Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace z 5. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 9.1.2023

Informace z 5. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 9.1.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky zastupitelů
 1. Koncepce využití Zámku Choltice
 1. Záměr Kmene Trilobit
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Převod pozemků pro TJ Slavoj Choltice
 1. Zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 2150 k. ú. Choltice
 1. Zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 2149 k. ú. Choltice
 1. Virtuální univerzita třetího věku
 1. Informace o organizaci volby prezidenta republiky v roce 2023 v Cholticích
 1. Výběrové řízení na pozici referent/ka stavebního úřadu
 1. Kulturní a sportovní akce

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání.

 • 23.1.2023 - pracovní porada od 18:00
 • 8.2.2023 - 3. zasedání zastupitelstva od 18:15 Zámecká restaurace
 • 20.2.2023 - pracovní porada od 18:00
 • 6.3.2023 - pracovní porada od 18:00
 • 20.3.2023 - pracovní porada od 18:00
 • 5.4.2023 - 4. zasedání zastupitelstva od 18:15 Zámecká restaurace

 

3. Připomínky zastupitelů

D. Minařík - upozornil, že u Cyklosu nesvítí lampa VO. Starosta: bude opraveno.

P. Korbelová - upozornila na propad dlažby na rohu před Jednotou. Starosta: bude opraveno.

 

4. Koncepce využití Zámku Choltice

Městys Choltice má v plánu podat v září letošního roku žádost o zařazení zámku Choltice do dotačního programu na záchranu architektonického dědictví (PZAD) u MK ČR.

Jako podklad pro Studii obnovy zámku Choltice je třeba určit budoucí využití vnitřních prostor zámku. K čemu bude zámek sloužit, jaké služby v něm bude možné provozovat, a to s výhledem na 10, 20, 30 let dopředu. Na základě této koncepce budou realizovány jednotlivé etapy rekonstrukce. Koncepci budoucího využití zámku by mělo schválit zastupitelstvo 8. 2. 2023. Koncepce bude projednávána v několika krocích.

Harmonogram projednání koncepce využití zámku:

9.1.2023 - úvodní seznámení se záměrem (kastelán Lukáš Rychtecký)

23.1.2023 - projednání připomínek

1.2.2023 - veřejné projednání (17:00 zámek čp. 5)

8.2.2023 - schválení záměru na zasedání zastupitelstva

Na poradě zastupitelů byl přítomen kastelán zámku Choltice, který seznámil zastupitele s návrhem koncepce využití zámku.

Zámek by měl být dál provozován jako „památkový turistický objekt“ s pravidelnými prohlídkami několika různě zaměřených prohlídkových okruhů doplněných o interaktivní prvky zaměřených také na dětského návštěvníka. V části zámku by mělo dojít k navrácení původních interiérů zámku z doby posledních majitelů. Nové výstavní prostory muzea budou přesunuty do nových prostor (výstavní galerie v přízemí a v patře). Obřadní sál se zázemím by byl přesunut z patra do přízemí zámku, s vlastním vchodem z jižní části zámku.

V prvním patře by bylo nově zřízeno kulturně-společenské centrum pro kulturní, společenské a přednáškové účely, které by bylo možné komerčně využívat k pořádání plesů, výstav, přednášek, kongresů apod. Pro bezbariérový přístup do patra by byl vybudován výtah.

Nadále se počítá se zámeckou restaurací ve stávajících prostorách.

Úpravou by prošel i park v jižní části areálu.

Návrh využití jednotlivých částí

Přízemí:

Zámecká kaple sv. Romedia

Rozšířený prohlídkový okruh zámku

Svatební obřadní sál

Barokní lékárna v původním místě

Restaurace a její zázemí

Vstup do Kulturně-společenského centra se zázemím (toalety, šatna, atd.)

Prostor arkády spojovací chodba mezi restaurací, prohlídkovým okruhem a Kulturně-společenským centrem s možností uzavření do jednotlivých sekcí

Patro:

Zámecká expozice

Multifunkční výstavní prostory

Multifunkční velký sál se zázemím pro kulturně-společenské akce

Depozitáře

Zastupitelé se dohodli, že lze postupovat podle navrženého harmonogramu. Další projednání záměru se uskuteční na další poradě 23.1.2023. Počítá se i s veřejnou prezentací 1.2.2023.

 

5. Záměr Kmene Trilobit

Jiří Zelenka, jako zástupce Trilobitu, seznámil se záměrem Trilobitu obnovit jednání o možnosti vybudování zázemí pro kmen Trilobit na louce v areálu koupaliště. Shrnul historii jednání mezi městysem a Ligou lesní moudrosti, kdy k dohodě nakonec nedošlo. Nyní by měl kmen Trilobit zájem na louce postavit jurtu, která by sloužila jako klubovna pro děti (členy) kmene Trilobit. Jednalo by se o celoročně obyvatelnou jurtu s vytápěním pomocí kamen na dřevo, průměr by byl 11 m. Uvnitř by bylo sociální zařízení. Proto by bylo potřeba k jurtě přivést kanalizaci, vodovod a elektřinu. Nosná konstrukce jurty je dřevěná, stěny jsou izolované ovčí vlnou, plachta má garantovanou 30 letou životnost. Jurta by sloužila jako klubovna k pořádání schůzek kmene Trilobit, akcí pro širokou veřejnost (např. kurzy šití, malování apod.). Nabízeno bude i další využití.

Ke stavbě jurty je třeba pouze územní souhlas stavebního úřadu. Na sítě je třeba řádné stavební povolení.

Trilobit by rád požádal o vypůjčení pozemku pod jurtou a kousku kolem ní a to na dobu 30 let (životnost jurty). Dále by rád požádal o finanční příspěvek na pořízení jurty. Cena jurty je cca1,5 mil. Kč. Trilobit by mohl na jurtu získat cca 900 000 Kč od Ligy lesní moudrosti. Městys je žádán o doplacení zbytku, tedy 600 000 Kč.

Dále by rádi požádali o vybudování všech potřebných inženýrských sítí.

Zastupitelé po diskusi většinově souhlasili se záměrem vypůjčit pozemek, poskytnout potřebný příspěvek a vybudovat sítě. Trilobit dlouhodobě pracuje s dětmi a podporu městyse si zaslouží.

Starosta připraví podklady pro jednání zastupitelstva.

 

6. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Ing. Horák podal následující informace:

 • hasičská zbrojnice - ve čtvrtek se vylévá betonem základová deska. Po zatvrdnutí bude položena izolace a začne se stavět obvodové zdivo,
 • kabiny Slavoje - zdí se příčky, probíhá instalace vnitřních sítí,
 • rekonstrukce WC v Ledci - bude zahájena až v pol. února,
 • doplnění VO Za Humny a na zastávce Pardubická - připravuje se návrh doplnění VO v ul. Za Humny, kde není žádné osvětlení ulice a doplnění světla na zastávce Pardubická, kde cestující stojí ve stínu,
 • chodníky do sportovního areálu - zahájení 2/2023. Byla vybrána Stavební firma Čermák s.r.o.,
 • PD Chodník Lipoltická - nabídka podaná Ing. Kučerou za 97 100 Kč bude akceptována,
 • studie chodníku z náměstí k Další cestě - nabídka Ing. Kučery za 36 600 Kč nebude akceptována,
 • žádost K. Ondráčkové o rekonstrukci prostor kosmetického studia - rekonstrukce v dohledné době není mezi prioritami městyse. Bude vypravena odpověď v tomto duchu.
 • výstavba 4 RD Na Hlásku soukromým investorem - investor byl úspěšný v jednání s vlastníky sousedních pozemků o společném zainvestování kanalizace a vodovodu, který musí být tzv. zokruhován. Městys s tímto postupem bude souhlasit.

 

7. Převod pozemků pro TJ Slavoj Choltice

Slavoj Choltice požádal o převod dvou malých pozemků ve sportovním areálu. Nad jedním bude zastřešení tribuny a na druhém bude v budoucnu stavba sušárny.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 758/3 k.ú Choltice o výměře 13 1345m2 (druh pozemku ostatní plocha), ze kterého byla geometrickým plánem č. 951-190/2022 ze dne 8.12.2022 oddělena část o výměře 37 m2, nově označená jako pozemek parc. č. 758/31 a část o výměře 37 m2, nově označená jako pozemek parc. 758/32. TJ Slavoj Choltice z.s. podal žádost o převod těchto nově vzniklých pozemků do svého vlastnictví za účelem rozšíření terasy a zastřešení u nově budovaných kabin a zřízení sušárny dresů. Geometrický plán na oddělení pozemků zajistil žadatel na své náklady.

Zastupitele předběžně souhlasili s darování obou pozemků. Smluvní podmínky budou stejné, jako v předešlých darováních pozemků v areálu. Záměr darování bude řádně zveřejněn na úřední desce.

Převod pozemků bude projednán na zasedání zastupitelstva 8.2.2023.

 

8. Zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 2150 k. ú. Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 jako oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. 2150 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu 948-683/2021. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 1. 11. 2021 pod č. usn. 10/7/2021. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 000 Kč.

Smlouva bude projednána na zasedání zastupitelstva 8.2.2023.

 

9. Zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 2149 k. ú. Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. 2149 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu 949-695/2021. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 1.11.2021 pod č. usn. 9/7/2021. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 000 Kč.

Smlouva bude projednána na zasedání zastupitelstva 8.2.2023.

 

10. Virtuální univerzita třetího věku

Starosta informoval o zahájení U3V v choltické knihovně. Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Knihovna městyse Choltice zřídila Konzultační středisko, které povede Bc. Tereza Kovářová, jako pověřený tutor (kontaktní osoba).

Základní informace a podmínky studia

Virtuální Univerzity třetího věku

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.

Studia se mohou účastnit posluchači:

 • občané České republiky
 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci

V průběhu semestru:

 • společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní. Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU

Posluchači - zapojení do studia:

 • zájemce o studium kontaktuje libovolné konzultační středisko ze Seznamu konzultačních středisek (KS) 
 • vyplní Přihlášku ke studiu, kterou obdrží od tutora v jím vybraném KS
 • uhradí studijní poplatek pro daný kurz
 • posluchač může studovat pouze v jednom KS, přestup do jiného KS je možný jednorázově pouze ve výjimečných případech (př. změna bydliště, zřízení KS blíže bydlišti)
 •  Upozornění: pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek. Pro upřesnění nutných technických parametrů předem kontaktujte Centrum VU3V.

Povinnosti posluchače:

 • uhrazení studijního poplatku ve "svém" konzultačním středisku
 • min. 80% účast na společné výuce
 • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu
 • samostudium

Další informace najdete na www.e-senior.cz.

Přihlášení prosíme do 15.1.2023 v knihovně, e-mail: knihovna@choltice.cz, tel. 730 891 332

 

11. Informace o organizaci volby prezidenta republiky v roce 2023 v Cholticích

Starosta informoval o organizaci volby prezidenta.

 • volební místnost bude opět v budově Úřadu městyse, a to v knihovně, v přízemí, dveře č. 11,
 • volit se bude v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00,
 • dodání hlasovacích lístků občanům proběhne od 5. 1. 2023 do 10. 1. 2023,
 • hlasovací lístky pro druhé kolo obdrží voliči až ve volební místnosti.

 

12. Výběrové řízení na pozici referent/ka stavebního úřadu

Starosta informoval, že na stavební úřad se přihlásila jediná uchazečka, která ale neměla potřebnou kvalifikaci. Výběrové řízení bude vyhlášeno znovu a bude se opakovat, dokud se nepodaří místo obsadit. Provoz stavebního úřadu bude zajištěn.

 

13. Kulturní a sportovní akce

 • 4.2.2023 - O STŘÍBRNÉHO TRILOBITA - turnaj v ping pongu
 • 10.2.2023 - ples SDH Choltice
 • 10.3.2023 - ples městyse Choltice

V. Fižová informovala, že o víkendu proběhla Tříkrálová sbírka a kdo chce ještě přispět, může tak učinit na podatelně úřadu.

 

Datum vložení: 18. 1. 2023 16:14
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu