Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZOR - změna výše poplatků - Poplatky 2024

Informace z 19. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 27.11.2023

Informace z 19. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 27.11.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky a podněty zastupitelů
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Zpráva stavebního výboru
 1. Zpráva kontrolního výboru
 1. Stávka zaměstnanců MŠ a ZŠ
 1. Výroční zpráva ZŠ Choltice za šk. rok 2022-2023
 1. Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Choltice
 1. Návrh situačního řešení chodníku a zastávky v ul. Lipoltické
 1. Změna zástavbové studie pro lokalitu Z11-Z12 Choltice a upuštění od záměru Revitalizace toku Struha včetně údolní nivy
 1. Žádost o prodej či pronájem pozemku Na Hlásku
 1. Směna pozemku 739/2 k. ú. Choltice
 1. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 725/107 k. ú. Choltice – vodovod Na Hlásku
 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 750/2, 751, 13 a st.p. 6 k. ú. Choltice
 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 902/1 a 180/10 k. ú. Choltice
 1. Plán inventur na rok 2023
 1. Úprava ceníku služeb městyse Choltice 2024

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání.

 • 6.12.2023 - 8. zasedání, 18:15 Zámecká restaurace
 • 15.1.2024 - pracovní porada 18:30
 • 29.1.2024 - pracovní porada 18:30
 • 7.2.2024 - 9. zasedání, 18:15 Zámecká restaurace
 • 19.2.2024 - pracovní porada 18:30
 • 18.3.2024 - pracovní porada 18:30
 • 25.3.2024 - pracovní porada 18:30
 • 3.4.2024 - 10. zasedání, 18:15 Zámecká restaurace
 • 15.4.2024 - pracovní porada 18:30
 • 29.4.2024 - pracovní porada 18:30
 • 13.5.2024 - pracovní porada 18:30
 • 27.5.2023 - pracovní porada 18:30
 • 3.6.2024 - pracovní porada 18:30
 • 17.6.2024 - pracovní porada 18:30
 • 26.6.2024 - 11. zasedání, 18:15 Zámecká restaurace

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

Bez připomínek.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Ing. Horák podal následující informace:

 • běžná údržba obce - úklid listí, posezónní oprava techniky,
 • rekonstrukce hasičské zbrojnice - stavba převzata 15.11.2023, vícepráce cca 160 tis. Kč,
 • ostatní záležitosti beze změn.

 

5. Zpráva stavebního výboru

Ing. Horák prezentoval zprávu stavebního výboru, který se konal společně s výborem finančním.

 1. Přehled letošních stavebních prací a investic a plán na další roky
 1. Stav finančních prostředků k 31. 10. 2023 v Kč: Celkem 10 336 145 Kč, včetně fondů (3,6 mil.).
 1. Audit: s výsledkem „bez výhrad“.
 1. Návrh rozpočtu na rok 2024.
 1. Investice a větší opravy pro rok 2024
 1. Dotace z rozpočtu pro spolky a neziskové organizace
 1. Diskuse: stav čp. 2, zastávka v Ledci a oprava WC na zámku
 1. STAVEBNÍ VÝBOR DOPORUČUJE:
 1. Autobusovou zastávku v Ledci zařadit do rozpočtu v roce 2025
 1. Opravy na zámku: WC pro sál zařadit do rozpočtu 2024, Opravy prohlídkového okruhu s dotační podporou z „MASKY“ realizovat po skončení návštěvní sezóny 2024,
 1. V rozpočtu 2024 ponechat jen nezbytné výdaje a většinu nákladů městyse (spoluúčast) rozpočtovat 2025.
 1. Rozpočet na rok 2024 stavební výbor doporučuje upravit rozpočtovým opatřením v prvním čtvrtletí 2024 na základě vývoje požadavků na dotace.
 1. Zvýšení stočného a poplatků za odpady způsobené změnami DPH dle návrhu finančního výboru.

Podrobněji jsou jednotlivé body rozepsány ve zprávě, která je přílohou. Zpráva bude projednávána na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

6. Zpráva kontrolního výboru

Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Korbelová seznámila se zprávou kontrolního výboru, který se sešel 20.11.2023 a provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a vyúčtování investiční dotace pro TJ Slavoj Choltice.

Zápis z kontroly je přílohou.

Zpráva KV bude projednána na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

7. Stávka zaměstnanců MŠ a ZŠ

Starosta informoval, že MŠ Choltice a ZŠ Choltice se v pondělí 27.11.2023 zúčastnily stávky naplánované školskými odbory. Důvody stávky byly prezentovány na webových stránkách obou škol.

 

8. Výroční zpráva ZŠ Choltice za šk. rok 2022-2023

Starosta prezentoval Výroční zprávu ZŠ za školní rok 2022 - 2023. Dále informoval o činnosti Školské rady.

Výroční zprávu školy bude na zasedání 6.12.2023 osobně prezentovat ředitelka ZŠ Mgr. Iva Sedláčková.

Na zasedání zastupitelstva 6.12.2023 bude také projednávána zpráva o činnosti MŠ, kterou osobně odprezentuje ředitelka MŠ Eva Nevolová.

 

9. Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Choltice

Starosta informoval, že k 31.7.2024 končí funkční období (6 let) ředitelce MŠ Choltice Evě Nevolové. Pokud je ze strany zřizovatele (městys Choltice) spokojenost s dosavadním působením ředitelky, může zastupitelstvo rozhodnout o nevypsání konkurzu a usnesením potvrdit ředitelku školy na další šestileté funkční období.

Přítomní zastupitelé hodnotili činnost paní ředitelky velmi kladně a nikdo se nevyslovil pro vypsání konkurzu.

Tento bod bude projednáván na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

10. Návrh situačního řešení chodníku a zastávky v ul. Lipoltické

Zastupitelé se seznámili s návrhem situačního řešení nového chodníku v Lipoltické ulici. Předložený návrh počítá s přemístěním autobusové zastávky směrem na Lipoltice (Chrtníky). Původní místo je nevhodné, nevycházejí rozhledové poměry při výjezdu z ulice Luční. Zastupitelé vyjádřili s návrhem předběžný souhlas, je ale třeba jej projednat s dotčenými majiteli přilehlých

 

11. Změna zástavbové studie pro lokalitu Z11-Z12 Choltice a upuštění od záměru Revitalizace toku Struha včetně údolní nivy

Společnost Liponova požádala o souhlas se změnou zástavbové studie pro lokalitu Z11 - Z12. Původní návrh neoslovil dostatek zájemců a nevyšel ani záměr revitalizace Mariánského rybníka, včetně části potoku Struha.

Nový návrh předpokládá 22 parcel o výměrách od 800 m2 do cca 2000 m2. V severní části lokality by mělo vzniknout veřejné prostranství s přístupem ke Struze a k Marianskému rybníku.

Nový návrh bude projednán na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

12. Žádost o prodej či pronájem pozemku Na Hlásku

V rámci řešení problému s parkováním Na Hlásku si podali manželé Sehnoutkovi žádost o prodej či pronájem části uličního pozemku. Na základě místního šetření provedeného členy stavebního výboru bylo dosaženo dohody mezi sousedy ohledně parkování jejich vozidel a tím důvod pro podání žádosti již není. Navíc se jedná o pozemek, který slouží jako uliční a jeho prodej či pronájme nepřichází v úvahu. Žadatelé budou v tomto duchu vyrozuměni.

Ostatní části žádosti (např. úprava veřejné zeleně) budou projednány s technickou správou městyse.

 

13. Směna pozemku 739/2 k. ú. Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 739/2 (způsob využití koryto vodního toku umělé) o výměře 300 m2 k.ú. Choltice, který je součástí vodního toku Struhy v zámecké oboře. Povodí Labe, státní podnik vlastní pozemek parc. č. 958/4 (způsob využití zeleň) o výměře 302 m2 k.ú. Choltice, který je součástí zeleně v zámeckém parku. Povodí Labe, státní podnik byl požádán o směnu těchto pozemků. Povodí Labe, státní podnik souhlasil se směnou pozemků, za předpokladu, že městys Choltice uhradí cenu znaleckého posudku ke stanovení ceny pozemku a ½ nákladů spojených se zápisem do katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že cena za pozemek parc. č. 739/2 převyšuje cenu za pozemek parc. č. 958/4 oba k. ú. Choltice, Povolí Labe uhradí městysi Choltice rozdíl v cenách směňovaných pozemků ve výši 700 Kč.

Tento bod bude projednáván na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 725/107 k. ú. Choltice – vodovod Na Hlásku

Vodovody a kanalizace, a.s., sídlo: Teplého 2014, 530 02 Pardubice, jako oprávněný, je provozovatelem vodárenské infrastruktury, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 725/107 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiloženém geometrickém plánu. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

Tento bod bude projednáván na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 750/2, 751, 13 a st.p. 6 k. ú. Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný. je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. 750/2, 751, 13 a st.p. 6 k. ú. Choltice. Rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno na vedení v délce 104 bm se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 300,- Kč, součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

Jedná se o přípojku k jurtám Kmene Trilobit.

Tento bod bude projednáván na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 902/1 a 180/10 k. ú. Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. 902/1 a 180/10 k. ú. Choltice. Rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno na vedení v délce 48 bm se zřizuje za jednorázovou náhradu 3700,- Kč, součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

Tento bod bude projednáván na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

17. Plán inventur na rok 2023

Starosta požádal členy zastupitelstva, aby se dva z nich ujali funkce členy inventarizační komise. Dobrovolně se přihlásili Lenka Brožková a Jiří Zelenka.

Inventarizační komise provede ke konci roku kontrolu stavu majetku městyse.

 

18. Úprava ceníku služeb městyse Choltice 2024

Starosta informoval, že je třeba upravit ceník služeb městyse pro rok 2024, minimálně u ceny za samovýrobu palivového dřeva v oboře, výše stočného a výše poplatku za likvidaci odpadů. Důvodem je plánovaná změna sazby DPH od 1.1.2024.

Tento bod bude projednáván na zasedání zastupitelstva 6.12.2023.

 

Zapsal Tomáš Bolek, starosta

 

Datum vložení: 4. 12. 2023 21:33
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu