěvníky diskotéky. Bude opět projednáno s nájemcem.
 • uskutečněných akcích:

27. 5. 2022 - Přednáška o Čeňku Daňkovi od 19:00 hod na čp.5,

28. 5. 2022 - Dětský den na zámku,

29. 5. 2022 - Vraclav - taneční zábava Klubu seniorů ve spřátelené obci u Vysokého Mýta,

30. 5. 2022 - Soutěž Vesnice roku 2022 - městys získal bílou stuhu za činnost s mládeží a zapojení mládeže do činnosti obce,

1. 6. 2022 - Vítání občánků na zámku (pod platanem),

2. 6. 2022 - Ochutnávka vín na čtenářské zahradě - organizovala knihovna a vinárna,

3. 6. 2022 - Good Season v kapli (akce CDS Další cesta - benefice),

3. 6. 2022 - Pasování prvňáčků na čtenáře,

4. 6. 2022 - Dětské rybářské závody na Zrcadle,

 1. - 11. 6. 2022 - Drátenické Choltice,
 2. 6. 2022 - Trilobitman.

 Připravované akce

30. 6. 2022 - Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků - 10:00 hod pod platanem,

1. 7. 2022 - Turnaj v discgolfu,

24. 7. 2022 - Varhanní koncert v rámci Českého varhanního festivalu od 16:00 hod v kapli,

18. 8. 2022 - Slavnostní jmenování nového velitele JSDH od 17:00 hod na náměstí,

20. 8. 2022 - Pivní slavnosti,

22. 8. 2022 - slavnostní odhalení pamětní desky pilotovi Josefu Pardusovi,

26. 8. 2022 - rozloučení s prázdninami na zámku Choltice,

27. 8. 2022 - sraz automobilových veteránů na zámku Choltice,

3. 9. 2022 - Choltický deštník,

17. 9. 2022 - Burčákové slavnosti.

Mgr. Pavlík - připomněl, že ve čtvrtek 23. 6. 2022 se s panem Ing. Horákem (oba místostarostové) zúčastnili slavnostního vyřazení předškoláků z MŠ Choltice. Děti měly krásnou besídku, dostaly od městyse pamětní listy a paní učitelky květiny. Zúčastnilo se hodně rodičů. Starosta poděkoval oběma místostarostům, že ho zastoupili na této akci v době jeho nepřítomnosti.

Ing. Brožek - pozval na zítřejší slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku ZŠ Choltice. Akce se koná na zámku pod platanem. Zahajovat budou trubači, pak následuje poděkování žáků svým učitelům, proslovy ředitelky školy, vedení městyse a předání pamětních listů.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Ing. Brožek - informoval, že na konci školního roku proběhly v ZŠ Choltice sportovní olympiády. Byla zavedena nová tradice, kdy žačky 8. a 9. ročníku hrály exhibiční fotbalové utkání proti prvňákům. Všem se zápas moc líbil.

Ing. Horák - sdělil, že je nový návrh železničního řádu. Prostudoval ho a je výrazně jednodušší, než současný. K omezení spojů nedošlo. Během srpna asi dojde k výluce z důvodu stavby terminálu v Heřmanově Městci.

Starosta - doplnil, že v rámci rekonstrukce trati Přelouč - Heřmanův Městec bude stávající choltické nádraží opuštěno a vznikne nové nástupiště těsně u přejezdu na Jeníkovice. Tím vznikne i nová zastávka s názvem Choltice zastávka. Choltice nádraží zůstane v provozních řádech bude sloužit ke křižování vlaků. Nebude obsluhovat cestující.

Další zasedání je naplánováno na 21. 9. 2022. Bude to poslední zasedání zastupitelstva v tomto volebním období.

 

Datum vložení: 20. 7. 2022 16:38
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Drátenické Choltice 2023

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu