Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání dne 24.9.2018

Typ: ostatní
radnicePáté, a v tomto volebním období poslední, zasedání zastupitelstva v roce 2018 se konalo v pondělí 24.9.2018. Zveřejňujeme nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva včetně komentáře k jednotlivým projednávaným bodům.
Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání dne 24.9.2018

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem a zúčastnilo se ho 11 členů zastupitelstva a 3 občané.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 10/2018.

Starosta nejdříve informoval o zůstatcích na bankovních účtech městyse, k 31.8.2018 jsme na účtech měli celkem 4 592 636 Kč. Daňové příjmy od státu přicházejí pravidelně, výdaje na chod městyse jsou hrazeny řádně v době splatnosti, závazky po splatnosti žádné nemáme. Starosta seznámil s rozpočtovými opatřeními, které schválil v rámci své kompetence od posledního zasedání zastupitelstva a to:

 • RO č. 5/2018 ve výši 305 958,40 Kč – příjem dotace z MŠMT pro ZŠ Choltice z operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a zároveň výdej pro ZŠ Choltice,
 • RO č. 6/2018 ve výši 150 000 Kč – příjem dotace od PK na pořízení nové nádrže pro CAS JSDH Choltice,
 • RO č. 7/2018 ve výši 40 000 Kč – příjem dotace od PK na pořízení sloupové vitríny pro zámek Choltice,
 • RO č. 8/2018 ve výši 75 000 Kč – příjem dotace od PK na výměnu 3 ks arkádových dveří na zámku Choltice,
 • RO č. 9/2018 ve výši 100 000 Kč – příjem dotace od PK na rekonstrukci chodníků U Kvartýru, 

Starosta seznámil jednotlivými položkami rozpočtového opatření č. 10/2018.

Úprava příjmů je navržena ve výši 278 842,70 Kč.

Úprava výdajů je navržena ve výši 376 254 Kč.

Rozdíl ve výši 97 411,30 Kč bude uhrazen ze zůstatku na bankovních účtech z loňského roku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření městyse za období 2017/7-12 a 2018/1-6.

Starosta předal slovo Olze Urbanové, předsedkyni finančního výboru, která prezentovala zprávu o kontrole hospodaření městyse za období 2017/7-12 a 2018/1-6. Finanční výbor zkontroloval hospodaření městyse a neshledal žádná pochybení.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č. 5/1/2016 o schválení územní studie pro lokalitu Z11 a Z12.

Starosta zdůvodnil rušení usnesení – v roce 2016 byla schválena územní studie pro lokalitu Z11 a Z12 (za zahradami). Protože noví vlastníci od záměru výstavby ustoupili, nebude územní studie realizována.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí s vypuštěním ploch územní rezervy pro přeložku silnice III. třídy z důvodu kolidujícího návrhu na vymezení zastavitelné plochy.

Starosta informoval o potřebě zrušit územní rezervu na přeložku silnice III. třídy (obchvat Choltic), protože přeložka není akceptována územním plánem Pardubického kraje a je v kolizi s návrhem na změnu ÚP – nové vymezení ploch pro bydlení.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši podílu na nákladech na pořízení Změny č. 1 územního plánu Choltic pro žadatele návrhu č. 6 – pozemek p.č. 2061 v k.ú. Choltice ve výši 22 500 Kč.

Městys vynaloží při zpracování této změny územního plánu náklady ve výši 179 080 Kč (viz násl. bod). Zastupitelé se nakonec dohodli, že podíl na nákladech ve výši 22 500 Kč (osmina nákladů) bude městys požadovat pouze po žadateli změny týkající se pozemku u Veselí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo firmu SURMPO, a.s. jako zhotovitele změny č. 1 Územního plánu Choltice.

Městys oslovil firmu SURPMO, a.s. z Hradce Králové, která zpracovávala pro městys všechny dosavadní územní plány, situaci v Cholticích dobře zná a z tohoto důvodu zastupitelé souhlasili s výběrem této firmy. Vzhledem ke značnému rozsahu prací na změně, včetně zahrnutí dokončených pozemkových úprav, nového plánu společných zařízení či zohlednění všech zaktualizovaných priorit územního plánování kraje budou náklady ve výši 179 080 Kč vč. DPH. Změna č. 1 ÚP by měla být dokončena do 30.11.2019 s tím, že jsou ve smlouvě o dílo stanoveny termíny dílčích plnění.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo bod Záležitost provozování Pošty Partner v Cholticích na vědomí.

Starosta informoval o jednáních s Českou poštou, s.p. Městys obdržel znalecký posudek na nemovitost čp. 138 – budova pošty včetně pozemků. Cena znalcem byla vyčíslena na 1 570 000 Kč. Dále obdržel návrh kupní smlouvy a návrh nájemní smlouvy.

Návrh KS byl konzultován s právničkou JUDr. Vorlovou a ta k němu vznesla několik závažných připomínek a doporučila městysi vést jednání s Českou poštou o úpravě těchto podmínek. Některá ustanovení KS jsou pro městys nevyhovující z hlediska dalšího využívání budovy pro účely veřejných služeb.

Dále byla městysi zaslána nájemní smlouva na období, kdy by městys provozoval Poštu partner a ještě by nebyl vlastníkem nemovitosti.

Protože je třeba dále jednat s ČP o výhodnějších podmínkách, nelze dnes vyslovit souhlas s KS ani se smlouvou o provozování Pošty Partner. Smluvní podmínky je třeba lépe dojednat a to nebylo možné z důvodu krátkého času.

Městys Choltice má dále zájem na provozování poštovních služeb v Cholticích.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 9/2008 o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků, a to Komisi k projednávání přestupků zřízenou starostkou města Přelouč.

Starosta informoval o požadavku města Přelouč na navýšení úhrady za zajištění agendy přestupkové komise. Od 1.1.2019 bude město Přelouč požadovat 2 000 Kč za přestupek a 500 Kč za projednané přestupky ukončené formou odložení. Z diskuse vyplynul souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě s požadovanými podmínkami, s výjimkou ing. Horáka, který doporučil jednat i s jinými městy a vyjednat nižší úhrady.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Veřejnoprávní smlouvu se Spolkem Deštník o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Choltice ve výši 10 000 Kč.

Starosta seznámil s obsahem smlouvy. Městys poskytne spolku dotaci ve výši 10 000 Kč na financování charitativní akce Choltický deštník 2018.                 

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Veřejnoprávní smlouvu s Hospicem Anežky České o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Choltice ve výši 6 000 Kč.

Starosta seznámil s obsahem smlouvy. Městys poskytne hospici dotaci ve výši 6 000 Kč za poskytnutí hospicové péče pro naši občanku.                                               

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Veřejnoprávní smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace na opravu chodníků v obci.

Starosta seznámil s obsahem smlouvy. Městys získá dotaci z Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč na opravu chodníků v obci. Městys peníze použije peníze na financování chodníků U Kvartýru, který byl letos dokončen.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Veřejnoprávní smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace pro JSDH na pořízení radiostanice s příslušenstvím.

Starosta seznámil s obsahem smlouvy. Městys získá dotaci z Pardubického kraje ve výši 24 000 Kč na pořízení radiostanice s příslušenstvím pro JSDH. Náklady na pořízení radiostanice jsou 34 517 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku p.č. 767/39 v k.ú. Choltice za cenu 2 000 Kč.

Městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku parc.č.  767/39 k.ú. Choltice o výměře 211 m2, který je ve vlastnictví soukromé osoby. Tento pozemek je součástí veřejného prostranství v ulici Lipoltická a v budoucnu by na něm měl být vybudován chodník. Vlastník pozemku souhlasí s prodejem za smluvní cenu 2 000,- Kč (což činí 9,50 Kč/m2). Režijní náklady půjdou na vrub městyse.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č. 12/4/2018 o koupi pozemku p.č. 754/3 v k.ú. Choltice a Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku ZE  754/1 v k.ú. Choltice za cenu 20 Kč za m2.

Jedná se o pozemek ZE 754/1 o výměře 44 m², a to pod chodníkem u Kvartýru, vlastníkem je soukromá osoba. Omylem byla schválena koupě jiného pozemku p.č. 754/3. na zasedání 25.6.2018 pod usnesení č. 12/4/2018. Toto usnesení bude zrušeno a nahrazeno novým.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 1015 k.ú. Choltice o výměře 14 m2 za cenu 80 Kč/m2  a režijní náklady související s převodem ve výši 3 750 Kč a Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 1016 k.ú. Choltice o výměře 7 m2  za cenu 80 Kč/m2  a režijní náklady související s převodem ve výši 3 750 Kč.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. stav. 23/4 k.ú Choltice. Bylo zjištěno, že část pozemku dlouhodobě užívá vlastník sousední nemovitosti  a část pozemku vlastník druhé sousední nemovitosti. Oba si podali žádost o odkoupení zaplocených pozemků.

Tyto pozemky  byly zaměřené geometrickým plánem vypracovaným Ing. Helenou Matějkovou. Pozemek p. č.  1015 o výměře 14 m2  má zájem odkoupit první soused a pozemek parc. č. 1016 o výměře 7 mmá zájem odkoupit druhý soused. Městys pozemky prodá za 80 Kč za m² a režijní náklady spojené s prodejem. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce a nikdo proti němu nepodal námitek.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření pachtovní smlouvy na zemědělský pozemek parc. č. 2027 k.ú. Choltice se zájemcem Agrodružstvo Jeníkovice za cenu 2 576 Kč/ha/rok.

Městys Choltice je vlastníkem zemědělského pozemku parc. č. 2027 (trvalý  travní porost) k.ú. Choltice o výměře 2605 m2, v současné době na tomto pozemku hospodaří Agrodružstvo Jeníkovice, dosud však nebyla uzavřena řádná pachtovní smlouva.  Uživatel pozemku nabízí pachtovné za pozemek ve výši 671 Kč/rok (což znamená 2 576 Kč/rok/ha). Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce a nikdo proti němu nepodal námitek a ani jiné návrhy.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo směnu pozemků městyse p.č. 1784, p.č. 1789 a p.č. 2131, vše v k. ú. Choltice v celkové výměře 7 353 m2 za pozemek ve vlastnictví soukromé osoby ZE/188/1 o výměře 6 169 m2 a s doplatkem za rozdíl ve výměrách ve výši 1 184 m2 v ceně 200 Kč za m2.

Starosta informoval, že se jedná o směnu pozemků městyse p.č. 1784, p.č. 1789 a p.č.2131, které  leží za čerpací stanicí a jsou v celkové výměře 7 353 m2, za pozemek ZE 188/1 o výměře 6 169 m2 soukromého vlastníka, který má pozemek u jedousovského kravína.

Jak pozemky městyse, tak pozemek soukromého vlastníka jsou v současné době územním plánem určeny k využití pro průmyslové stavby. Vzhledem k tomu, že v rámci změny č. 1 územního plánu Choltice zastupitelstvo na zasedání dne 28. 5. 2018 rozhodlo, že pozemek soukromého vlastníka, a další okolní pozemky, bude převeden na pozemek vhodný pouze pro zemědělskou výrobu (pole), požádal soukromý vlastník o umožnění směny, aby mohl realizovat svůj záměr výstavby průmyslového objektu pro své podnikání. Protože městys nechce dopustit kolizi mezi rodinným bydlením a průmyslovou výstavbou, je v jeho zájmu na směnu přistoupit a své pozemky směnit.

Při přípravě dohody se  soukromým vlastníkem byly projednávány různé varianty a nakonec byla nalezena shoda na variantě s doplatkem za rozdíl ve výměrách pozemků a to v ceně 200 Kč za m2. Rozdíl ve výměrách je 1 184 m2, doplatek soukromého vlastníka bude 236 800 Kč.

Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce a nikdo proti němu nepodal námitek a ani jiné návrhy.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene  IV-12-2016191/VB1 „Choltice, 725/41 – knn“.

Starosta informoval o žádosti ČEZ Distribuce, a,s. o uzavření VB ke kabelu nn. Oprávněný je  provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je  provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 725/107 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 819-304/2018. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo firmu Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. jako zhotovitele Lesního hospodářského plánu pro městys Choltice na období 2020-2029.

Lesní hospodářský plán pro městys zpracuje firma Lesprojekt, která zpracovávala i minulý plán, a to za 510 Kč za hektar bez DPH (celková hodnota plánu by tak byla 38 877,30 Kč vč. DPH – obora má 63 ha) – ve smlouvě je stanoveno, že do 31. 5. 2019 bude probíhat příprava, na které se bude podílet i městys poskytnutím potřebných dokladů a plán bude vyhotoven do 31. 1. 2020. V termínu do 20. 2. 2020 by měl být schválen zastupitelstvem městyse.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Obecně závaznou vyhlášku městyse Choltice č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Starosta seznámil s výhradami, které má Ministerstvo vnitra ČR k této vyhlášce. Zpřesní se místo volného pobíhání psů, vypustí se ustanovení, která jsou součástí zákona o přestupcích, a vyhláška se zaktualizuje podle současné legislativy. Volné pobíhání psů je možné pouze na obecní louce za Severní ulicí. Vyhláška nabyde účinnosti 15 dní po zveřejnění na úřední desce.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2016.

Zastupitelé obdrželi zápis e-mailem, nejsou k němu žádné výhrady. Připomínky zastupitelů byly do zápisu již zapracovány. J. Čermák doplní zápis o kuželkářské výsledky.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí Informace starosty o organizaci voleb do Zastupitelstva městyse Choltice ve dne 5. – 6. 10. 2018.

Starosta seznámil zastupitele s organizací voleb – volební místnost bude opět v knihovně městyse, zapisovatelkou byla jmenována Ing. Lucie Koláčná, komise má 6 členů, z toho 3 členy nominovaly kandidující strany. Hlasovat lze do přenosné volební urny a to v pátek odpoledne. Je třeba se dopředu nahlásit na úřadě městyse. Komise také zajede do Ledce a to v pátek mezi 17. – 18. hodinou.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo bod informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva na vědomí.

Starosta seznámil s dalším záležitostmi:

 • Budou opraveny ostatní pomníky padlých
 • Oslavy 100. výročí vzniku Československa – starosta seznámil s programem oslav
 • Návštěva z Litultovic, okres Opava (patří pod ně místní část Choltice) – proběhne 28.9.2018
 • Převzetí pozemků a infrastruktury od investora v ulici Okružní
 • Návrh řešení dopravní situace na nám. sv. Trojice
 • Úprava dopravního značení v ulici Severní
 • Výstavba odpočinkového místa na Horním Hlásku (zastřešené sezení a fit prvky, během října)
 • Bylinkový minipark v areálu zdravotního střediska – je připraven návrh
 • Výpůjčka sbírkových předmětů pro výstavu Němcová – Hellich
 • Dokončen chodník v Okružní ulici a pokračovat bude budováním chodníku v Jedousovské ulici (od křižovatky po levé straně).
 • Stavba vodovodní přípojky ve sportovním areálu pro potřeby hasičů
 • POV – žádost o dotaci na rok 2019 – Změna – pozemek není náš - havarijní stav radniční věže, požádat o příspěvek na opravu (odhad 750 tis. Kč)
 • Směna a prodej pozemků v Ledci
 • Oprava hřbitovní zdi
 • Nové financování matrik
 • Oprava střechy kravína
 • Oprava lávky u Řeháku – pomohou naši rybáři
 • Obecní budova v Ledci – kompletní výměna střešní krytiny a oken
 • Lipoltická ul. – položení zahradních obrubníků pro novou výsadbu keřů
 • Úřad městyse – výměna 12 ks oken (ve třech kancelářích a v zasedací místnosti)
 • Zámek Choltice - výměna 3 ks arkádových oken do nádvoří
 • Dětské oddělení - výměna hlavních dveří  (shnilé)
 • Asfaltování výmolů na místních komunikacích
 • Kanálové vpusti – oprava 3 ks v místních komunikacích
 • Ledec – opravy výmolů v MK
 • Dětské hřiště pod zámkem – I. etapa polovina října
 • Sázení 2 ks lip – Horní hlásek, pod Průhonem
 • V rámci nového mapování probíhá geodetické zaměřování nemovitostí v Nádražní ul. a Na Hlásku.

 

Přítomný občan vznesl podnět na prořezání lip před jeho domem. Starosta slíbil zajistit odborné posouzení stavu lip a jejich případné prořezání.

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

 

Ke stažení

Zápisy z jednání zastupitelstva

 


Vytvořeno: 30. 9. 2018
Poslední aktualizace: 1. 10. 2018 10:33
Autor: Úřad městyse