Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

18. 11. 2011 17:44

radnice

Veřejným funkcionářům ukládá zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen "registr"), oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

 

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

 

Registr je uložen u starosty městyse.

 

O každém nahlédnutí do registru se provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

 

Zájemce o nahlédnutí do registru se osobně dostaví na Úřad městyse Choltice, do kanceláře starosty (nejlépe předem telefonicky domluvit termín). Zde mu bude předložena "Žádost o nahlížení do registru oznámení", kterou žadatel podepíše, čímž potvrdí souhlas s podmínkami nahlížení do registru. Pro ověření údajů na žádosti předloží občanský průkaz. Poté mu bude umožněno nahlédnutí do registru.

 

Poučení pro žadatele

Získané údaje nesmí žadatel využít k jinému účelu, než jen ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

 

Zákonné ustanovení

Dle § 23 tohoto zákona se přestupku dopustí fyzická osoba, která

1. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7

 

2. poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

 

3. neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

 

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Úřad městyse

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu