Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání konaném 8. 2. 2023

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 3. zasedání konaném 8. 2. 2023

.

Zasedání zastupitelstva se konalo 8. 2. 2023 od 18:15 hod. v Zámecké restauraci. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 4 občané.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

Usnesení č. 1/3/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice určuje zapisovatelkou Olgu Urbanovou, DiS. a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Jiřího Zelenku.

 

Usnesení č. 2/3/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 1. Zahájení
 2. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Rozpočtové opatření č. 12/2022
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2023
 6. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse
 7. Úprava podmínek SENIOR TAXI
 8. Strategický plán rozvoje městyse Choltice - aktualizace č. 3
 9. Žádost o dotaci z MMR na rekonstrukci areálu hasičské zbrojnice
 10. Zřízení věcného břemene pozemku p. č. 2150 k. ú. Choltice
 11. Zřízení věcného břemene pozemku p. č. 2149 k. ú. Choltice
 12. Výpůjčka části pozemku p. č. 750/2 k. ú. Choltice
 13. Darování pozemků p. č. 758/31 a 758/32 k. ú. Choltice
 14. Koncepce využití Zámku Choltice
 15. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 16. Různé

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Ing. Horák podal níže uvedené informace:

 • Běžná údržba - probíhá průběžně, i s ohledem na počasí, probíhá ořez lip, likvidují se spadlé stromy v oboře.
 • Hasičská zbrojnice - rekonstrukce pokračuje s ohledem na zimní počasí, zdí se a probíhá příprava na pokládku stropních panelů. Součástí akce je i betonování dvora, výměna všech tří vrat do garáží, nátěr střechy, oprava fasády a stavba plotu.
 • Kabiny Slavoje - stavba zdárně pokračuje, dokončeno má být k 1. 4. 2023. Proběhly řádně tlakové zkoušky, probíhá montáž elektro. Pokládají se dlažby a obklady. Další KD je 27. 2. 2023.
 • Rekonstrukce WC v Ledci - zahájeno v pondělí 6. 2. 2023.
 • Doplnění VO Za Humny a na zastávce Pardubická - připravuje se návrh doplnění VO.
 • Chodník do sportovního areálu - bude to hlavní bezbariérový vstup do sportovního areálu, zahájení 2/2023. Část chodníku počká na dokončení akce rekonstrukce tělocvičen, protože se uvažuje o zřízení stavebního dvora vedle tělocvičny. Bude tam muset být vybudován vjezd. Terénní úpravy budou dokončeny do konce března.
 • PD Chodník Lipoltická - nabídka podaná Ing. Kučerou za 97 100 Kč je akceptována, projekt se připravuje.
 • Studie chodníku z náměstí k Další cestě - studie nebude objednána. Chodník zde pravděpodobně není možné vybudovat kvůli omezenému prostoru.
 • Technické služby - čeká se na lepší počasí, aby začala realizace vrtu (užitková voda).
 • Chodník a lávka v ul. U Pošty - probíhá stavební řízení, vypořádávají se připomínky, např. k povodňovému plánu apod. Doplňuje se statický posudek.
 • Rekonstrukce ul. Na Hlásku + dešťová kanalizace - probíhá stavební řízení, doplňuje se dokumentace o vsakovací zkoušky. Byla vybrána firma, zkoušky proběhnou co nejdříve, vrty by měly být umístěny na soukromých pozemcích, protože v uličním prostoru není kvůli sítím dost vhodných míst.
 • Výtah pro školu - byl vybrán projektant.
 • Chodník v Chrtníkách se vstupem do obory - obec Chrtníky hodlá stavět chodník od mostku ke vstupu do obory. Choltice zvažují opravu vstupní branky.
 • Rekonstrukce tělocvičen - je vybraný dodavatel, k 1. 4. 2023 akce začne. Zítra přijede stavbyvedoucí domluvit se na organizaci stavby a přístupech do budovy.
 • Vodovod - je městyse, ale spravuje ho VAK Pardubice. Pro budoucí opravy by měl být tvořen fond obnovy, podobně jako na kanalizaci a ČOV. S VAKem bylo jednáno o možnosti převedení vodovodu z majetku městyse na VAK, aby městys nemusel investovat do vodovodu, aniž by vybíral vodné. Případný převod vodovodu by neměl dopad na výši vodného. K převodu je potřeba technická dokumentace. Dále je třeba aktualizovat pachtovní smlouvu. Převod vodovodu by se řešil formou nepeněžního vkladu, tj. vodovod by se ocenil a v té hodnotě bychom dostali akcie VAKu.

Zastupitelé J. Kopecký, D. Minařík a R. Peml krátce zhodnotili stav probíhajících rekonstrukcí majetku, které mají ve správě či majetku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.

Předsedkyně FV Olga Urbanová, Dis. seznámila se zprávou z jednání finančního výboru, který se konal 6.2.2023.

FV projednal stav finančních prostředků, rozpočtové opatření č. 12/2022 a 1/2023. Aktuálně je na běžných účtech městyse 9,5 mil. Kč. FV projednal chystané investiční akce na rok 2023, projednal výši daňových příjmů v roce 2023, kontroloval hospodaření za 4Q 2022 a smlouvy o poskytnutých dotacích z rozpočtu městyse za rok 2022. Vše v pořádku. FV doporučuje vypustit ze smluv povinnost uvádět na dokladech text "Financováno z dotace městyse", protože až na spolek Další cesta to příjemci nedodržují. Po skončení rekonstrukce sportovních kabin proběhne speciální kontrola čerpání dotace na tuto akci. FV dále vyjadřuje podporu pro záměr Kmene Trilobit vybudovat klubovnu pro svoji činnost na louce v areálu koupaliště, a to stavbou jurty. K tomu budou v rozpočtu městyse hledány volné prostředky, aby tento záměr mohl městys pomoci spolufinancovat. FV dále projednal informace o dotačním programu PZAD.

 

Usnesení č. 3/3/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 12/2022.

Starosta prezentoval poslední rozpočtové opatření roku 2022.

Příjmy se navýšily o 3 572 622 Kč (převážně výběr daní), výdaje se navýšily o 64 500 Kč. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze. Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2022 činí 9 554 330 Kč.

Městys využil zvýšených zůstatků k uložení na spořícím účtu u České spořitelny a za rok 2022 získal na úrocích 220 921 Kč. Sazby úroků byly postupně tyto: 2,2%, 2,5%, 3,2 %, 3,5% do 28.2.2023.

Aktuálně se zvažuje možnost využít dalšího produktu na zhodnocení volných peněz, a to termínovaného vkladu.

 

Usnesení č. 4/3/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2023.

Starosta prezentoval návrh první změny rozpočtu. Na bankovních účtech je k 31.1.2023 zůstatek 9,5 mil. Kč. Upravují se příjmy o 1 143 261 Kč a výdaje 1 123 830 Kč.

 

Usnesení č. 5/3/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice revokuje usnesení č. 13/2/2022 a nahrazuje ho textem Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse pro:

 • Spolek Deštník na částku 20 000 Kč,
 • LTC Choltice na částku 30 000 Kč,
 • TJ Slavoj Choltice na částku 200 000 Kč,
 • spolek Kaliči Choltice na částku 20 000 Kč,
 • spolek Floppy Disk Choltice na částku 10 000 Kč,
 • spolek Táborníci Choltice na částku 10 000 Kč,
 • Myslivecký spolek na částku 6 000 Kč,
 • Sdružení rybářů Choltic na částku 7 000 Kč,
 • spolek Další cesta na částku 30 000 Kč,
 • Domov u fontány Přelouč na částku 40 000 Kč,
 • SDH Choltice na částku 90 000 Kč,
 • Mažoretky Meibelin Svinčany, z.s. na částku 30 000 Kč.

Na zasedání v prosinci 2022 byla odsouhlasena dotace pro mažoretky Svinčany, ale ještě pod hlavičkou SDH Svinčany, jako tomu bylo v předchozím roce. Žádost ale byla podána správně na Mažoretky Meibelin Svinčany, z.s., nikoliv SDH Svinčany. Při přípravě podkladů došlo k přehlédnutí.

Bylo třeba provést opravu chybného usnesení o přidělení dotace pro spolek mažoretek. Příjemce dotace má být: Mažoretky Meibelin Svinčany, z.s., nikoliv SDH Svinčany. Výše dotace se nemění.

 

Usnesení č. 6/3/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo maximální výši příspěvku na SENIOR TAXI na 300 Kč a to od 9. 2. 2023.

Od roku 2021 městys financuje službu Senior taxi, kterou pro městys provozuje Autoškola Peml z Přelouče. Vzhledem ke zvýšeným nákladům na PHM se zastupitelé dohodli na navýšení příspěvku městyse pro rok 2023 ve výši 300 Kč na jízdu (bylo 200 Kč). Jiné podmínky se nemění.

Od roku 2021 byla účtována cena 9 Kč na km + 120 Kč za hodinu čekání.

Od 2023 je cena 12 Kč na km + 120 Kč za hodinu čekání.

V roce 2021 využilo službu 8 seniorů a příspěvek městyse vyšel na 10 351 Kč.

V roce 2022 využilo službu 11 seniorů a příspěvek městyse vyšel na 14 340 Kč.

V roce 2023 si kartu vyzvedlo 16 seniorů.

Na webových stránkách jsou zveřejněny všechny podmínky o využití Senior Taxi a o způsobu vyúčtování dopravy. Byl vytvořen informační leták a Senior Taxi karta. Informace jsou také průběžně zveřejňovány v Choltickém zpravodaji.

Služba je nabízena všem seniorům ve věku 65+ nebo pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Bylo stanoveno omezení na 12 jízd za rok a to pouze k lékaři či na rehabilitaci. Příspěvek městyse je 50% z ceny jízdného, ale max. 300 Kč (bylo 200). Senior taxi pro městys Choltice provozuje firma Pavel Peml autoškola ZTP/P s.r.o. z Přelouče.

Ze strany uživatelů panuje se službou spokojenost.

 

Usnesení č. 7/3/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo aktualizaci č. 3 Strategického plánu rozvoje městyse Choltice.

Městys Choltice musí aktualizovat svůj Strategický plán rozvoje, aby v sobě zahrnoval akce, které je možné spolufinancovat s dotačních prostředků.

Aktualizace č. 3 zahrnuje:

 • revitalizace školního dvora pro aktivity školní družiny a vybudování venkovní chytré učebny
 • zajištění bezbariérové dostupnosti všech prostor školní budovy
 • rekonstrukce areálu hasičské zbrojnice ve stávajících prostorách pro potřeby JPO3

Vyřazuje se:

 • zrestaurování Božích muk u Luhů (je hotovo).

 

Usnesení č. 8/3/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MMR - dotační titul Podpora vítězů soutěže Vesnice roku na akci Rekonstrukce areálu hasičské zbrojnice.

Starosta prezentoval podmínky dotace z MMR, kterou může městys získat za Bílou stuhu z roku 2022 v soutěži Vesnice roku. Dotace je ve výši 600 000 Kč a je 85 %.

Vzhledem k aktuální potřebě financování rekonstrukce areálu hasičské zbrojnice je navrženo využít dotaci na dokončení přední části areálu - manipulační a parkovací plocha pro techniku, automatická garážová vrata, vodovodní přípojka, oplocení areálu, oprava fasády a střechy. Záměr je v souladu dotačními podmínkami.

 

Usnesení č. 9/3/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022934/VB/1, Choltice Západní, p.č. 1656/4 – knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 2150 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu 948-683/2021. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením. Zastupitelstva městyse Choltice dne 1. 11. 2021 pod č. usn. č. 10/7/2021. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 000 Kč.

 

Usnesení č. 10/3/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022971/VB/1, Choltice p.č. 725/135 a 725/47 – knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 2149 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu 949-695/2021. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 1. 11. 2021 pod č. usn. č. 9/7/2021. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 000 Kč.

 

Usnesení č. 11/3/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpůjčku části pozemku p. č. 750/2 v k. ú. Choltice o velikosti cca 260 m2 pro Ligu lesní moudrosti - Kmen Trilobit pro účely umístění jurty, která bude sloužit jako klubovna kmene Trilobit, a to na dobu 30 let od uzavření smlouvy o výpůjčce.

Liga lesní moudrosti - Kmen Trilobit požádal o vypůjčení pozemku v areálu koupaliště pro umístění jurty, kterou by chtěli využívat ke klubové činnosti. Kmen Trilobit je pobočným spolkem Ligy lesní moudrosti z.s. V Cholticích působí více než 12 let. Stará se o mimoškolní vzdělávání dětí a pořádá nebo spolupořádá nejrůznější akce pro veřejnost. Důstojné zázemí pro činnost velice potřebují a přispěje k dalšímu rozvoji jejich aktivit.

Jiří Zelenka zdůvodnil požadavek na vypůjčení pozemku a umístění jurty. Trilobit má 86 členů a klubovnu má v DCHB čp. 260. Soužití dětí a seniorů není ideální. Proto je snaha o stěhování do jiných prostor. Původní záměr postavit dřevostavbu na louce nad koupalištěm nevyšel, důvodem byla neshoda na majetkoprávním řešení v minulém zastupitelstvu. Proto nyní Trilobit navrhnul jiné řešení, a to postavit na louce celoročně obyvatelnou jurtu.

Jurta má životnost cca 30 let. Majitelem jurty by byl Kmen Trilobit a pozemek pod jurtou může být pouze vypůjčen od městyse. Na stavbu jurty není třeba stavební povolení. Část peněz by poskytla Liga lesní moudrosti. Část musí dodat Kmen Trilobit.

Doba zápůjčky by měla být 30 let, což je i odhadovaná udržitelnost objektu tohoto typu.

Jurta by sloužila po celou dobu zápůjčky jako klubovna kmene Trilobit. Minimálně 3x týdně by zde probíhaly schůzky, dále by jurtu používali k pořádání nejrůznějších akcí pro veřejnost i k občasným setkáváním rámci Ligy lesní moudrosti. Uvažují, že v budoucnosti by stavba mohla posloužit jako zázemí pro lesní mateřskou školku.

 

Usnesení č. 12/3/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu darovací, zřízení předkupního práva a zákazu zatížení mezi městysem Choltice a TJ Slavojem Choltice na pozemek p. č. 758/31 o výměře 37 m2 a 758/32 o výměře 37 m2 k. ú. Choltice.

Slavoj Choltice požádal o převod dvou malých pozemků ve sportovním areálu. Nad jedním bude zastřešení tribuny a na druhém bude v budoucnu stavba sušárny. Městys Choltice je vlastníkem pozemku p. č. 758/3 k. ú Choltice o výměře 13 1345 m2 (druh pozemku ostatní plocha), ze kterého byla geometrickým plánem č. 951-190/2022 ze dne 8.12.2022 oddělena část o výměře 37 m2, nově označená jako pozemek p. č. 758/31 a část o výměře 37 m2, nově označená jako pozemek p. č. 758/32. TJ Slavoj Choltice z.s. podal žádost o převod těchto nově vzniklých pozemků do svého vlastnictví za účelem rozšíření terasy a zastřešení u nově budovaných kabin a zřízení sušárny dresů. Geometrický plán na oddělení pozemků zajistil žadatel na své náklady.

R. Peml za žadatele sdělil, že zastřešení a stavba sušárny spadají pod stavební řízení a provést stavbu na cizím pozemku by zkomplikovalo vydání stavebního povolení a realizaci stavby. Na jednom pozemku bude rozšířena terasa a její zastřešení a na druhém se plánuje stavby sušárny, která má nahradit dřevěný kiosek, který se již rozpadá. Dětské hřiště není dotčeno, na hranici je již umístěn pilíř elektro přípojky pro budovu.

Darovací smlouva v sobě zahrnuje zřízení předkupního práva a zákaz zatížení. Smluvní podmínky budou stejné, jako v předešlých darováních pozemků v areálu. Záměr darování byl řádně zveřejněn na úřední desce.

 

Usnesení č. 13/3/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo, že zámek Choltice bude nadále provozován jako historický zámecký objekt s pravidelnými prohlídkami několika prohlídkových okruhů doplněných o interaktivní prvky a s možností komerčního využití restaurace, kavárny, velkého sálu a přilehlých místností. Zámek by měl prezentovat život na zámku na poč. 20 st., interaktivně zámecký park a Choltickou oboru v proměnách času, dále by zde měla být výstavní galerie, kulturně společenské prostory – velký sál, přilehlé místnosti (výstavy, plesy, přednášky, kongresy apod.), zámecká restaurace a zámecká kavárna. V jižní části parku pod zámkem by mohla být obnovena barokní zahrada.

Starosta shrnul přípravné práce pro podání žádosti do dotačního programu PZAD. Zastupitelé v průběhu ledna projednávali koncepci budoucího využití zámku Choltice. Koncepce bude sloužit jako podklad pro žádost o zařazení do dotačního programu PZAD.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o níže uvedených záležitostech:

 • Výstavba 4 RD Na Hlásku soukromým investorem - investor upraví svůj záměr, postaví vodovod a splaškovou kanalizaci.
 • Virtuální univerzita třetího věku - byla zahájena včera, účast 8 zájemců.
 • Volby prezidenta republiky - organizačně zvládnuté bez problémů.
 • Výběrové řízení na pozici referent/ka stavebního úřadu - stále nemáme nástupce za odchod do důchodu. Pokud se nikdo nepřihlásí, bude činnost SÚ provozována v omezeném režimu a poté skončí v prosinci 2023.
 • Rozšíření discgolfového hřiště - nebude ze strany městyse podpořeno.
 • Pracovní návštěva radní Pk za zdravotnictví - proběhla 24. 1. 2023, paní Matoušková navštívila praktického lékaře, centrum denních služeb Další cestu a základní školu, kde se projednával např. nedostatek dětských psychologů.
 • Instalace elektronické úřední desky - proběhne během února
 • Příprava přednáškového programu pro jaro 2023

Doplněné informace

 • L. Brožková
 • Ing. Korbelová  - informovala, že na poliklinice v Přelouči skončila pediatřička Dr. Bahenská.
 • V. Fižová - informovala, že proběhla tříkrálová sbírka, sešlo se hodně dětí a vybralo se 35 190 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod Různé.

Pan Jan Pavlík poreferoval o dovolené Klubu seniorů na Slovensku. Sdělil, že bylo vše v pohodě, zúčastnily se tři autobusy seniorů z Choltic a okolních obcí. Akce se povedla. Klub plánuje další dovolenou na Slovensku v říjnu. Tradiční týdenní pobyt seniorů se uskuteční na konci srpna v Příbrami.

 

Další zasedání je naplánováno na středu 5. 4. 2023 od 18:15 v Zámecké restauraci.

 

Datum vložení: 19. 2. 2023 18:08
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Drátenické Choltice 2023

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu