Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

V pátek 25.11.2022 bude úřad městyse z provozních důvodů uzavřen. 

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 21. 9. 2022

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 5. zasedání konaném 21. 9. 2022

.

Poslední zasedání zastupitelstva se konalo 21. 9. 2022 od 18:15 hod. v Zámecké restauraci. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 4 občané.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

Usnesení č. 1/5/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice určilo zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Olgu Urbanovou, DiS.

 

Usnesení č. 2/5/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 1. Zahájení
 2. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 3. Zprávy výborů - stavebního, finančního a kontrolního
 4. Žádosti občanů adresované zastupitelstvu
 5. Rozpočtové opatření č. 8/2022, smlouvy o poskytnutých dotacích a další informace o hospodaření městyse
 6. Zajištění financování rekonstrukce hasičské zbrojnice
 7. Koupě pozemků
 8. Úprava ceníku služeb městyse Choltice
 9. Informace o organizaci voleb do obecního zastupitelstva a 1/3 Senátu PČR
 10. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 11. Různé

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Pavel Vančura seznámil přítomné s následujícími informacemi:

 • Bezpečné a bezbariérové chodníky - akce je téměř dokončena, drobné závady budou odstraněny do 10. října. Tento týden proběhne malování vodorovného dopravního značení. Probíhá předávaní dokumentace potřebné ke kolaudaci, která proběhne 4. října. Proběhne poslední fakturace.
 • Prostor před úřadem - je také téměř dokončen, zbývá dodání laviček, odpadkového koše. Byly vysazeny dva nové stromy.
 • Výsadba nové zeleně v Pardubické ul. - bylo dokončeno, původní keře byly prorostlé nálety, špatně se udržovaly. Byly vysázeny nové keře.
 • Oprava kanalizační šachty - v uličce mezi Pardubickou a Ke Mlýnu byla rozpadlá šachta, podařilo se jí kompletně opravit.
 • Běžná údržba - probíhá s ohledem na deštivé počasí.
 • Rekonstrukce WC v ZŠ - toalety v nejvyšším patře byly kompletně vybourány a znovu vystavěny. Došlo i k úpravě přívodu teplé vody. Na rekonstrukci čekají ještě troje toalety v hlavním pavilonu a u tělocvičen.

Ing. Miroslav Horák informoval o níže uvedených akcích:

 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - dnes proběhla hodnotící komise pro výběr zhotovitele, komise požádala firmu, která podala nejnižší nabídku, o objasnění některých skutečností v nabídce.
 • Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Choltice - vítězná firma si převzala staveniště, samotné práce budou zahájeny 1.4.2023.
 • Rekonstrukce sportovních kabin - je hotová základová deska, je založena hrubá stavba, stropní panely budou pokládány 12.10.2022.
 • WC v Ledci - dokumentace je připravena, probíhá poptávání stavební firmy, aby práce byly provedeny ještě letos.
 • Prostor před školou - PD je před dokončením, přibude větší množství parkovacích míst, včetně autobusové zastávky.
 • Zázemí technických služeb v Jedousovské ul. - dokumentace je rozpracována, řeší se přívody vody a elektřiny.
 • Lávka a chodník v ul. U Pošty - PD je hotova, probíhá vyjadřování dotčených orgánů.
 • Rekonstrukce ulice Na Hlásku - PD je téměř hotova, je připravována schůzka s občany, kteří zde bydlí.
 • Rekonstrukce WC na zámku - projektantka je dlouhodobě nečinná, je třeba zvážit změnu projektanta.

Starosta doplnil, že pro kuchyň v ZŠ byla o prázdninách pořízena multifunkční pánev za cca 500 tis. Kč.

Ing. Jan Brožek doplnil, že škola má po dlouhé době v každém ročníku dvě třídy, počet žáků narůstá.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávy finančního, kontrolního a stavebního výboru.

Zpráva finančního výboru

Starosta předal slovo předsedkyni finančního výboru Olze Urbanové, DiS, která přítomné seznámila se zprávou finančního výboru. FV se sešel 7. 9. 2022 v plném složení (O. Urbanová, J. Bartáková, H. Boháčová a M. Šupík), přítomen byl i starosta. FV byl starostou seznámen se stavem obecních financí (na účtech cca 10 mil. Kč), projednal závazky (všechny jsou uhrazeny, zbývá profinancovat dveře do vestibulu radnice a kabiny). Dále FV projednal probíhající investiční akce a připravované akce, projednal připravenost městyse na zvýšené energetické náklady, přijal informaci o úspěšné účasti městyse v soutěži Vesnice roku 2022 a výši odměn za ocenění: Bílá stuha za práci s mládeží (165 000 Kč od Pk a 400 000 Kč od MMR), diplom za moderní knihovnické a informační služby (35 000 Kč), diplom za vzorné vedení kroniky (30 000 Kč) a ocenění Zlatá cihla za obnovu a restaurování božích muk (20 000 Kč). FV dále provedl kontrolu hospodaření městyse za 1.polovinu roku 2022, drobná závada byla hned opravena, takže kontrola proběhla bez závad. O. Urbanová poděkovala všem členům výboru za odpovědnou práci ve výboru.

Starosta rovněž poděkoval O. Urbanové a celému výboru za odvedenou práci.

Zpráva kontrolního výboru

Předsedkyně KV Ing. Pavlína Korbelová prezentovala zprávu KV, který se sešel 7.9.2022 v plném složení (P. Korbelová, M. Fižová, M. Barvíř) za přítomnosti starosty. KV kontroloval plnění usnesení přijatých zastupitelstvem. Tři usnesení jsou ve fázi průběžného plnění, ostatní usnesení jsou splněna.

P. Korbelová poděkovala všem členům výboru za odpovědnou práci ve výboru.

Starosta rovněž poděkoval P. Korbelové a celému výboru za odvedenou práci.

Zpráva stavebního výboru

Předseda SV Ing. Miroslav Horák seznámil se zprávou SV. SV se sešel 12.9.2022 v plném složení (M. Horák, J. Hončík, R. Chudomel, M. Šupík, P. Vančura) za přítomnosti starosty. SV projednal a zhodnotil dokončené investiční akce, projednal probíhající akce a akce připravované. Na příští rok jsou připraveny 3 velké akce, a to rekonstrukce tělocvičen se spolufinancováním ve výši 3,9 mil. Kč, rekonstrukce hasičské zbrojnice (cca 5 mil. Kč) a spolufinancování stavby sportovních kabin (3,6 mil. Kč). Příští rok bude tedy finančně velmi náročný.

SV se dále zabýval možným postupem při opravách zámku. Poté, co bude zámek zařazen do programu na záchranu architektonického dědictví, bude třeba řešit nejdříve střechy zámku. Pokud to však bude možné, bylo by vhodné opravit část fasády zámku.

Dále pojednal došlé žádosti občanů o úpravy cest a výstavbu chodníků a přijal několik doporučení k postupu údržby a oprav obecního majetku. Podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě.

Stavební výbor doporučuje vedení městyse:

 • K sekání svažitých břehů rybníků zvážit nákup služby sekání robotickým strojem. Změnit projektanta akce oprava WC na zámku.
 • Příjezdovou komunikaci do Podhorek prozatím udržovat ve sjízdném stavu současným způsobem, dřeviny již byly vyřešeny.
 • Chodník v Lipoltické ulici vyřešit standardním postupem v duchu platné legislativy (projekt, stavební povolení, pak až realizace).
 • Stavební výbor se nepřiklání k nutnosti instalace retardéru na spojce ulic Pardubická – Kovářova a upozorňuje zejména na rázy, které vyvolá provoz automobilů a jejich negativní dopad na domy občanů. Rozšíření parkoviště u zdravotního střediska je vhodné a výbor doporučuje využít nabídky firmy Alin na spolufinancování.

M. Horák poděkoval všem členům výboru za odpovědnou práci ve výboru.

Starosta rovněž poděkoval M. Horákovi a celému výboru za odvedenou práci.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí žádost Pavla Horáka o údržbu a opravu cesty do Podhorek a žádost skupiny občanů o vybudování chodníku na pravé straně ulice Lipoltická (naproti Lesovně) a postupuje je novému zastupitelstvu k řešení.

Žádost Pavla Horáka - o údržbu a opravu cesty do Podhorek

Pavel Horák, majitel nemovitostí v Podhorkách, žádá provedení probírky zeleně a systémové řešení opravy cesty do Podhorek. Jeho žádost projednal stavební výbor na svém zasedání 12.9.2022. Starosta sdělil, že údržba zeleně kolem cesty probíhá průběžně, nyní je cesta bez problémů průjezdná. Ing. Horák sdělil, že systémové řešení opravy cesty je navrženo. Byly vykalkulovány náklady na jednotlivé etapy opravy cest v Podhorkách a jedná se řádově o statisíce korun. Opravy by měly zahrnovat urovnání stávajícího podloží, navezení a uválcování frézinku. Hlavní příjezdová cesta, která je nejvíce využívaná, by měla být asfaltová. Městys Choltice vyjednal, že realizace této cesty bude zahrnuta do projektu rekonstrukce železniční trati Přelouč - Prachovice jako náhradní plnění za zrušení železničního přejezdu na Luhách. Systémové řešení je tedy připraveno, záleží pouze na financích. Než se přikročí k těmto zásadním opravám, je třeba cesty v Podhorkách udržovat stávajícím způsobem. Protože toto zastupitelstvo již nemůže více učinit, předá se žádost pana Horáka k řešení novému zastupitelstvu.

Žádost občanů o vybudování chodníku v ul. Lipoltická - stanovisko prezentoval Ing. Horák - chodník na této straně ulice chybí, domy zde již stojí, je třeba postupovat v souladu s legislativou a zadat projektovou dokumentaci, získat stavební povolení a zařadit stavbu do plánu investic. Náklady jsou odhadovány na cca 500 tis. Kč. Starosta informoval, že se uskutečnila schůzka se zástupci podepsaných občanů, na které prezentoval výše uvedené stanovisko, včetně toho, že končící zastupitelstvo vezme jejich žádost na vědomí a postoupí ji novému zastupitelstvu. Tento postup byl ze strany zástupců akceptován.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o hospodaření městyse.

Starosta informoval o zůstatcích na bankovních účtech městyse k 31.8.2022. Zůstatky činí celkem 9 808 753 Kč, z toho je 8 500 000 Kč na spořícím účtu.

Po jednání s Českou spořitelnou bude od září do listopadu spořící účet úročen 3,2%. Hospodaření městyse se vyvíjí bez výkyvů.

 

Usnesení č. 3/5/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 8/2022.

Návrh příjmů je ve výši 856 872 Kč a návrh výdajů je ve výši 755 072 Kč. Příjmy rozpočtu jsou vyšší o 101 800 Kč. Přesné položky jsou uvedeny v příloze zápisu.

 

Usnesení č. 4/5/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akci Rekonstrukce požární zbrojnice pro JSDH Choltice a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení tabletu pro JSDH Choltice.

Starosta informoval, že městys Choltice získal dvě dotace od Pardubického kraje:

 • dotaci ve výši 4 000 Kč pro JSDH na pořízení tabletu pro navigaci,
 • dotaci ve výši 1,5 mil. Kč na rekonstrukci hasičské zbrojnice.

 

Usnesení č. 5/5/2022 bylo schváleno

Zastupitelstvo městyse Choltice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou stavby „Choltice –Rekonstrukce požární zbrojnice“ a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

Starosta informoval, že jednou z podmínek poskytnutí dotace od GŘ HZS na hasičskou zbrojnice je usnesení zastupitelstva o zajištění vlastních zdrojů na dofinancování akce.

Městys Choltice obdržel registraci akce – Dotace pro jednotky SDH obcí – „Choltice - rekonstrukce požární zbrojnice“. Dotace ze státního rozpočtu bude ve výši 1 873 514 Kč. Vlastní zdroje žadatele budou ve výši přibližně 5 378 626 Kč, skutečná cena bude stanovena až na základě výběrového řízení na dodavatele stavby. Městys Choltice ještě obdrží účelovou dotaci od Pardubického kraje ve výši 1 500 000 Kč. Zbylou částku cca 3 878 000 Kč městys dofinancuje z vlastních zdrojů. Pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je třeba doložit tento závazek dofinancování stavby ve formě usnesení zastupitelstva. Starosta uvedl, že městys by neměl mít s financováním stavby problém.

 

Usnesení č. 6/5/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku parc. č. 829/43 k. ú. Choltice o výměře 178 m2, za cenu 14 240,- Kč od pana … a pana ….. Městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.

Pozemek je součástí veřejného prostranství – přístupové komunikace v Podhorkách a bude dále sloužit jako veřejná cesta, která bude městysem udržována.

 

Usnesení č. 7/5/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku p. č. 829/44 k. ú. Choltice o výměře 121 m 2, za cenu 9 680 Kč od ….. Městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.

Pozemek je součástí veřejného prostranství – přístupové komunikace v Podhorkách a bude dále sloužit jako veřejná cesta, která bude městysem udržována.

 

Usnesení č. 8/5/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku p. č. 860/19 k. ú. Choltice o výměře 77 m2, za cenu 6 160 Kč od pana …. . Městys Choltice ponese veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.

Pozemek je součástí veřejného prostranství – přístupové komunikace v Podhorkách a bude dále sloužit jako veřejná cesta, která bude městysem udržována.

 

Usnesení č. 9/5/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo ceník služeb poskytovaných městysem Choltice s platností od 22. 9. 2022.

Starosta informoval, že zvýšené náklady na PHM ovlivňují náklady na poskytované služby nákladním vozidlem DAF. Kalkulace nákladů byla dosud pro naftu v ceně 27,20 Kč/l. Nově je státní vyhláškou stanovena cena 47,10 Kč/km. Návrh úpravy ceníku se týká pouze pronájmu kontejnerů s odvozem vozidlem DAF.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o organizaci voleb do obecního zastupitelstva a 1/3 Senátu PČR.

Volby do Zastupitelstva městyse Choltice

Starosta informoval, že volby proběhnou ve dnech 23. – 24. 9. 2022. Volební místnost bude v Knihovně městyse Choltice. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nebudou moci dostavit do volební místnosti, budou moci využít přenosné hlasovací schránky. Stejně tak tradičně zajede volební komise s přenosnou schránkou i do Ledce v pátek 23. 9. 2022.

Volby do Osadního výboru Ledec proběhnou současně. Účastní se jich pouze občané – voliči s trvalým pobytem v místní části Ledec a ze svého středu si zvolí 7 zástupců, kteří se budou podílet na správě Ledce v dalším volebním období.

Volby do Senátu PČR

Volby proběhnou současně s obecními volbami ve dnech 23. – 24. 9. 2022 ve volební místnosti v Knihovně městyse Choltice a případné druhé kolo na stejném místě ve dnech 30. 9. – 1. 10.2022.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta podal následující Informace:

 • Vesnice roku 2022 - městys získal v krajském kole čtyři významná ocenění: Bílou stuhu za práci s mládeží, diplom za moderní knihovnické a informační služby, diplom za vzorné vedení kroniky a ocenění Zlatá cihla za obnovu a restaurování božích muk.
 • Nominace na Knihovnu roku - Krajská knihovna Pardubického kraje přihlásila naši knihovnu do soutěže o Knihovnu roku. V pondělí 29. 8. 2022 dopoledne navštívila odborná komise naši knihovnu a seznamovala se činností knihovny v uplynulém období. Návštěva komise trvala cca 2 hodiny. Vyhodnocení proběhne 4. 10. 2022 v pražském Klementinu.
 • Byly zahájeny jednání s MAS Železnohorsko - dotační možnosti pro ZŠ Choltice (Revitalizace školního dvora pro aktivity školní družiny a vybudování zelené učebny, vybudování výtahu) a MŠ Choltice (modernizace kuchyně, případně herních prvků v zahradě). Dále pro zámek Choltice - Obnova části expozice Muzea Cholticka (obnova interiéru, pořízení výstavních vitrín, restaurování zámeckých hodin, výměna oken)
 • Soud o náhradu škody za pozdější vydání rodného listu - žaloba Vaníčkových ve zbývající části rozhodnutím soudu opět zamítnuta. Jde o rozhodnutí soudu prvního stupně, tedy lze očekávat odvolání žalobců. Spor probíhá od roku 2015.
 • Uskutečněné akce: 18.8.2022 -  Slavnostní předání funkce velitele JSDH a ocenění zasloužilých členů, 20.8.2022 - Pivní slavnosti, 21.8.2022 - Veterán rallye přes Choltice, 22.8.2022 - Odhalení pamětní desky pilotu Josefu Pardusovi, 26.8.2022 - Rozloučení s prázdninami, 27.8.2022 - sraz veteránů na zámku, 3.9.2022 - Choltický deštník, 17.9.2022 - Burčákové slavnosti, do 30.9.2022 trvá výstava o Čeňku Daňkovi.
 • Připravované akce: 28.9.2022 - Staročeské podzimní slavnosti na zámku, 2.10.2022 od 16:00 - koncert skupiny Paduana Hispanica v kapli sv. Romédia.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Starosta poděkoval zastupitelům za 4 letou odpovědnou práci v zastupitelstvu, popřál všem hodně zdraví, hodně úspěchů v následujících volbách a v dalším osobním životě.

Starosta poděkoval také přítomné veřejnosti za účast a zájem o jednání zastupitelstva.

 

Toto bylo poslední zasedání zastupitelstva ve volebním období 2018 – 2022.

 

Datum vložení: 30. 10. 2022 21:43
Datum poslední aktualizace: 30. 10. 2022 21:50
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Pivní slavnosti na zámku Choltice 20.8.2022

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu