Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 5. 4. 2023

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 5. 4. 2023

.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 4. zasedání konaném 5. 4. 2023

Zasedání zastupitelstva se konalo 5. 4. 2023 od 18:15 hod. v Zámecké restauraci. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 6 občanů.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

Usnesení č. 1/4/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice určilo zapisovatelkou Olgu Urbanovou, DiS. a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Davida Minaříka.

 

Usnesení č. 2/4/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 1. Zahájení
 2. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 3. Informace o hospodaření městyse v 1. čtvrtletí roku 2023
 4. Zpráva kontrolního výboru
 5. Koupě pozemku p. č. 956 v k .ú. Choltice od ÚZSVM
 6. Přihláška za člena honebního společenstva
 7. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
 8. Delegace zástupce městyse na valnou hromadu VAK Pardubice a.s. a návrh na obsazení člena dozorčí rady VAK Pardubice a.s.
 9. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 10. Různé
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 46/2 a 254/11 k. ú. Ledec

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Ing. Miroslav Horák informoval:

 • Běžná údržba - probíhá úklid ořezaných větví z lip, začíná se sekat tráva, probíhá příprava techniky na jarní sezónu.
 • Hasičská zbrojnice - práce pokračují na zastropování stavby, řeší se armatura stropu. Je cca měsíční zpoždění vlivem počasí, ale vše se dožene. Probíhá bourání vnitřních prostor.
 • Kabiny Slavoje - 27.3.2023 proběhlo předání stavby, bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Jsou pouze drobné závady, které budou odstraněny bezodkladně.
 • Chodník ve sportovním areálu - je hotov, slouží k propojení areálu a venkovních prostor před vstupem do školy. Budou provedeny terénní úpravy a doštěrkování.
 • Rekonstrukce WC v Ledci - stavební úpravy dokončeny. Zbývá instalace septiku.
 • Doplnění VO Za Humny a na zastávce Pardubická a U Hřbitova - pracuje na rozšíření VO v ulici. Zastávky byly ve stínu, nyní budou osvětleny.
 • Rekonstrukce tělocvičen - provedeny všechny demontáže, probíhá stavební příprava pro montáž obkladů, projevila se nerovnost nosných pilířů, které je třeba zarovnat. KD je 6.4.2023 a bude se řešit dodávka podlah a obkladů. Větrání bude řešeno klimatizací
 • Protipovodňové opatření se zelení - zatrubněný příkop - začne stavba příkopu v Severní ulici, otevřený příkop, který financuje SPÚ, odvede dešťové vody do zatrubněného příkopu (ten financuje městys) a ten odvede dešťovou vodu do Podrybníčku a Marešáku. Zahájení je plánováno na duben.
 • Vrt v areálu technických služeb - vlivem počasí dosud čeká na realizaci, bude provedeno v nejbližší době.  Rekonstrukce WC v ZŠ Choltice II. etapa - pokračování akce z minulého roku je naplánováno na letní prázdniny, včetně bezbariérového přístupu.

Projektové dokumentace

 •  PD plocha před školou - navazuje na stavbu sportovních kabin, připravují se podklady pro žádost o stavební povolení. Výrazně se zvýší počet parkovacích míst.
 • PD Chodník Lipoltická - chodník naproti Lesovně, projekt se připravuje.
 • PD Chodník a lávka v ul. U Pošty - probíhá stavební řízení, požadavky stavebního úřadu byly vypořádány, čekáme na stavební povolení. Lávka a chodník bude nasvětlena uličním osvětlením. Bude pokračovat jednání s SÚS o zahájení sanace opěrné zdi.
 • PD Rekonstrukce ul. Na Hlásku + dešťová kanalizace - probíhá stavební řízení. Dořešen problém se vsakováním vod, lze řešit odvodem vody do potoka, protože vsakovací zkoušky nevyšly.
 • PD areál technických služeb - projekt se připravuje.
 • Výtah pro školu - projekt se připravuje. Bude se jednat o lanový výtah.
 • Rekonstrukce budovy radnice - projekt se připravuje. V budově musí být také výtah. Celá budova musí být bezbariérová.
 • PD pro PZAD - obnova budovy zámku a barokní zahrady, I. etapa oprava střechy kaple sv. Romedia, ve hře je možná dotace z MAS Železnohorsko na rekonstrukci muzejní části. Bude proveden průzkum stropů. Podání žádosti o dotaci je naplánováno na podzim.
 • PD Chytrá zelená učebna pro přírodní a polytechnické nauky v ZŠ Choltice - probíhá předprojektová příprava, konzultace. Výuka by měla směřovat k ekologii a ochraně přírody.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o hospodaření městyse v 1. čtvrtletí roku 2023.

Starosta informoval o finančních záležitostech městyse. Zůstatky na účtech k 31.3.2023:

8 328 942 Kč, z toho 5 500 000 Kč na termínovaném účtu (5,7% p.a.)

Starosta seznámil s Rozpočtovým opatřením č. 2/2023.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.

Ing. Korbelová seznámila se zprávou kontrolního výboru. Výbor se sešel 29.3.2023 a kontroloval plnění usnesení zastupitelstva od září 2022. Zbývá splnit tři usnesení, jejichž plnění probíhá.

Kontrolní výbor dále kontroloval akci Bezbariérové a bezpečné chodníky v Cholticích. KV byly předloženy jednotlivé smlouvy s dodavateli včetně dodatků a faktur. Dle předložených dokladů jsou smlouvy i dodatky smluv z věcného hlediska v pořádku, finanční stránku akce kontrolní výbor neprověřoval.

 

Usnesení č. 3/4/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku p. č. 956 v k. ú. Choltice za cenu 9 500 Kč od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Městys Choltice má od roku 2012 podanou žádost o odkup pozemku p. č. 956 v k. ú. Choltice. Jedná se o část náhonu do Chrtnického rybníka. V současné době tento pozemek spravuje ÚZSVM. Po vleklých jednáních byla nyní městysi předložena kupní smlouva na odkoupení pozemku. Kupní cena je stanovena na 9 500 Kč.

 

Usnesení č. 4/4/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo přihlášku městyse Choltice do Honebního společenstva Choltice.

Starosta Honebního společenstva Choltice Petr Vorel požádal městys Choltice o obnovení přihlášky do HS Choltice. Důvodem je aktualizace vlastníků pozemků po pozemkových úpravách.

Na honitbě hospodaří Myslivecký spolek Choltice.

 

Usnesení č. 5/4/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

SDH Choltice požádal městys Choltice o zkrácení doby nočního klidu dne 16.6.2023 v době od 22:00 do 24:00, a to z důvodu konání akce Den s choltickými hasiči ve sportovním areálu. V rámci večerního program je plánováno vystoupení hudební skupiny.

 

Usnesení č. 6/4/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice delegovalo Mgr. Tomáše Bolka jako svého zástupce na valnou hromadu VAK Pardubice konanou 15.6.2023.

Starosta informoval o konání valné hromady VAK Pardubice dne 15.6.2023. Je třeba delegovat zástupce městyse, který bude zastupovat městys a hájit jeho zájmy.  Ing. Horák navrhl starostu Tomáše Bolka, který městys zastupoval na VH dosud. Starosta nominaci přijal.

 

Usnesení č. 7/4/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice navrhuje valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Teplého 2014, 53002 Pardubice (dále „společnost“), která se uskuteční dne 15. 6. 2023, aby za člena dozorčí rady společnosti zvolila Mgr. Tomáše Bolka.

Starosta informoval, že na VH konané 15.6.2023 se bude volit nové osazenstvo dozorčí rady. Obce, které jsou akcionáři, mohou navrhnout do dozorčí rady svého zástupce. Mikroregion Podhůří železných hor neměl dosud svého zástupce, a proto z jeho řad vzešel návrh, aby byl za mikroregion nominován starosta Choltic. Patří mezi služebně nejstarší, je uvolněný a městys provozuje svoji ČOV a kanalizaci.

rIng. Horák navrhl starostu Tomáše Bolka, protože jako uvolněný člen zastupitelstva se může, v případě zvolení, plně účastnit všech jednání dozorčí rady VAKu.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta podal následující informace:

 • FVE Poběžovice - v těsné blízkosti Podhorek, bude podpořeno, bude řešeno VB za kabel k FVE. Bude obnovena cesta pro pěší a cyklisty mezi Podhorkami a Poběžovicemi.
 • FVE ZŠ Choltice a radnice - probíhá předprojektová příprava, konzultace.
 • Vesnice roku 2023 - městys se znovu přihlásí.
 • Uzavírka silnice I/17 Bukovina - Heřmanův Městec - od 19.4.2023 do 30.6.2023-
 • Výstava Vesmírné unikáty v Cholticích - 27.4.2023 - 31.5.2023 (družice MAGION, SOVA originální podpisy kosmonautů cca 600 Ks (Remek, Glen, Leonov, ...) přednášky.
 • Plán péče o PR a EVL Choltická obora – projednáno a schváleno.
 • Převod vodovodu na VAK Pardubice – probíhá příprava podkladů.
 • Výběrové řízení na referenta stavebního úřadu - zatím není žádný zájemce. SÚ zřejmě skončí ke konci roku 2023.
 • Den učitelů - 24.3.2023 setkání s pracovníky školy (starosta, místostarosta)
 • Kapacita míst v MŠ - jednání starostů okolních obcí o zřízení nové školky v některé sousední obci.
 • Deratizace - proběhne v nejbližších dnech. Návnady budou pokládány do kanalizace.
 • Pracovní návštěva radního Pk Alexandra Krejčíře 19.4.2023 – témata: zámek Choltice, sportovní zázemí, digitalizace státní správy.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

F. Peml se zeptal na poštu v Cholticích - starosta sdělil, že naše pošta není na seznamu rušených pošt, tam kde je pouze jedna pošta, se rušit nebude.

 

Usnesení č. 8/4/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2025423, PA Ledec, č. parc. 109/1 – knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků p. č. 46/2 a 254/11 k. ú. Ledec, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 568 Kč (vedení 33 bm), součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

 

Další zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 21. 6. 2023.

 

Datum vložení: 16. 4. 2023 11:50
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu