Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Webové stránky se upravují. 

Informace z 13. porady zastupitelů konané 15.11.2021

Informace z 13. porady zastupitelů konané 15.11.2021

.

Informace z 13. porady zastupitelů konané 15. 11. 2021

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. Informace o provozu školy, školky, restaurace
 6. Kontrola na dodržování ustanovení krizového zákona
 7. Stočné pro rok 2022 a Plán financování obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV Choltice
 8. Návrh rozpočtu na rok 2022
 9. Prodej části pozemku p. č. 961/1 k. ú. Choltice
 10. Žádost o prominutí nájemného - Zámecká restaurace a Music klub
 11. Prodej části pozemku p. č. 750/2 v k. ú. Choltice

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

29.11.2021 - porada zastupitelů 18:00 hod

6.12.2021 - zasedání zastupitelstva 18:00 hod, zasedací místnost úřadu

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

O. Urbanová - sdělila, že ve spole čenské místnosti DPS čp. 160 nejde dovírat okno. Odpověděl P. Vančura, že okna jsou všeobecně ve špatném stavu. Oprava tohoto okna bude zajištěna.

O. Urbanová - požádala o sd ělení, jak je to s vyúčtováním za teplo v této místnosti. Nájemníci DPS mají obavu, že na provoz (cvičení jógy) této místnosti doplácejí. Starosta sdělil, že náklady na tyto aktivity se odečítají z rozúčtování nájemníkům a platí je městys.

J. Zelenka - informoval o několika jednáních s nájemnicí DCHB čp. 260 paní ...., která si delší dobu stěžuje, že někdo z Trilobitu chodí v noci do klubovny v suterénu, zdržuje se tam a pouští hudbu. J. Zelenka sdělil, že neví o nikom z jejich skupiny, kdo by tak činil. Pro jistotu byly vybrány v šechny klíče od vedoucích, ale tuto sobotu opět paní slyšela hlasy znovu. J. Zelenka doporučil paní, aby příště volala policii. Starosta odpověděl, že byl na jednání s paní .... za přítomnosti její dcery .... a paní .... je opravdu přesvědčena, že tam někdo v noci chodí.

J. Zelenka - z Okružní ulici by stálo za to udělat jednosměrku. Často se stává, že se potkají dvě auta proti sobě, ulice je úzká. Starosta a P. Vančura odpověděli, že snaha o to byla při nové výstavbě, ale policie k tomu nedala souhlas.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Technik P. Vančura informoval o běžné údržbě obecního majetku:

 • v neděli proběhlo havarijní čištění kanalizace v DCHB,
 • delší dobu je nemocen jeden provozní pracovník, provádění prací je tedy omezeno,
 • probíhá standartní údržba veřejných ploch,
 • VP pracovníci končí k 30.11.2021,
 • na víkendy se dávají do ulic velkoobjemové kontejnery na bio odpad. Je o ně stále zájem, neobjevuje se v nich nežádoucí odpad (větve, směsný apod.).

Ing. Horák informoval:

 • Revitalizace Podrybníčků a Marešáku - práce jsou v podstatě dokončeny, hotové jsou cesty. Kompletuje se dokumentace k předání stavby. Kolaudace bude 25.11.2021.
 • Bezpečné a bezbariérové chodníky - termín odevzdání nabídek zhotovitelů je 24.11.2021.
 • Lávka přes Struhu - dnes proběhla konzultace s projektanty lávky, byly projednány jednotlivé detaily celé konstrukce.
 • Budova technických služeb - ve čtvrtek proběhne zaměření objektu, začnou práce na PD na rekonstrukci budovy. Mělo by zde vzniknout zázemí pro naše technické služby.
 • WC v obecní budově v Ledci - stejný projektant zaměří budovu a začne pracovat na projektu. V budově je třeba vybudovat WC.
 • Zvonice - čeká se na nástup pokrývačů.

 

5. Informace o provozu školy, školky, restaurace

Starosta podal informace o fungování ZŠ Choltice. V karanténě je 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A, 4.Bch, 5.A, 5.Bd, 9.A - učí se on-line. Dále je mimo 6 pedagogů. Proočkovanost zaměstnanců školy je cca 70%.

MŠ - plný provoz.

Zámecká restaurace - uzavřeno do 23.11.2021.

 

6. Kontrola na dodržování ustanovení krizového zákona

Starosta informoval o kontrole HZS, který kontroloval krizové řízení obce. Kontrola proběhla v pořádku. Starosta seznámil zastupitele s kartou obce, která slouží při krizových situacích jako pomoc pro řízení v krizových situacích. Na kartě jsou uvedena možná rizika a např. různé kontakty.

 

7. Stočné pro rok 2022 a Plán financování obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV Choltice

Stočné

Zastupitelé projednali náklady na ČOV a příjmy ze stočného.

Náklady na ČOV jsou cca 600 tis. Kč. Po započítání odpisů a tvorby fondu oprav dosahují celkové náklady na ČOV cca 1 160 tis. K č. Tyto náklady jsou ty, které se musí promítnout do výpočtu stočného. Skutečné stočné vychází pak na 36 Kč za m2.

Stočné v roce 2021:

20 Kč vč. DPH / m3

720 Kč paušál (36m3 )

Protože se v roce 2022 předpokládá navýšení nákladů na provoz ČOV (elektřina, služby apod.) je namístě zvážit navýšení stočného.

Zastupitelé se po diskusi shodli na částce 23 Kč vč. DPH za m2. Paušál bude 828 Kč (za 36 m3 ).

Úprava stočného bude projednána na zasedání zastupitelstva 6. 12. 2021.

 

Plán financování obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV Choltice

V roce 2021 městys uložil do fondu na obnovu ČOV a kanalizace částku 250 000 Kč. Pro rok 2022 se navrhuje ukládat do fondu stejnou částku.

Plán financování obnovy bude projednán na zasedání zastupitelstva 6.12.2021

 

8. Návrh rozpočtu na rok 2022

Starosta prezentoval návrh rozpočtu na rok 2022.

Vzhledem k nejistému vývoji tuzemské ekonomiky jsou do rozpočtu zahrnuty základní výdaje a již nasmlouvané zakázky. Podle vývoje daňových příjmů na počátku roku 2022 a podle konečného stavu finančních prostředků v roce 2021 bude rozpočet upraven v jarních měsících roku 2022.

Celkové příjmy předpokládáme ve výši 31 449 tis. Kč, z toho jsou 24 952 tis. Kč daňové příjmy, 4 040 tis. Kč příjmy z pronájmů a služeb a přiznané dotace ve výši 2 459 tis. Kč.

Výdaje jsou navrhovány ve výši 30 090 tis. Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty všechny potřebné výdaje na běžný chod městyse a peníze na dofinancování dotace na bezbariérové chodníky. Zbytek financí na investice bude rozdělen v jarních měsících roku 2022.

Rozpočet na rok 2022 je sestaven jako přebytkový.

Městys splácí úvěr od roku 2015 na silnice a kanalizaci. Roční splátky jsou ve výši 1589 tis. Kč. Úroky jsou 78 tis. Kč. Úvěr bude splacen v roce 2026. Zbývá splatit ještě 7,1 mil. Kč.

Úvěr na ČOV, zateplení školy a rekonstrukci malého zámku byl v roce 2021 doplacen.

Návrh rozpočtu bude zveřejněn v paragrafovém zn ění od pátku 19.11.2021.

Rozpočet bude projednávánna zasedání zastupitelstva 6.12.2021.

 

9. Prodej části pozemku p. č. 961/1 k. ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 961/1 k. ú. Choltice o výměře 6 254 m (druh pozemku ostatní plocha). Manželé ...., projevili zájem o odkoupení části tohoto pozemku o výměře cca 85 m , který by využili k rozšíření vlastního pozemku, kde zamýšlejí výstavbu nového rodinného domu. Na oddělení části pozemku bude třeba vypracovat geometrický plán. Přes pozemek vede obecní kanalizace a hlavní řád plynovodu. Bude tedy nutné zřídit věcná břemena.

Kalkulace ceny

Režijní náklady: 2 500 Kč smlouva + 2 000 Kč vklad do KN + GP ???

Kupní cena: 80 Kč / m (cca 6 800 Kč)

Jakmile budou hotové GP na dělení pozemku a věcná břemena, bude prodej za řazen na některé další zasedání zastupitelstva.

 

10. Žádost o prominutí nájemného - Zámecká restaurace a Music klub

Starosta seznámil s žádostí nájemce Music klubu a Zámecké restaurace o prominutí nájemného.

Nájemce uhradil za rok 2021 nájemné 6 x 21 077 K č. Dále 3 x 21 077 K č bylo započteno za 50% slevu nájemného za rok 2020, tzn. nyní je uhrazeno nájemné do 09/2021.

Za poplatek ze vstupného ve výši 600 Kč (pol. 1344) za Music club nebyla v roce 2021 přijata žádná platba.

Zastupitelé nezaujali většinový postoj. Žádost bude znovu projednána na další poradě. Rozhodnutí o prominutí nájemného se musí schválit na zasedání zastupitelstva 6.12.2021.

 

11. Prodej části pozemku p. č. 750/2 v k. ú. Choltice

Zastupitelstvo na svém zasedání 21.6.2021 schválilo podporu záměru prodeje části pozemku p. č. 750/2 pro budoucí výstavbu klubovny pro Ligu lesní moudrosti. Klubovna by měla slou žit k mimoškolní výchově a vzdělávání dětí a mládeže, k praktickým činnostem ochrany přírody a péče o krajinu, a to zejména formou klubové činnosti a po řádání akcí zaměřených na plnění tohoto účelu. Dal ší část pozemku by měla být dlouhodobě vypůjčena.

Zástupce LLM Ji ří Zelenka potvrdil zájem LLM odkoupit část pozemku. Prezentoval vizualizaci stavby a okolí. Stavba by měla byt převážně z přírodních materiálů, se sedlovou střechou.

Zastupitelé se shodli, že je třeba na dalších poradách projednat kupní cenu, velikost prodávaného a vypůjčovaného pozemku a doladit podmínky kupní smlouvy. K tomu by měla proběhnout ještě jedna konzultace s právničkou.

 

Zapsal Tomáš Bolek.

 

Datum vložení: 24. 11. 2021 16:22
Datum poslední aktualizace: 24. 11. 2021 16:34
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Choltické podzimní slavnosti 2021

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště