Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace z 11. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 15.5.2023

Informace z 11. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 15.5.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky zastupitelů
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Dodatek č. 2/2023 ke Smlouvě č. 024/02 o odvozu odpadu v městysi Choltice
 1. Pojištění obecního majetku
 1. Smlouva o pachtu a provozování vodovodu s VAK Pardubice a dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
 1. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2022
 1. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 44/3 k. ú. Choltice – přeložka plynu hasičská zbrojnice
 1. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 180/44 k. ú. Choltice – přípojka Kratochvílová
 2. Prodej pozemku parc. č. 599 k. ú. Ledec
 1. FVE
 1. Vesnice roku
 1. Plán kulturních a sportovních akcí

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se domluvili na plánu porad a zasedání:

 • 17.5.2023 - finanční výbor
 • 29.5.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici
 • 12.6.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici
 • 21.6.2023 - 5. zasedání zastupitelstva od 18:15 Zámecká restaurace
 • 28.8.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici

 

3. Připomínky zastupitelů

Zastupitelé bez připomínek a podnětů.

Starosta informoval o došlých poděkování:

 • Paní B.S. písemně poděkovala za dárkový balíček k 92. narozeninám své maminky.
 • Pan J.L. zaslal písemné poděkování za zdařilé vybudování zázemí sportovců (sportovní kabiny).

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Starosta podal informace:

 • Běžná údržba - probíhá převážně sekání trávníků, úpravy keřů, běžný úklid obce,
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - práce pokračují dle plánu, montuje se vzduchotechnika, elektro, topení.
 •  Rekonstrukce tělocvičen ZŠ - dokončeny stavební práce, vše vymalováno, chystá se montáž protihlukových obkladů.
 • Protipovodňové opatření v Severní ulici - staveniště předáno 5.5.2023, samotné zahájení brzdí jednání s nájemcem pole a deštivé počasí.
 • Deratizace - proběhla na celém území obce. Bude opakována na podzim.
 • Vandalismus - v sobotu večer byly pomalovány zdi u zahrad, dopravní značky a silnice vulgárními symboly. Předáno Policii ČR.
 • Rekonstrukce kabin - je hotová, zbývá zkolaudovat přístavbu tribuny a sušárnu.

 

5. Dodatek č. 2/2023 ke Smlouvě č. 024/02 o odvozu odpadu v městysi Choltice

Jedná se o změnu smlouvy z důvodu navýšení počtu 1100 l nádob u hřbitova - plast a směsný odpad.

Bude projednáno na zasedání 21.6.2023.

 

6. Pojištění obecního majetku

Starosta informoval o procesu aktualizace pojistné smlouvy na pojištění obecního majetku a dalších rizik. Vzhledem ke stáří smlouvy a neaktuálnímu ocenění nemovitého majetku je třeba provézt aktualizaci, aby majetek nebyl podpojištěn.

Byla poptána stávající pojišťovna Generali a přes makléře ostatní větší pojišťovny.

Z došlých nabídek byly vybrány dvě nejvýhodnější, které budou vyhodnoceny kontrolním a finančním výborem a poté projednány v zastupitelstvu.

 

7. Smlouva o pachtu a provozování vodovodu s VAK Pardubice a dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů

7.1 Smlouva o pachtu a provozování vodovodu s VAK Pardubice

Jedná se o aktualizaci smluvního vztahu s provozovatelem vodovodu Vak Pardubice. Větší část vodovodu je v majetku městyse Choltice, jeho provoz zajišťuje a dále bude zajišťovat VAK. Pachtovné je navrženo ve výši 1 000 Kč bez DPH ročně.

7.2 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů

V dohodě se upravují vztahy mezi VAK Pardubice (majitele části vodovodu) a městysem Choltice (majitel větší části).

Bude projednáno za zasedání 21.6.2023.

 

8. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2022

Zastupitelé se seznámili s účetní závěrkou, závěrečným účtem a zprávou o výsledku hospodaření městyse Choltice za rok 2022.

Hospodaření za rok 2022 lze schválit bez výhrad.

Bude projednáno na zasedání 21.6.2023.

 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 44/3 k. ú. Choltice – přeložka plynu hasičská zbrojnice

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupen na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci zemního plynu, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 44/3 k. ú. Choltice, Rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiloženém geometrickém plánu. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 605 Kč, dle ocenění práv odpovídající zřízení věcného břemene. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením č. 6/2/2022 ze dne 6.4.2022.

Bude projednáno na zasedání 21.6.2023.

 

10. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 180/44 k. ú. Choltice – přípojka Kratochvílová

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupen na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci zemního plynu, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 180/44 k. ú. Choltice. Rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiloženém geometrickém plánu. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 270 Kč, dle ocenění práv odpovídající zřízení věcného břemene.

Bude projednáno na zasedání 21.6.2023.

 

11. Prodej pozemku parc. č. 599 k. ú. Ledec

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 599 k. ú. Ledec o výměře 65m2 (druh pozemku ostatní plocha). Pan ………….. uzavřel s městysem Choltice dne 7.12.2015 kupní smlouvu na pozemek parc. č. 201/13 o výměře 65m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 201/1 k.ú. Ledec a nabyl k tomuto pozemku vlastnické právo. Státní pozemkový úřad rozhodl dne 5.12.2016 o komplexních pozemkových úpravách. Tímto rozhodnutím byl pozemek parc. č 201/13 změněn na pozemek parc. č. 599 k.ú. Ledec. V dalším rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ze dne 10.8.2017 o výměně nebo přechodu vlastnických práv nebylo správně zapsáno vlastnictví pozemku parc. č. 599, to bylo zaregistrováno na městys Choltice. Po opakovaných jednáních s Katastrálním úřadem v Pardubicích a Státním pozemkovým úřadem pobočka Pardubice bylo dohodnuto jediné možné řešení pro zúčastněné strany a to, že bude sepsána nová kupní smlouva s panem Vladimírem Vomlelem na stejnou již uhrazenou kupní cenu 3 250 Kč a režijní náklady ve výši 8 340 Kč.

Bude projednáno na zasedání 21.6.2023.

 

12. FVE

Zastupitelé se seznámili s podklady pro realizaci FVE na obecních budovách. Jako ideální začátek se jeví pořízení FVE na ČOV. Na pořízení bude možné získat dotaci, návratnost je v řádu jednotek let. Na další pracovní poradě proběhne prezentace odborných dodavatelů.

 

13. Vesnice roku

Městys Choltice se opět přihlásil do soutěže Vesnice roku. Hodnotící komise navštíví Choltice v úterý 30.5.2023 od 8:00 do 10:00.

 

14. Plán kulturních a sportovních akcí

Zastupitelé zhodnotili proběhlé akce a seznámili se s plánem připravovaných akcí:

27.4. - PŘEDNÁŠKA A VERNISÁŽ VÝSTAVY Ing. Tomáš Přibyl „Vesmírné unikáty v Cholticích“

30.4.    STAROČESKÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

20.5.    DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

26.5.    PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO, koncert v zámecké kapli

27.5.    DĚTSKÝ DEN

9.6.            GOOD SEASON v kapli sv. Romedia - hudební večer s francouzskými šansony.

9. – 11.6.   DRÁTENICKÉ CHOLTICE

10.6.          TRILOBIT MAN - triatlon organizuje Kmen Trilobit

16.6.          DEN S CHOLTICKÝMI HASIČI

17.6.          FESTIVAL CHRÁMOVÝCH A KOMORNÍCH SBORŮ

25.6.          VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ paní Vondřejcové

26.8.          CHOLTICKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

1.9.            ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

2.9.            BENEFIČNÍ FESTIVAL CHOLTICKÝ DEŠTNÍK

16.9.          BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI

 

Zapsal Tomáš Bolek

 

Datum vložení: 19. 5. 2023 15:08
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu