Navigace

Obsah

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 6. zasedání konaném 14. 9. 2020

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření, doplnění finančního výboru, prodeje, směny a koupě pozemků, zápis do kroniky za rok 2019 a další obecní záležitosti.
Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 6. zasedání konaném 14. 9. 2020

 

Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 14. 9. 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu Městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 1 občan.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

Starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné s návrhem programu zasedání. Navrhl doplnit program o bod 12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2138, 1933, 2139 k.ú. Choltice a vyzval zastupitele k dalšímu doplnění programu či k připomínkám k programu. Vendula Fižová se zeptala, zda-li byl ověřen zápis z minulého zasedání. Starosta odpověděl, že ano. V. Fižová sdělila, že nesouhlasí, jak byly některé její vyjádření či průběh na minulém zasedání zapsány v zápise a požádala o rozšíření programu zasedání o bod 13. Námitky k zápisu ze zasedání konaného 13. 7. 2020. Dále oznámila, že si bude zasedání nahrávat na mobil.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu stavebního výboru č. 3/2020, informace o přípravě Změny č. 1 a Změny č. 2 ÚP Choltice a informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku.

Ing. Horák, místostarosta a předseda stavebního výboru, seznámil se zprávou stavebního výboru. Stavební výbor projednal návrh regulačních prvků pro výstavbu zahrnutých do Změny č. 2 Územního plánu, aktuální stav PD pro akci Rekonstrukce chodníků a autobusových zastávek od nám. sv. Trojice do ulice Nádražní. Je požádáno o stavební povolení, stavební úřad vyzval k doplnění dalších dokladů, bude se chystat žádost o dotaci ze SFDI.

Stavební výbor souhlasil, aby městys vybral projektanta pro zasíťování 5 obecních pozemků v lokalitě Z1 - Choltice Sever.

P. Vančura - informoval o stavební činnosti:

Sekání veřejných ploch, úklid, běžné opravy - prováděno průběžně, včetně úpravy keřové výsadby.

Rekonstrukce knihovny - ukončeno výběrové řízení na dodavatele nábytku a vybavení knihovny. Nejnižší nabídku podala firma ALIN NÁBYTEK s.r.o. a to 1 395 997 Kč vč. DPH. Dále se zúčastnily firmy: Josef Drábek, Zdechovice a Martin Hypský - Rokytno. Dodání nábytku a ostatního vybavení proběhne do konce října. Dále probíhá usazování vstupních dveří a vyvýšeného podia, oprava a broušení podlahy, malování chodby. Je dokončena venkovní terasa pro čtenáře, včetně hřiště pro scrabble.

Dětské hřiště Pod Zámkem - provedena záruční oprava poškozených prvků

Rekonstrukce plotu na hřbitově - letos proběhne I. etapa, která se týká litinového plotu na pravé straně od hrobky. Plot bude kompletně rozebrán a bude znovu vybudována podezdívka. Dočasně bude místo litinového plotu použit plot drátěný. Po získání dotace na restaurování samotného litinového plotu bude tento plot vrácen na původní místo. Litinový plot je kulturní památkou, a proto se tato rekonstrukce řídí závazným stanoviskem památkářů.

Výhled na konec roku - Ledec - oprava dešťové kanalizační přípojky a v ul. Luční zhotovení dešťové vpusti.

Rekonstrukce ul. Na Hlásku - ing. Horák informoval o jednání s projektantem o dokončení projektu na rekonstrukci ulice, včetně úpravy dopravního značení a termínu projednání s občany 21. 10. 2020 od 16:00 na místě.

Starosta doplnil:

Revitalizace Podrybníčků a Marešáku - máme přiděleny dotace na obě akce. Zahájení bude 8/2021 a konec 12/2021. Dotace přiděleny s čerpáním v roce 2021.

Rekonstrukce chodníků nám. sv. Trojice - Nádražní ul. - požádáno o stavební povolení, momentálně přerušeno a projektant bude doplňovat nějaké doklady, nutno zpracovat žádost o dotaci z SFDI do 31. 1. 2021. V případě získání dotace je realizace možná 2021-2022.

Rekonstrukce tělocvičen ZŠ - dotace z MMR ve výši 2 727 tis. Kč nebyla přidělena. Městys podá žádost o dotaci znovu.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice - dotace ve výši 1 873 tis. Kč nebyla přidělena. Městys podá žádost o dotaci znovu.

Rekonstrukce cesty k jedousovskému hřbitovu a protipovodňový příkop v Severní ulici - starosta informoval o jednání s projektanty, kteří pro Státní pozemkový úřad zpracovávají projektovou dokumentaci. Realizace by měla být hrazena ze státního rozpočtu. Jednání se koná ve čtvrtek 17. 9. 2020 na úřadě.

Změna č. 1 ÚP - starosta informoval, že MěÚ Přelouč zpracoval a odeslal připomínky 4. 9. 2020 projektantům. Schválení Změny č. 1 se předpokládá na zasedání dne 26. 10. 2020.

Změna č. 2 ÚP - Ing. Horák seznámil s návrhy na regulaci výstavby ve Změně č. 2 ÚP Choltice. Přesná formulace zadání regulačních prvků by měla být schvalována na zasedání 26. 10. 2020. Vyzval J. Kopeckého, aby Osadní výbor Ledec projednal, zda-li je třeba přidat také regulace pro místní část Lede.

Zastupitelé a veřejnost diskutovali o některých parametrech regulačních prvků a postupu oprav majetku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o přípravě voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje.

Starosta informoval, že v městysi Choltice volby do Zastupitelstva Pardubického kraje proběhnou ve dnech 2. a 3. října 2020, který tvoří jeden volební okrsek pro všechny místní části: Choltice, Podhorky a Ledec. Volební místnost bude letos mimořádně v areálu zdravotního střediska v místnostech, které v současné době využívá knihovna městyse. Adresa volební místnosti: Pardubická 38, 533 61 Choltice (areál zdravotního střediska).

Zapisovatelkou byla jmenována Ing. Lucie Koláčná. Okrsková volební komise má 6 členů, 4 byli nominováni stranami a 2 byli jmenováni starostou. V pátek 11. 9. 2020 proběhla první schůzka okrskové volební komise, na které se řešily organizační věci. Hlasovací lístky budou voličům rozdávány od středy 23. 9. 2020 do úterý 29. 9. 2020.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 10/2020.

Starosta seznámil se zůstatky na bankovních účtech městyse k 31. 8. 2020 (5 799 tis. Kč) a s návrhem rozpočtového opatření č. 10/2020. Příjmy z daní se snižují o 2,9 mil. Kč podle aktuální daňové predikce MF ČR. Příjmy se dále navyšují (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): o bonus od státu jako náhrada za snížené daňové příjmy (+1 463), o dotaci na opravu střechy kaple sv. Romedia (+300), o dotaci na krajské volby (+31), o dotaci z ÚP na VPP (+30), o příjmy z prodeje pozemků (+368), a další drobné příjmy. Celkové snížení příjmů činí 584 tis. Kč.

Výdaje se upravují u položek: projekt na parkoviště před školou (+36), revitalizace Podrybníčků - odsunuty na rok 2021 (-1 450), rekonstrukce knihovny - mělo být hrazeno z dotace, která bude ale až příští rok (+1 650), I. etapa podkladů pro PZAD - zámek Choltice, nedostali jsme dotaci (+470), změna č. 1 a č. 2 ÚP (+93), pořízení dezinfekcí a ochran. pomůcek - covid (+20), omezení služby Obecní stráže (-85), zajištění voleb do Pk (+31), snížení výdajů na školení zaměstnanců (-65). Celkové zvýšení výdajů činí 745 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v tomto rozpočtovém opatření činí -1 329 tis. Kč a bude vyrovnán z přebytku. Po zahrnutí tohoto rozpočtového opatření do celkového rozpočtu roku 2020 činí rozdíl příjmů a výdajů +115 tis. Kč.

Proběhla diskuse o některých položkách rozpočtu a zveřejňování informací o změnách v rozpočtu. Průběh diskuse je uveden v zápise ze zasedání.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Ing. Janu Bartákovou jako členku finančního výboru.

Místostarosta Ing. Horák nemůže být od svého zvolení dále členem finančního výboru, proto předsedkyně Olga Urbanová navrhla doplnění o ing. Janu Bartákovou, která funkci přijala.

 

Prodej, koupě, směna a výpůjčka pozemků - majetkoprávní vypořádání po digitalizaci katastru

V listopadu 2019 byla dokončena digitalizace katastru Choltic. V rámci ní bylo zjištěno, že někteří občané mají zaplocený obecní pozemek nebo vlastní pozemek pod obecním chodníkem. Občanům bylo nabídnuto majetkoprávní vypořádání. Záměr prodat, směnit a vypůjčit byl zveřejněn na ÚD dne 28. 8. 2020. Proti záměru nebyly podány žádné námitky či připomínky.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 44/4 k.ú. Choltice o výměře 19 m2, za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč panu ……a paní ….

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 961/21 k.ú. Choltice o výměře 152 m2, za cenu 33 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč manželům ……..

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemků parc. č. 961/16 k.ú. Choltice o výměře 114 m2 a parc. č. 961/219 v k.ú. Choltice o výměře 17 m2 za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč manželům …..

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 767/27 k.ú. Choltice o výměře 3 m2, za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč panu …..

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 55/7 k.ú. Choltice o výměře 132 m2, za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč panu …...

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 887/6 k.ú. Choltice o výměře 9 m2, za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč panu …a paní …..

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 42 k.ú. Choltice o výměře 14m2, za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč paní …...

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemků parc. č. 954/29 k.ú. Choltice o výměře 79 m2 a parc. č. 961/20 v k.ú. Choltice o výměře 60 m2 za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč manželům …...

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo směnu pozemků městyse parc. č. 655/8 o výměře 23 m2 k.ú. Choltice za pozemek ve vlastnictví paní ….., parc. č. 655/9 k.ú. Choltice o výměře 39 m2 s doplatkem za rozdíl ve výměrách o velikosti 16 m2 v ceně 80,-Kč za m2 na straně městyse Choltice. Režijní náklady související se směnou uhradí městys Choltice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo směnu pozemků městyse parc. č. 960 o výměře 26 m2 k.ú. Choltice a parc. č. 961/5 o výměře 14 m2 za pozemek ve vlastnictví paní …., parc. č. 66 k.ú. Choltice o výměře 20m2 s doplatkem za rozdíl ve výměrách o velikosti 20 m2 v ceně 80,- Kč za m2. Režijní náklady související se směnou uhradí městys Choltice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku parc. č. 465/31 k.ú. Choltice o výměře 73m2, za cenu 1660,- Kč od ….. Městys Choltice uhradí všechny režijní náklady související s převodem pozemku.

Městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku parc.č. 465/31 k.ú. Choltice o výměře 73 m2, který je ve vlastnictví paní …... Tento pozemek je součástí místní komunikace - ulice Okružní. Vlastník pozemku souhlasí s prodejem za smluvní cenu 20 Kč/m2 a úhradu nákladů za úřední ověření podpisu na kupní smlouvě a zaslání smlouvy zpět ve výši 200,- Kč. Městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku parc. č. 142/10 k.ú. Choltice o výměře 165 m2, za cenu 5300,- Kč od manželů …...

Městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku parc.č. 142/10 k.ú. Choltice o výměře 165 m2, který je ve vlastnictví manželů …... Tento pozemek je součástí veřejného prostranství – chodníku v ulicích Pardubická a Jedousovská. Vlastníci pozemku souhlasí s prodejem za smluvní cenu 20 Kč/m2 a úhradu nákladů, za které zřídili vjezd na svůj pozemek z ulice Jedousovská ve výši 2 000,- Kč. Městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku parc. č. 119/2 k.ú. Choltice o výměře 11 m2, za cenu 220,- Kč od paní …., paní …. a pana …... Městys Choltice ponese veškeré náklady související s převodem pozemku.

Městys Choltice má zájem o zakoupení pozemku parc.č. 119/2 k.ú. Choltice o výměře 11 m2, který je ve vlastnictví paní …, paní …. a pana …... Tento pozemek je součástí místní komunikace - ulice Za Humny. Vlastníci pozemku souhlasí s prodejem za smluvní cenu 20 Kč/m2. Městys

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parcela č. 118 v k.ú. Choltice panu ……, na dobu pěti let pro užívání jako zahrada.

Městys Choltice je vlastníkem zemědělského pozemku (zahrada) evidovaného v katastru nemovitostí jako parcela č. 118 o výměře 958 m2, v k.ú. Choltice. Jedná se o travnatý pozemek, který je v současné době využíván jako zahrada panem ……….. Toto užívání však není ošetřeno žádným smluvním vztahem. Pan …..k požádal o výpůjčku pozemku na dobu pěti let a bude jej nadále využívat jako zahradu. V případě, že se městys Choltice rozhodne pozemek prodat, bude smlouva o výpůjčce ukončena.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 756/2 k.ú. Choltice o výměře 176 m2 za cenu 280 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč manželům ……..

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 756/2 k.ú. Choltice o výměře 176 m2 (druh pozemku zahrada). Manželé ….. projevili zájem o odkoupení tohoto pozemku k rozšíření své zahrady.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 124/16 k.ú. Svojšice o výměře 2877 m2 za cenu 50 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč paní …...

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 124/16 k.ú Svojšice o výměře 2877m2 (druh pozemku orná půda). Paní ….. projevila zájem o odkoupení tohoto pozemku za cenu 50 Kč/m2. Pozemek je v současné době pronajímán pro zemědělské účely a dle schválené ÚPD se jedná o zemědělskou plochu. Starosta ověřoval výši ceny u zemědělské firmy a ta by za pozemek nabídla nižší cenu. Starosta dále ověřil, že pozemek není v ÚP Svojšic veden jako stavební a ani obec Svojšice neplánuje změnu územního plánu. Pozemky by měly být využívány jako pole, zahrada či sad.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2019.

Kronikářka Ing. Marie Fižová předložila zastupitelstvu ke schválení zápis do kroniky za rok 2019. Zastupitelé po diskusi zápis s drobnými úpravami schválili.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o dalších obecních záležitostech:

  • protiepidemiologická opatření na úřadě a ve školách
  • zahájení školního roku
  • Senior Taxi (probíhá sběr informací)
  • porušování veřejného pořádku - vandalismus, napadání a vulgarita místních mladíků (proběhlo jednání vedení městyse s rodiči, dětmi a orgánem právní ochrany dětí.)
  • Změny v nakládání s komunálními odpady od 2021
  • Plán kulturních akcí

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Tento bod neměl žádnou náplň.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch ELDIS s.r.o., Dělnická 469, Pardubice, IČ: 15050742 na vedení kabelové el. přípojky na pozemcích parc. č. 2138, 1933, 2139 k.ú. Choltice za jednorázovou úplatu 300 Kč/bm.

Oprávněný je budoucím vlastníkem kabelové el. přípojky VN – 35kV pro č.p. 119 Bezděkov. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 2138, 1933, 2139 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 300 Kč/bm dle ceníku schváleného Zastupitelstvem městyse Choltice dne 10.12.2019. Přibližná celková délka vedení po pozemcích ve vlastnictví městyse Choltice bude 27m.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí podání námitek k zápisu z 5. zasedání Vendulou Fižovou.

Vendula Fižová nesouhlasí s některými formulacemi v zápise z 5. zasedání. Své návrhy nových formulací přečetla a slíbila je zaslat mailem. Starosta slíbil poté námitky vypořádat.

 

Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 26. 10. 2020.

 

 


Vytvořeno: 2. 10. 2020
Poslední aktualizace: 2. 10. 2020 20:14
Autor: Tomáš Bolek