Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

V pátek 9.12.2022 úřad městyse z provozních důvodů uzavřen. 

Informace z 11. porady zastupitelů konané 6. 9. 2021

Informace z 11. porady zastupitelů konané 6. 9. 2021

.

Informace z 11. porady zastupitelů konané 6. 9. 2021

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Financování rekonstrukce sportovních kabin Slavoje Choltice
 5. Smlouvy o poskytnutí grantů z rozpočtu Pardubického kraje
 6. Zpráva stavebního výboru
 7. Úprava ceníku městyse Choltice
 8. Rozpočtové opatření č. 10/2021
 9. Věcná břemena

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 20.9.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00
 • 4.10.2021 - porada zastupitelů
 • 18.10.2021 - porada zastupitelů
 • 1.11.2021 - zasedání zastupitelstva od 18:00
 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

O. Urbanová - poděkovala za vyspravení Kovářské ulice drtí

M. Horák - upozornil na velkou díru v ulici Za Zahradami. Bude vyspravena.

J. Pavlík - upozornil na propadlý kanál v ul. B. Jelínka. Starosta odpověděl, že oprava je objednána.

 

4. Financování rekonstrukce sportovních kabin Slavoje Choltice

Starosta přivítal nového předsedu TJ Slavoj Choltice Richarda Pemla. Důvodem jeho návštěvy je prezentace upravené projektové dokumentace na rekonstrukci a přístavbu budovy sportovních kabin a projednání možnosti ze strany městyse spolufinancovat rekonstrukci budovy kabin.

R. Peml uvedl, že Slavoj zahájil bourací práce, při kterých se zjistilo, že pod budovou se nenacházejí dostatečné základy. Původní projekt počítal s dostatečnými původními základy. Přivolaný statik po posouzení nedoporučil pokračovat v přístavbě a doporučil buď sanaci základů nebo zbourání stavby a výstavbu stavby nové na řádných základech.  Jak výbor TJ, tak stavební výbor městyse usoudily, že výhodnější bude postavit novou stavbu.

R. Peml seznámil s nově navrženou dispozicí stavby.  Jsou zachovány všechny požadavky z původního projektu, s tím, že WC jsou umístěny z technických důvodů uprostřed stavby. Jsou zde 4 kabiny se sprchami, kabina a sprchy pro rozhodčí, WC pro veřejnost a místo hospody je navržena klubovna s občerstvením. V současné době probíhá projednávání s dotčenými orgány.

Protože Slavoj nemůže dodržet podmínky již přidělené dotace od městyse ve výši 1,6 mil. Kč, chce ji městysi vrátit a rád by požádal o dotaci novou na sportovní část a WC. V současné době je vypsán dotační titul Národní sportovní agentury, který se hodí pro projekt rekonstrukce kabin. Podmínkou je doložení 30% z vlastních zdrojů. Doba udržitelnosti je 10 let. Projekt je rozdělen na dvě části a to na sportovní kabiny a WC a druhou část klubovnu s občerstvením. Projekt je podporován krajským i okresním fotbalovým svazem. Zázemí je třeba pro další fungování sportovního klubu. Budou ho využívat nejen dospělí sportovci, ale hlavně děti a mládež.

Náklady na výstavbu jsou spočítány ve výši 12,57 mil. vč. DPH. Slavoj musí podat žádost do 30.9.2021, včetně stavebního povolení a doloženého spolufinancování ve výši 30%, tj. cca 3,8 mil. Kč

Cena se může snížit při soutěži na dodavatele nebo pokud nebudou NSA uznány všechny požadované náklady.

Pokud by dotace nebyla přiznána, začala by aspoň stavba kabin a WC. Klubovna by počkala.

Slavoj uspořádal 25.8.2021 členskou schůzi, na které členové odsouhlasili všechny potřebné kroky v souladu se stanovami.

Zastupitelé následně diskutovali o všech aspektech podpory.  Je svoláno společné jednání stavebního a finančního výboru na středu 15.9.2021, kde bude žádost Slavoje projednávána.

Žádost bude také projednána na zasedání zastupitelstva 20. 9. 2021.

 

5. Smlouvy o poskytnutí grantů z rozpočtu Pardubického kraje

Městys Choltice získal dvě dotace z Pardubického kraje.

 • Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji"

- dotace je na servisní cyklostanici a dobíjecí stanici na elektrokola - 50 000 Kč

 • Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021.

- dotace je na stavebně historický průzkum, včetně archivních rešerší - 200 000 Kč

Smlouvy budou schvalovány na zasedání zastupitelstva 20.9.2021.

 

6. Zpráva stavebního výboru

Ing. Miroslav Horák prezentoval závěry z jednání stavebního výboru - viz zápis.

Bylo projednáno:

 • Změny v projektu rekonstrukce kabin Slavoje a další vývoj
 • Vývoj rozpracovaných stavebních akcí (rybníky, chodníky a související úpravy)
 • Další připravované akce

 

Byl proveden výběr TDI pro akci Bezbariérové a bezp. chodníky. Výběrovou komisí byl vybrán Ing. Matoušek, který podal nejnižší nabídku a reference na jeho činnost byly v pořádku.

 

7. Úprava ceníku městyse Choltice

V ceníku služeb je třeba upravit ceny za půjčovné velkoobjemových kontejnerů na bio, stavební suť a směsný odpad. Stávající ceny již neodpovídají skutečným nákladům. Dále se upraví cena za dřevo získané samotěžbou z obory. Cena bude reagovat na kolísání na trhu se dřevem.

Půjčovné (kontejner včetně odvozu) je navrženo takto:

 • 2 300 Kč - stavební suť do recyklačního střediska ve Spytovicích
 • 3 000 Kč  - směsný odpad na skládku do Chvaletic
 • 350 Kč - BIO, např. větvě, do drtičky dřevního odpadu v Cholticích

K uvedeným cenám bude přičtena cena za samotný odpad.

 

Cena dřeva při samotěžbě:

 • měkké dřevo - max. 350 Kč za m3
 • tvrdé dřevo - max. 450 Kč za m3

 

Ceník bude schvalován na zasedání zastupitelstva 20.9.2021.

 

8. Rozpočtové opatření č. 10/2021

Starosta informoval, že zůstatek na BÚ k 31.8.2021 je 10 907 112 Kč.

Starosta prezentoval RO č. 8/2021, 9/2021 a návrh RO č. 10/2021.

 

9. Věcná břemena

Zastupitelé projednali žádosti o zřízení věcných břemen na obecních pozemcích pro uložení kabelů nn.

 • Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 180/44 k.ú Choltice

Ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02.

Oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 180/44 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 924-704/2020. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 7.12.2020 pod č. usn. č. 11/8/2020. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 16 890 Kč.

 

 • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na  pozemku parc. č. 961/1 k. ú. Choltice.

Ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02

Oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 961/1 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno na vedení v délce 3 m se zřizuje za jednorázovou cenu 1 000 Kč. Součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

 

 • Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 273/39 a 628/9 k.ú. Choltice

Ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02

Oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 273/39 a 628/9 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 849-682/2019. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 24. 6. 2019 pod č. usn. 18/3/2019. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč.

 

 • Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 725/107, 949/1 a 2146  k.ú. Choltice

Ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02

Oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 725/107, 949/1 a 2146, vše v k. ú. Choltice. Rozsah věcného břemene na těchto pozemcích je vymezen v geometrickém plánu č. 925-329/2021. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 1. 2. 2021 pod č. usn. 5/1/2021. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 48 500 Kč.

 

Všechny smlouvy budou projednány na zasedání zastupitelstva 20.9.2021.

 


Zapsal: Tomáš Bolek.

 

Datum vložení: 17. 9. 2021 17:00
Datum poslední aktualizace: 17. 9. 2021 17:13
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Pivní slavnosti na zámku Choltice 20.8.2022

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu