Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace z 12. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 29.5.2023

Informace z 12. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 29.5.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2022
 6. Ukončení činnosti Stavebního úřadu v Cholticích
 7. Ukončení činnosti společnosti VČELKA sociální služby o.p.s.,
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 650/1, 952/1, 725/150, 725/105, 948/2 a 725/107 k. ú. Choltice
 9. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 157 k. ú. Choltice
 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 725/107 k. ú. Choltice
 11. Vesnice roku
 12. FVE
 13. Smlouvy o poskytnutých dotacích z rozpočtu Pardubického kraje
 14. Svoz očipovaných popelnic
 15. Pojištění obecního majetku
 16. Plán kulturních a sportovních akcí

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 12.6.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici
 • 21.6.2023 - 5. zasedání zastupitelstva od 18:15 Zámecká restaurace
 • 28.8.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

V. Fižová se zeptala, zda-li se v oboře rozšiřuje discgolfové hřiště. Starosta odpověděl, že nikoliv. Pouze se přesunuje jeden z košů dále od zámecké budovy.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Ing. Horák podal níže uvedené informace:

 • Údržba obce - proběhlo zametání ulic, probíhá sekání trávníků, běžné činnosti.
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - probíhá montáž elektroinstalace a vodoinstalace, jsou hotové vodovodní a elektro přípojky, hotová je plotová zeď, také garážová vrata. Řeší se vybavení nábytkem.
 • Rekonstrukce tělocvičen - probíhá vyrovnání podlah, připravuje se montáž akustických obkladů a obkladů stěn. Další KD je 1.6.2023.
 • Protipovodňový příkop v Severní ulici - práce zahájeny 26.5.2023, dokončení během července.
 • WC v obecní budově v Ledci - septik dorazil, dokončení cca během 14 dnů.

 

5. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2022

Hospodaření školských zařízení kontroluje městysem pověřená auditorka Ing. Marta Studničková Pleskotová, která neshledala na hospodaření škol v roce 2022 žádné nedostatky a doporučuje schválit účetní závěrky obou škol. Zpráva auditorky je k nahlédnutí.

Účetní závěrky byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách městyse.

 

6. Ukončení činnosti Stavebního úřadu v Cholticích

Starosta informoval, že se zatím nepodařilo obsadit místo na stavebním úřadě za referentku, které k 30.6.2023 odchází do důchodu. Z toho důvodu byla zahájena příprava na předání agendy stavebního úřadu do Přelouče. Pokud se nepodaří volné místo obsadit, skončí stavební úřad v Cholticích k 31.12.2023.

 

7. Ukončení činnosti společnosti VČELKA sociální služby o.p.s.,

Starosta informoval, že obdržel oznámení o skončení činnosti obecně prospěšné společnosti VČELKA sociální služby o.p.s., IČO 24732915, - pracoviště Přelouč.

Důvodem je nedostatečné pokrytí provozních nákladů dotacemi. Včelka přestane svoji činnost vykonávat k 31.7.2023.

Starosta zahájil jednání s MěÚ Přelouč, sociálním odborem, a případnými ostatními sociálními službami, které by mohly od srpna poskytovat pečovatelskou službu choltickým občanům. Klienti končící Včelky se nemusejí obávat, že jim nebude od srpna poskytována potřebná péče.

 

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 650/1, 952/1, 725/150, 725/105, 948/2 a 725/107 k. ú. Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno.

Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 650/1, 952/1, 725/150, 725/105, 948/2 a 725/107 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 28 108 Kč (vedení 265 bm a sloup).

Oprávněný zároveň předkládá dohodu o provedení prací – demontáž venkovního vedení nn v Nádražní ulici, městys Choltice podepsáním této dohody souhlasí s provedením demontáže vrchního vedení nn na pozemcích ve svém vlastnictví.

 

9. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 157 k. ú. Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno.

Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 157 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 957-879/2022. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 29.6.2022 pod č. usn. 10/4/2022. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 6 500 Kč.

 

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 725/107 k. ú. Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno.

Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 725/107 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 000 Kč, součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

 

11. Vesnice roku

Zastupitelé projednali program prezentace městyse 30.5.2023 - Vesnice roku

8:00 - zahájení před úřadem - Bolek, Horák

10.00 - ukončení na zámku

Na prezentaci spolupracuje celá řada složek, např. úřad městyse, knihovna, zámek, kulturní komise, škola, spolky apod.

 

12. FVE

Zastupitelé měli možnost vyslechnout si prezentaci firmy, která se zabývá projektováním FVE a zpracováním žádostí o dotaci.

Pro umístění FVE se zatím uvažují budovy ČOV, radnice a školy.

Další prezentace je na programu 12.6.2023.

 

13. Smlouvy o poskytnutých dotacích z rozpočtu Pardubického kraje

Starosta informoval o poskytnutých dotacích z Pardubického kraje:

 • na 135 000 Kč - stavba chodníku ve sport. Areálu
 • na 50 000 Kč - pořízení vitrín do muzea
 • na 200 000 Kč - pořízení PD pro PZAD (zámek Choltice)

Smlouvy budou projednány na zasedání zastupitelstva 21.6.2023.

 

14. Svoz očipovaných popelnic

V úterý 30.5.2023 bude proveden v Cholticích svoz SKO s vyzkoušením sypání očipovaných popelnic a jejich vážení. Současně budou vysypány i popelnice bez čipu.

Pro neočipované nádoby budou vyhotoveny samolepky s výzvou k očipování popelnice. Tyto samolepky budou nalepeny na neočipované popelnice – NA VÍKO.

Jedná se o pilotní projekt, který bude následně vyhodnocen.

 

15. Pojištění obecního majetku

Zastupitelé se seznámili s nabídkami na pojištění obecního majetku.

 

16. Plán kulturních a sportovních akcí

Zastupitelé se seznámili s plánem akcí a zhodnotili akce uskutečněné.

 • 20.5.DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - účast 21 dětí, akce se povedla.
 • 26.5. PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO, koncert v zámecké kapli - akce se povedla, kaple byla plná.
 • 27.5.DĚTSKÝ DEN - akce se povedla, cca 200 dětí, spousta soutěží, naučná stezka oborou.
 • 9.6. GOOD SEASON v kapli sv. Romedia - hudební večer s francouzskými šansony.
 • 9. – 11.6.        DRÁTENICKÉ CHOLTICE
 • 10.6.    TRILOBIT MAN - triatlon organizuje Kmen Trilobit
 • 16.6.    DEN S CHOLTICKÝMI HASIČI
 • 17.6.    FESTIVAL CHRÁMOVÝCH A KOMORNÍCH SBORŮ
 • 25.6.    VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ paní Vondřejcové
 • 26.8.    CHOLTICKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
 • 1.9.      ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
 • 2.9.      BENEFIČNÍ FESTIVAL CHOLTICKÝ DEŠTNÍK
 • 7.9.      VARHANNÍ KONCERT V KAPLI SV. ROMEDIA od 19:00
 • 16.9.    BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI

Zapsal Tomáš Bolek

 

Datum vložení: 11. 6. 2023 18:48
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu