Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZOR - změna výše poplatků - Poplatky 2024

Sběrný dvůr v Přelouči od 9.3.2024 opět otevřen

Informace z 8. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 6.3.2023

Informace z 8. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 6.3.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky a podněty zastupitelů
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Záležitosti choltického zámku
 1. Koupě pozemku p.č. 956 v k.ú. Choltice od ÚZSVM
 1. Plán péče o PR a EVL Choltická obora

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 20.3.2023 - pracovní porada od 18:30
 • 5.4.2023 - 4. zasedání zastupitelstva od 18:15 Zámecká restaurace

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

D. Minařík - informoval, že minulý čtvrtek večerní autobus nezastavil na zastávce Pardubická, cestující musela jít na vlak. Starosta: cestující musí svoji stížnost podat provozovateli, tj. firmě Umbrella.

P. Korbelová - požádala o zasílání podkladů k pracovní poradě dopředu. Starosta: pracovní porada zastupitelů slouží k předávání informací od starosty či místostarosty, k prodiskutování aktuálních záležitostí městyse a rovněž k předávání podkladů pro jednání zastupitelstva (veřejného). Podklady se připravují v pondělí před poradou a jejich zasílání několik dní dopředu před poradou je nereálné.

V. Fižová - připomněla, že pracovní porady nejsou povinné. Starosta: porady samozřejmě nejsou povinné, naopak na pracovní poradě mohou zastupitelé získat potřebné podklady a informace o bodech projednávaných na zasedání zastupitelstva a aktuální informace o dění v městysi a mohou se v rámci diskuse dohodnout na vyhovujících závěrech.

F. Peml - upozornil na zamokření pole u ČOV. Starosta: je zřejmě ucpané koryto Svinčanky. Bude prověřeno a případně vyčištěno.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Ing. Horák podal následující informace:

 • Rekonstrukce kabin Slavoje - začíná stavba chodníku u kabin, byl vytvořen prostor pro kola, stavba se chýlí ke konci. KD je 15.3.2023, zahájení provozu cca 1.4.2023.
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - je dokončen obvodový věnec, ve středu 15.3.2023 budou pokládány stropní panely. Dotace za ocenění v soutěži vesnice roku umožňuje financovat ještě pořízení nových vrat, stavbu plotové zdi, nátěr střechy a vodovodní přípojku. Takto lze využít až 705 tis. Kč.
 • Rekonstrukce tělocvičen v ZŠ Choltice - začala 6.3.2023, nyní proběhne demontáž vybavení a poté bourání podlah. Vyřazené žebřiny (celkem 28 ks) se budou prodávat zájemcům za cenu 500 Kč za kus.
 • WC v obecní budově v Ledci - dělají se obklady a poté dlažba.
 • PD Lávka v ul. U Pošty - probíhá doplňování podkladů pro stavební řízení
 • PD Rekonstrukce ul. Na Hlásku - ve středu 8.3.2023 budou provedeny vrty pro vsakovací zkoušky (požadavek pro stavební řízení).
 • PD Plocha před školou - probíhá doplnění PD o projekt přeložky plynového vedení.
 • PD Rekonstrukce radnice - proběhla schůzka s projektantem, řešil se způsob vytápění a umístění výtahu v budově. Již schválená dispozice vnitřních prostor se nemění, max. umístění výtahu).
 • PZAD - proběhla schůzka s projektantem, potvrzeno pokračování s PD na střechu kaple, rozšíření projektu o barokní zahradu, souhlas s záměrem budoucího využití zámku, souhlas s případnou rekonstrukcí části muzea (chodba, knihovna), ale je třeba provést nejdříve průzkumy stropní konstrukce a maleb.

Starosta a O. Urbanová doplnili:

 • záměr Chytrá venkovní učebna a obnova družinového areálu v ZŠ Choltice - proběhla schůzka se zástupcem firmy, která projektuje a dodává chytré učebny. Záměr se všeobecně líbí, ze strany firmy bude nabídnuta cenová nabídka na zpracování studie a projektové dokumentace. Za městys se zúčastnil starosta a O. Urbanová.

 

5. Záležitosti choltického zámku

Pozvání na pracovní poradu přijal nájemce komerčních prostor zámku (restaurace a velký sál) Milan Tomášek. Starosta informoval nájemce o přípravách PD do programu PZAD a z toho vyplývajících úvahách o budoucím využití zámku. Nájemce byl informován, že městys hodlá dodržet termín skončení nájmu, tj. 28.2.2029, pokud se obě strany nedohodnou jinak. I ze strany nájemce je však třeba dodržovat podmínky smlouvy, tj. zajišťovat pořádek ve vnitřních prostorách, včetně půdy a sklepa a kolem zámku po diskotékách. Nájemce současně upozornil na neutěšený stav toalet pro sál a zastaralost plynového kotle. Po diskuzi bylo dohodnuto, že se uskuteční prohlídka prostor za přítomnosti nájemce a zastupitelů a bude na místě domluven postup přiměřených úklidových a udržovacích prací. Není v zájmu městyse provádět rozsáhlé opravy před vstupem do programu PZAD.

 

6. Koupě pozemku p.č. 956 v k.ú. Choltice od ÚZSVM

Městys Choltice má od roku 2012 podanou žádost o odkup pozemku p.č. 956 v k.ú. Choltice. Jedná se o část náhonu do Chrtnického rybníka. V současné době tento pozemek spravuje ÚZSVM. Po vleklých jednáních byla nyní městysi předložena kupní smlouva na odkoupení pozemku. Kupní cena je stanovena na 9 500 Kč. Zastupitelé vyjádřili předběžný souhlas.

Koupě pozemku bude projednávána na zasedání zastupitelstva 5.4.2023.

 

7. Plán péče o PR a EVL Choltická obora

Plán péče vydává Krajský úřad Pardubického kraje a městys k němu může podat připomínky. Zastupitelé nevznesli žádné zásadní připomínky, a proto dá městys souhlas Pardubickému kraji s jeho vydáním na období 2022 - 2030. Podle plánu péče se provádí údržba a ochrana Choltické obory.

Zapsal Tomáš Bolek

 

Datum vložení: 18. 3. 2023 21:10
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu