Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

V pátek 9.12.2022 úřad městyse z provozních důvodů uzavřen. 

Informace z 9. porady zastupitelů konané 6.6.2022

Informace z 9. porady zastupitelů konané 6.6.2022

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2021
 6. Žádost o prodloužení doby zahájení výstavby RD na pozemku p. č. 118 v Cholticích
 7. Jmenování nového velitele JSDH Choltice
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2145/2 k. ú. Choltice
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 157 k. ú. Choltice

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 20.6.2022 - pracovní porada zastupitelů od 18:00 hod.,
 • 29.6.2022 - zasedání zastupitelstva 18:15 hod. v Zámecké restauraci.2
 • 21.9.2022 - poslední zasedání zastupitelstva 18:15 hod.
 
3. Připomínky a podněty zastupitelů

Připomínky zastupitelů:

 • Mgr. Pavlík - upozornil, že u studny na hřbitově chybí hadice, kterou se voda napouští do konví na zalévání. P. Vančura slíbil, že zajistí dodání nové hadice.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

P. Vančura podal informace:

 • Bezbariérové a bezpečné chodníky - akce zdárně probíhá, nejsou problémy, stavba se přesunula do dalšího úseku. V úseku se pokládá dešťová kanalizace a optika Tlapnetu. Firma pravděpodobně na dva týdny stavbu přeruší kvůli jiné zakázce. Vstupy do domů jsou zajištěny.

Starosta informoval, o změnách v personálu technickcýh služeb - ve zkušební době skončil jeden pracovník, jeden se vrátil z delší nemocenské.

Ing. Horák informoval:

 • Lávka přes Struhu - řeší se vyjadřovačky institucí
 • ulice Na Hlásku - projektuje se dešťová kanalizační stoka

Starosta informoval:

 • Plocha před školou - proběhl kontrolní den s projektanty. Řešili se drobné úpravy projektu. Termín odevzdání projektu je stanoven na konec července.
 • Zastávka BUS v Ledci - proběhla konzultace s projektanty, řeší se drobné úpravy.
 • Úpravy budovy technických služeb - ve středu proběhne schůzka s projektantem nad úpravami projektu. Ve čtvrtek proběhne jednání s vlastníkem sousední části areálu a bude projednán společný postup při zavedení vody, kanalizace a elektřiny.
 • Rekonstrukce kabin TJ Slavoj - bylo vyhlášeno zadávací řízení na zhotovitele stavby. Je uveřejněno na veřejném portálu zadavatele. Termín odevzdání nabídek je do 14.6.2022 do 9:00. Došlé nabídky budou odkontrolovány a hodnotící komise se následně sejde k jejich vyhodnocení. Výběrové řízení na TDI končí 9.6.2022. Vybraný TDI bude členem hodnotící komise. Jakmile bude znám dodavatel stavby, budou tyto podklady doplněny NSA a ta poté přidělí slíbené dotační peníze. Slavoj současně požádá městys o přidělení slíbené dotace z obecního rozpočtu. Ideálně do 20.6.2022, aby bylo možné toto projednat na poradě zastupitelů 20.6.2022, případně do 29.6.2022, kdy se koná zasedání zastupitelstva. TJ Slavoj má 22.6.2022 valnou hromadu, kde bude členy informovat o postupu stavby. Ideálně by se mohlo v srpnu zahájit a dokončení stavby se předpokládá v květnu 2023.

 

5. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2021

Starosta informoval, že auditorka Mgr. Marta Studničková Pleskotová provedla audit účetnictví MŠ Choltice a ZŠ Choltice a neshledala žádné problémy. Lze tedy účetní závěrku MŠ a ZŠ schválit bez výhrad.

Bude projednáno na zasedání 29.6.2022.

Starosta a P. Vančura podali informace o nutnosti stavebních úprav v prostorách úklidových komor a WC ve škole. Hlavně obklady a dlažba jsou již značně opotřebovány a dle názoru KHS nevyhovující. Problematická je i pomalá dodávka teplé vody. Na tyto problémy upozornila kontrola z KHS. Městys ve spolupráci s vedením školy připraví kalkulaci nákladů na odstranění těchto závad. Ve hře je i kompletní rekonstrukce školních toalet, včetně úklidových prostor. Část prací je potřeba vykonat o letošních prázdninách, zbytek příští rok. Finanční náklady budou školou dodány do 20.6.2022, aby na další poradě zastupitelů bylo možno projednat na tyto úpravy vyčlenění financí.

Škola možná ještě požádá o přidělení financí na pořízení nové smažící pánve do školní jídelny. Důvodem je navýšení počtu vyráběných jídel.

 

6. Žádost o prodloužení doby zahájení výstavby RD na pozemku p. č. 118 v Cholticích

Starosta prezentoval žádost mž. ...., kteří požádali o prodloužení doby zahájení výstavby RD na pozemku, který v roce 2021 odkoupili. Přivítali by prodloužení lhůty o 1-2 roky. Do pozemku již investovali (oplocení, vrt na vodu, apod.) ale nedostatek stavebních materiálů a jeho cena jsou pro ně problémem.

Zastupitelé se dohodli, že počkají na stanovisko právničky a poté bude žádost projednána na zasedání zastupitelstva, pravděpodobně 29.6.2022.

 

7. Jmenování nového velitele JSDH Choltice

Starosta informoval, že krajský hasičský sbor souhlasí s jmenováním nového velitele Petra Jiráska.

Jmenování bude projednáno na zasedání zastupitelstva 29.6.2022 a slavnostní předání funkce bude ve čtvrtek 18.8.2022 na náměstí sv. Trojice.

 

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2145/2 k. ú. Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 2145/2 k. ú. Choltice. Rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno na vedení v délce 5 m se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 000,- Kč, součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

Smlouva bude projednána na zasedání zastupitelstva 29.6.2022.

 

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 157 k. ú. Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 157 k. ú. Choltice. Rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno na vedení v délce 9 m se zřizuje za jednorázovou náhradu 6 500 Kč bez DPH. Součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

Smlouva bude projednána na zasedání zastupitelstva 29.6.2022.

Zapsal: Tomáš Bolek

 

Datum vložení: 19. 6. 2022 23:08
Datum poslední aktualizace: 19. 6. 2022 23:14
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Pivní slavnosti na zámku Choltice 20.8.2022

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu