Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Sběrný dvůr pro choltické občany od 1.9.2021

Sběrný dvůr pro choltické občany od 1.9.2021

.

Městys Choltice pro své občany a majitele nemovitostí ležících na katastru Choltic a Ledce (rekreační objekty) zajistil od 1. 9. 2021 možnost využívat sběrný dvůr firmy SOP a.s. v Přelouči, Pardubická 1630. Využívání sběrného dvora tak nahradí tzv. mobilní svozy, které již nebudou od roku 2022 organizovány. Poslední mobilní svoz proběhne na podzim 2.10.2021.

Prostřednictvím sběrného dvora bude zajišťován sběr, využití nebo odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu (např. motorový olej, znečištěné obaly, znečištěný textilní materiál, barvy, léky, apod.), využitelných složek komunálního odpadu (papír, plast, sklo, tetrapak, bioodpad, kovy, textil, jedlý olej a tuk) a velkoobjemových komunálních odpadů do 500 kg/osobu/rok. Dále bude zajišťován zpětný odběr použitého elektrozařízení v souladu s metodickými pokyny kolektivních systémů. Pneumatiky nebudou přijímány, ty je třeba odevzdat prodejci. Za úplatu bude přijímán rovněž stavební a demoliční odpad v množství do 500 kg/osobu/rok (cena min. 735 Kč za tunu).  

SOP a.s. bude odebírat od občanů odpady odděleně. Občan, který odevzdá odpad, se prokáže občanským průkazem s trvalým bydlištěm v městysi Choltice, Ledci či Podhorkách či dokladem o vlastnictví nemovitosti na katastru Choltic či Ledce. Obsluha SD zkontroluje trvalé bydliště občana (či doklad o vlastnictví nemovitosti) a provede kontrolu a evidenci předaného odpadu.

Občané budou oprávněni ukládat odpady ve SD pouze v provozní době a řídit se pokyny pracovníka SD. Obsluha SD může odmítnout převzetí odpadu, pokud tento odpad nebude řádně přetříděn.

SD není skládka odpadů a má jen určitou kapacitu, nelze zde dělat hromady či manipulační plochy s odpadem, ale odpad se dává rovnou do kontejnerů a ty jsou poté vyváženy na skládku.

Do sběrného dvora lze ukládat odpad pouze z domácností, nikoliv ze staveb či podnikatelských provozoven.

 

Provozní doba sběrného dvora

Pondělí: 13 – 17 hod,

Středa: 10 – 15 hod,

Pátek: 13 – 17 hod,

Sobota: 8 – 12 hod.

 

Adresa sběrného dvora

SOP a.s., Pardubická 1630, 535 01 Přelouč

 

Datum vložení: 1. 9. 2021 12:06
Datum poslední aktualizace: 1. 9. 2021 12:56
Autor: Tomáš Bolek

Praktické informace

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Čarodějnice 2022

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště