Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Czech Point

logoVydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT v Cholticích

Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z níže uvedených registrů, umožňuje také přijetí podání podle živnostenského zákona. 

 • Katastr nemovitostí
 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Rejstřík trestů
 • Bodové hodnocení osoby z centrálního registru řidičů 
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách
 • Registr účastníků provozu ma isoh ("modul autovraky informační systém odpadového hospodářství") 
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Datové schránky
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Ověřený výstup je vydán na počkání po zaplacení správního poplatku, platí se na místě v hotovosti. Pracoviště CzechPOINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Ověřené výstupy lze pořídit na Úřadu městyse Choltice, místnost č. 23 - podatelna

 • Pondělí: 8:00 -11:00, 12:00 - 17:00
 • Úterý: 8:00 -11:00, 12:00 - 14:30
 • Středa: 8:00 -11:00, 12:00 - 17:00
 • Pátek: 8:00 -11:00

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Rejstříku živnostenského podnikání, výpisy bodového hodnocení osoby jsou zpoplatněny správním poplatkem dle části I položky 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem dle části I položky 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Správní poplatky

Obchodní rejstřík

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku: 50,- Kč

Živnostenský rejstřík

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku: 50,- Kč

Katastr nemovitostí

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku: 50,- Kč

Rejstřík trestů

 • Cena za 1. stranu: 50,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku: 0,- Kč

Bodové hodnocení osoby

 1. Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 2. Cena za každou další i započatou stránku: 50,- Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku: 50,- Kč

Registr účastníků provozu MA ISOH

 • Cena za 1. stranu: 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stránku: 50,- Kč

Podání ohlášení živnosti

 

Zřízení datové schránky 

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT v Cholticích.

Co dostanete:

zřízení datové schránky – do tří dnů, poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou Ke zneplatnění  stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů

Co potřebujete znát:

k žádosti o zřízení DS – platný průkaz totožnosti, k žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových – platný doklad totožnosti oprávněné osoby k DS K dalším úkonům - platný doklad totožnosti oprávněné osoby k DS

Další činnosti prováděné na CzechPOINTu:

Přidání pověřené osoby k přístupu do DS Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby) Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM

Kolik to bude stát:

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů - formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, které stojí 200,- Kč.

Autorizovaná konverze dokumentů

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT v Cholticích.

Co dostanete:

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Co potřebujete znát:

konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat.  Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT v Cholticích.

Co dostanete:

Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Co potřebujete znát:

Identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba)

Registr účastníků provozu MA ISOH

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT v Cholticích

Co dostanete:

Vybraná kontaktní místa CzechPOINT autorizují od 1. ledna kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly.

Co potřebujete:  

Pro zhotovení výpisu je třeba předložit doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas). Cizincům může být vydán výpis pouze v případě, že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v České republice - mají přiděleno rodné číslo.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT v Cholticích

Co dostanete:

výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ČR jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách a je zcela veřejně přístupný. MMR ČR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Co potřebujete znát:

identifikační číslo obchodní organizace (IČ)

Výpis bodového hodnocení osoby

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT v Cholticích

Co dostanete: 

řidiči zjistí stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů

Co potřebujete:

řidič - předloží doklad totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a řidičský průkaz.

zmocněnec - je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Výpis rejstříku trestů

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT v Cholticích.

Co dostanete:

výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete:

osoba, které se výpis týká - platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).

zmocněnec - v případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce.

Výstup ze živnostenského rejstříku

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT v Cholticích

Co dostanete:

úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete znát:

identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

Ohlášení živnosti

ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku

žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o:

ohlášení živnosti

ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku

žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Podání lze provést jedním z následujících postupů:

Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště CzechPOINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému CzechPOINT, které elektronicky odešle na zvolený živnostenský úřad. Zároveň pracovník CzechPOINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm CzechPOINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech CzechPOINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro živnostenský úřad, na který je po té místem CzechPOINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře. Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník CzechPOINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm CzechPOINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech CzechPOINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem CzechPOINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

Výstup z obchodního rejstříku

Vydávání ověřených výstupů z obchodního rejstříku.

Co dostanete:

úplný výstup z obchodního rejstříku

Co potřebujete znát:

identifikační číslo obchodní organizace (IČ) 

Výstup z katastru nemovitostí

Vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí

Co dostanete:

úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete znát:

katastrální území, číslo listu vlastnictví, parcelní číslo požadované nemovitosti, stavební parcelu, číslo popisné,  popisné číslo domu ale i přesné číslo bytu

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

Úřad městyse

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu