Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 21. 6. 2023

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 21. 6. 2023

.

Zasedání zastupitelstva se konalo 21. 6. 2023 od 18:15 hod. v Zámecké restauraci. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 3 občané.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

Usnesení č. 1/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice určilo zapisovatelkou Olgu Urbanovou, DiS. a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Jakuba Kopeckého.

 

Usnesení č. 2/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu stavebního výboru a informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Ing. Miroslav Horák seznámil s níže uvedenými záležitostmi:

 • Zpráva stavebního výboru - je přílohou zápisu,
 • Údržba obce - zametání ulic, sekání trávníků, běžné činnosti,
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - probíhá podle plánu, probíhá příprava na obklady a pokládku dlažby.
 • Rekonstrukce tělocvičen - naváží se materiál na akustické obklady, podlahy a obklady stěn.
 • Protipovodňový příkop v Severní ulici - práce zahájeny 26.5.2023, dokončení během července.
 • WC v obecní budově v Ledci - zbývají terénní úpravy, jinak hotovo.
 • Inženýrské sítě pro jurtu Trilobitu - probíhá instalace septiku, požádáno o přípojky vody a elektro.
 • Vrt v areálu TS - téměř dokončen, zbývá osadit čerpadlem.
 • PD Zastávka BUS v Ledci - je vydáno o stavební povolení, bude zařazeno do plánu investic.
 • PD lávka a chodník v ul. U Pošty - probíhá stavební řízení, příprava žádosti o dotaci z SFDI,
 • PD ulice Na Hlásku - probíhán stavební řízení,
 • PD Plocha před školou - probíhá stavební řízení,
 • PD chodník ul. Lipoltická - projektuje se,
 • PD rekonstrukce radnice - projektuje se,
 • PD do programu PZAD (zámek Choltice) - projektuje se,
 • PD výtah pro školu - projektuje se,
 • Záměr bezbariérové školy - připravuje se,
 • Záměr vybudování nové počítačové učebny v ZŠ - připravuje se,
 • Záměr revitalizace školního dvora - připravuje se,
 • Záměr rekonstrukce části muzea - připravuje se
 • Záměr instalace FVE na ČOV, radnici a školu - připravuje se.

 

Usnesení č. 3/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2022.

Hospodaření školských zařízení kontroluje městysem pověřená auditorka Ing. Marta Studničková Pleskotová, která neshledala na hospodaření škol v roce 2022 žádné nedostatky a doporučuje schválit účetní závěrky obou škol. Zpráva auditorky je k nahlédnutí. ZŠ dostala od městyse příspěvek na provoz a opravy ve výši 5,027 mil. Kč.  MŠ dostala 0,78 mil. Kč.

Účetní závěrky byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách městyse.

 

Usnesení č. 4/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2022 a schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse a schválilo celoroční hospodaření městyse Choltice za rok 2022 bez výhrad.

Městys v roce 2022 hospodařil s příjmy ve výši 42,640 mil. Kč, z čehož 29,451 mil. Kč činily příjmy z daní a poplatků, dále 4,661 mil. Kč činily příjmy nedaňové (prodej dřeva, pronájmy, stočné, tržby ze zámku apod.), dále přijaté dotace, dividendy, odměny za třídění apod. ve výši 8,496 mil. Kč a kapitálové příjmy ve výši 32 tis. Kč (prodeje pozemků).

Výdaje v roce 2022 činily 43,067 mil. Kč, z čehož 26,93 mil. Kč byly běžné výdaje a 16,137 mil. Kč kapitálové výdaje (investiční opravy obecního majetku).

Hospodaření tedy skončilo schodkem ve výši 0,427 mil. Kč.

Městys splácí úvěr od roku 2015 na silnice a kanalizaci. Roční splátky jsou ve výši 1,589 mil. Kč. Úroky jsou 75 tis. Kč. Úvěr bude splacen v roce 2026. Zbývá splatit ještě 5,5 mil. Kč.

Úvěr na ČOV, zateplení školy a rekonstrukci malého zámku byl v roce 2021 doplacen.

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2022 činil 9,554 mil. Kč. V roce 2021 to bylo 11,55 mil. Kč.

Městys využil zvýšených zůstatků k uložení na spořícím účtu u České spořitelny a za rok 2022 získal na úrocích 220 921 Kč. Sazby úroků byly postupně tyto: 2,2%, 2,5%, 3,2 %, 3,5% do 28.2.2023.

Od 1.3.2023 má městys zřízen vkladový účet, na kterém je uloženo 5 mil. Kč s úrokem 5,7%, což generuje cca 24 tis. Kč měsíčně. Celkem za 1. - 5. měsíc získal městys na úrocích cca 101 tis. Kč.

Audit hospodaření byl proveden Finančním odborem Krajského úřadu PK dne 26.10.2021 a 15.2.2022. Audit nezjistil žádné chyby a nedostatky, ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření městyse v budoucnosti.

Zpráva o výsledku přezkoumání, závěrečný účet a účetní závěrka byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách městyse.

Celoroční hospodaření městyse může být schváleno bez výhrad.

 

Usnesení č. 5/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 2/2023 ke Smlouvě č. 024/02 o odvozu odpadu v městysi Choltice.

Jedná se o změnu smlouvy z důvodu navýšení počtu 1100 l nádob u hřbitova - plast a směsný odpad.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.

Předsedkyně FV Olga Urbanová seznámila se zprávou FV.

FV se sešel 17.5.2023 a projednal:

 • Stav finančních prostředků k 30. 4. 2023.
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za duben 2023.
 • Návrh Rozpočtového opatření č. 4/2023.
 • Porovnání nabídek pojištění majetku městyse.
 • Požádal starostu, aby na příští jednání FV předložil vyúčtování dotace TJ Slavoj Choltice na rekonstrukci kabin.
 • Kontrolu účetních dokladů za 1. Q 2023 a navrhl změnu způsobu provádění kontrol, a to elektronicky, na základě podkladů vygenerovaných z účetního systému.

 

Usnesení č. 6/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2023.

Starosta informoval, že zůstatek na bankovních účtech k 31.5.2023 je 7 770 231 Kč, z toho 5 001 000 Kč na termínovaném účtu za úrok 5,7 %.

Starosta prezentoval návrh rozpočtového opatření č. 4/2023.

Příjmy se navrhují upravit o 3 390 322 Kč a výdaje o 3 647 263 Kč. Rozdíl ve výši 256 941 Kč bude uhrazen z přebytku roku 2022. Podrobný výčet změn je uveden v příloze.

 

Usnesení č. 7/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro Ligu lesní moudrosti - kmen Trilobit, IČ: 71737693, na částku 600 000 Kč určenou na pořízení jurty sloužící pro činnost spolku.

V rámci RO č. 4/2023 byla pro Kmen Trilobit schválena dotace ve výši 600 000 Kč na pořízení jurty pro činnost spolku. Veřejnoprávní smlouva řeší podmínky použití této dotace.

 

Usnesení č. 8/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro zájmovou skupinu Táborníci Choltice z.s., IČ: 01748173, na částku 10 000 Kč určenou na pořízení předmětů a cen do soutěží na letním táboře.

V rámci RO č. 4/2023 byla pro spolek Táborníci Choltice z.s. schválena dotace ve výši 10 000 Kč na pořízení předmětů a cen do soutěží na letním táboře. Veřejnoprávní smlouva řeší podmínky použité této dotace.

 

Usnesení č. 9/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje z Programu obnovy venkova 2023+, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje z Podprogramu 3 - Podpora památkové péče a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje z Podprogramu 2 - Podpora preventivní péče o sbírky muzeí.

Městys Choltice získal od Pardubického kraje tři dotace

 • na 135 000 Kč - stavba chodníku ve sport. areálu
 • na 50 000 Kč - pořízení vitrín do muzea
 • na 200 000 Kč - pořízení PD pro PZAD (zámek Choltice)

Podmínkou jejich získání je schválení veřejnoprávních smluv.

 

Usnesení č. 10/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členkou zastupitelstva Lenkou Brožkovou na průvodcovské služby na zámku Choltice v roce 2023, v souladu s § 84 odstavec 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Zastupitelstvo musí souhlasit s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členem zastupitelstva Lenkou Brožkovou na průvodcovské služby na zámku Choltice v roce 2023.

 

Usnesení č. 11/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 599 k. ú. Ledec o výměře 65m2 za cenu 11.590,- Kč panu ….

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 599 k. ú. Ledec o výměře 65m2 (druh pozemku ostatní plocha). Pan …. uzavřel s městysem Choltice dne 7.12.2015 kupní smlouvu na pozemek parc. č. 201/13 o výměře 65m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 201/1 k.ú. Ledec a nabyl k tomuto pozemku vlastnické právo. Státní pozemkový úřad rozhodl dne 5.12.2016 o komplexních pozemkových úpravách. Tímto rozhodnutím byl pozemek parc. č 201/13 změněn na pozemek parc. č. 599 k.ú. Ledec. V dalším rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ze dne 10.8.2017 o výměně nebo přechodu vlastnických práv nebylo správně zapsáno vlastnictví pozemku parc. č. 599, to bylo zaregistrováno na městys Choltice. Po opakovaných jednáních s Katastrálním úřadem v Pardubicích a Státním pozemkovým úřadem pobočka Pardubice bylo dohodnuto jediné možné řešení pro zúčastněné strany a to, že bude sepsána nová kupní smlouva s panem ….. na stejnou již uhrazenou kupní cenu 3 250 Kč a režijní náklady ve výši 8 340 Kč.

 

Usnesení č. 12/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o pachtu a provozování vodovodu s VAK Pardubice.

Jedná se o aktualizaci smluvního vztahu s provozovatelem vodovodu Vak Pardubice. Větší část vodovodu je v majetku městyse Choltice, jeho provoz zajišťuje a dále bude zajišťovat VAK. Pachtovné je navrženo ve výši 1 000 Kč bez DPH ročně. Současně probíhají jednání o předání vodovodního řadu do majetku VAK Pardubice.

 

Usnesení č. 13/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů.

V dohodě se upravují vztahy mezi VAK Pardubice (majitele části vodovodu) a městysem Choltice (majitel větší části).

 

Usnesení č. 14/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800107052_1/VB/P ve prospěch GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 44/3 k. ú. Choltice. Rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiloženém geometrickém plánu. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 605 Kč, dle ocenění práv, odpovídajících zřízení věcného břemene. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením č. 6/2/2022 ze dne 6.4.2022.

 

Usnesení č. 15/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900115965/1/2023 ve prospěch GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 180/44 k. ú. Choltice. Rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiloženém geometrickém plánu. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 270 Kč, dle ocenění práv, odpovídajících zřízení věcného břemene.

 

Usnesení č. 16/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2026133/VB/01 pro stavbu Choltice Nádražní 235 knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 650/1, 952/1, 725/150, 725/105, 948/2 a 725/107 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 28 108 Kč (vedení 265 bm a sloup).

Oprávněný zároveň předkládá dohodu o provedení prací – demontáž venkovního vedení nn v Nádražní ulici, městys Choltice podepsáním této dohody souhlasí s provedením demontáže vrchního vedení nn na pozemcích ve svém vlastnictví.

 

Usnesení č. 17/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2026470.

Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 725/107 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 000 Kč, součástí předložené žádosti je ocenění práv, odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

 

Usnesení č. 18/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. 88876/ IV-12-2024248 Choltice č. parc. 118 – knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 157 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 957-879/2022. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 29.6.2022 pod č. usn. 10/4/2022. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 6 500 Kč.

 

Usnesení č. 19/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podání žádosti Krajskému úřadu Pardubického kraje o odnětí působnosti obecního stavebního úřadu pro celý správní obvod, a to z důvodu nedostatečného personálního obsazení od 1.1.2024.

Starosta informoval, že se zatím nepodařilo obsadit místo na stavebním úřadě za referentku, která k 30.6.2023 odchází do důchodu. Z toho důvodu byla zahájena příprava na předání agendy stavebního úřadu do Přelouče. Pokud se nepodaří volné místo obsadit, skončí stavební úřad v Cholticích k 31.12.2023.

Aby mohl celý proces odnětí stavebního úřadu začít, je třeba rozhodnout o podání žádosti na krajský úřad.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o ukončení činnosti společnosti VČELKA sociální služby o.p.s.

Městys obdržel oznámení o skončení činnosti obecně prospěšné společnosti VČELKA sociální služby o.p.s., IČO 24732915, - pracoviště Přelouč.

Důvodem je nedostatečné pokrytí provozních nákladů dotacemi. Včelka přestane svoji činnost vykonávat k 31.7.2023.

Starosta zahájil jednání s MěÚ Přelouč, sociálním odborem, a případnými ostatními sociálními službami, které by mohly od srpna poskytovat pečovatelskou službu choltickým občanům. Klienti končící Včelky se nemusejí obávat, že jim nebude od srpna poskytována potřebná péče.

 

Usnesení č. 20/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2022.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí plán kulturních a sportovních akcí.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o soutěži Vesnice roku 2023. Choltice získaly Modrou stuhu za společenský a kulturní život.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

V. Fižová se zeptala, jestli a jak funguje firma Warior security, protože na firmu je vydáno pravomocné exekuční řízení. Starosta slíbil prověřit, protože nemá žádné informace o jakýkoliv problémech s firmou.

Ing. Horák informoval, že na 21.7.2023 je pro zájemce z řad zastupitelstva a jejich partnery objednána degustace vín ve Vinařích. Doprava bude malým busem a náklady hradí každý sám.

 

Usnesení č. 21/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 188/1 k.ú. Choltice za cenu 100 Kč od ….

Zástupce vlastníků pozemku parc. č. 188/21 k.ú. Choltice oznámil záměr parcelace uvedeného pozemku z důvodu realizace výstavby rodinných domů (viz. přiložený GP). Aby žadatel obdržel od stavebního úřadu souhlas s navrženou parcelací, je třeba prokázat přístup na nově vzniklé pozemky z veřejné komunikace. Toto je možné prokázat předložením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na budoucí veřejnou komunikaci. Prodávající se ve smlouvě budoucí kupní zavazuje městysi Choltice prodat vybudovanou komunikaci za cenu 100 Kč.

 

Usnesení č. 22/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-20246651 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. 887/5 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 2.000,- Kč, součástí předložené žádosti je ocenění práv, odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

 

Usnesení č. 23/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo bezúplatný převod pozemků parc. č. 921/4, parc. č. 921/5, parc. č. 921/6, parc. č. 921/8 a parc. č. 946/5 k.ú. Choltice z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví městyse Choltice.

Městys Choltice požádal o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Pardubického kraje do majetku městyse Choltice, a to pozemky parc. č. 921/4 o výměře 15 m2, 921/5 o výměře 7m2, 921/6 o výměře 5 m2, 921/8 o výměře 48 m2 a 946/5 o výměře 10 m2 k.ú. Choltice, které byly zaměřeny geometrickým plánem 955-8/2023 ze dne 26.3.2023, vyhotoveným GEORAM s.r.o. Převod pozemků je podmínkou pro závěrečné vyhodnocení dotační akce „Bezbariérové chodníky Choltice“ , které musí proběhnout do 31.12.2023.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.

Tento bod byl projednán před bodem č. 7, protože má dopad do rozpočtu.

Ing. Korbelová prezentovala zprávu kontrolního výboru, který posuzoval dvě nabídky na pojištění obecního majetku a odpovědnosti. KV nedoporučil přijímat žádnou z uvedených nabídek a znovu provést poptávkové řízení.

Finanční výbor nabídku Generali doporučil (viz zpráva FV v bodě 6).

V rámci diskuze vystoupil starosta, který vysvětlil, že důvodem aktualizace pojistné smlouvy je navýšení cen nemovitostí, a z toho důvodu nebezpečí podpojištění obecního majetku. Majetek se nepřeceňoval od roku 2011. Poptávkové řízení probíhalo od prosince 2022, kdy byla oslovena stávající pojišťovna Generali Česká pojišťovna a následně pro porovnání byl osloven pojišťovací makléř, který oslovil sedm dalších větších pojišťoven. Podány mu byly pouze dvě nabídky, a to od Kooperativy a ČPP. Z nich byla cenově výhodnější nabídka Kooperativy. V rámci porovnání Generali a Kooperativy vychází sice G. mírně dražší, ale pojistné hodnoty nemovitostí jsou výrazně vyšší, než od K. Další parametry jsou více méně podobné. Starosta proto doporučil akceptovat nabídku pojišťovny Generali, i z toho důvodu, že je s pojišťovnou dosud velmi dobrá spolupráce, opětovné poptávací řízení by oddálilo řádné pojištění majetku a nemuselo by přinést zásadnější rozdíl v ceně pojištění.

Většina zastupitelů tento postoj podpořila ve svých vyjádřeních.

V. Fižová navrhla usnesení, aby se znovu oslovily pojišťovny a provedlo se nové poptávkové řízení. Sama by se ujala vedení komise, která pak zastupitelstvu doporučí nejlepší nabídku.

Starosta doporučil toto usnesení neschválit, protože stávající poptávkové řízení probíhalo cca půl roku, nové poptávkové řízení by oddálilo řádné pojištění majetku a nemusí přinést výraznější změnu v nabídkách.

Návrh usnesení předložený Vendulou Fižovou:

Zastupitelstvo městyse Choltice schváluje návrh na aktualizaci pojištění majetku a odpovědnosti a ustanovuje pracovní skupinu pro vyhodnocení nabídek na pojištění majetku a odpovědnosti a navrhuje za předsedkyni této skupiny Vendulu Fižovou.

Návrh usnesení nebyl zastupitelstvem schválen.

Návrh usnesení předložený starostou, který zastupitelstvo schválilo:

Usnesení č. 24/5/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nabídku pojištění majetku a odpovědnosti předloženou pojišťovnou Generali Česká pojišťovna a.s.

 

Další zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 20. 9. 2023.

 

Datum vložení: 12. 7. 2023 16:51
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu