Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 6. zasedání konaném 19. 9. 2023

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 6. zasedání konaném 19. 9. 2023

.

Zasedání zastupitelstva se konalo 19. 9. 2023 od 18:15 hod. na malém zámku čp. 5 v Cholticích. Zúčastnilo se ho 9 zastupitelů a 3 občané.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

Usnesení č. 1/6/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice určuje zapisovatelem Ing. Miroslava Horáka a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Davida Minaříka.

 

Usnesení č. 2/6/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Ing. Miroslav Horák podal následující informace:

 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - v podstatě dokončena, dělají se nátěry, venkovní fasáda, obklady, elektroinstalace. Počátkem října bude provedeno vyúčtování stavby a její předání.
 • Rekonstrukce tělocvičen - stavba má mírné zpoždění, ale firma nyní nasadila větší množství pracovníků. Stavba bude dokončena zřejmě první týden v říjnu. Je položena podlaha ve velké tělocvičně, včetně obkladů. V malé tělocvičně se montuje podkladní rošt.
 • Protipovodňový příkop v Severní ulici - dokončuje se kamenné zpevnění odtokové jímky. Stavba je téměř před dokončením, zbývají terénní práce a ozelenění příkopu.
 • Inženýrské sítě pro jurtu Trilobitu - jurta je dokončena, již se používá. V sobotu 7.10.2023 je den otevřených dveří. Vodovod je dokončen, jímka také, zbývá realizovat elektro přípojku (ČEZ).
 • Vrt v areálu TS - vrt je hotov, probíhá vodoprávní řízení, poté bude dokončena PD na celý areál technických služeb. Řeší se smlouvy na sdílení vrtu, septiku a elektro přípojky s majitelem sousedního areálu.
 • PD lávka a chodník v ul. U Pošty - je vydáno stavební povolení. Proběhlo jednání na SÚS Pk, aby byla stavba zařazena do jejich finančního plánu. Náklady jsou cca 7 mil. Kč vč. DPH. S SÚS je domluveno společné výběrové řízení. Plánované zahájení stavby je ve 2. polovině roku 2024. Městys požádal SFDI o dotaci. Ve středu 20.9.2023 proběhne jednání starosty a místostarosty s hejtmanem PK ohledně financování této akce. Vlastníkem silnice je Pk.
 • PD ulice Na Hlásku - je připravena.
 • PD Plocha před školou - stavební řízení je zastaveno kvůli nemožnosti oslovit majitele sousedního pozemku, který před časem zemřel a ještě nebyl stanoven okruh dědiců.
 • PD chodník ul. Lipoltická - projektuje se, řeší se kolize chodníku se vzrostlými stromy, vodovodem a kanalizaci. Prostor pro chodník je velmi malý.
 • PD rekonstrukce radnice - projektuje se, chystá se jednání s projektantem nad dalším postupem prací.
 • PD do programu PZAD (zámek Choltice) - informace budou podány ve zvláštním budě.
 • PD výtah pro školu - projekt dokončen, probíhá připomínkování.
 • Záměr bezbariérové školy - připravuje se.
 • Záměr vybudování nové počítačové učebny v ZŠ - připravuje se.
 • Záměr revitalizace školního dvora - je hotova studie.
 • Záměr rekonstrukce části muzea - chystají se podklady pro žádost o dotaci z MAS
 • Záměr instalace FVE na ČOV, radnici a školu - připravuje se.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.

Z důvodu nepřítomnosti prezentoval zprávu finančního výboru konaného 7.8.2023 starosta. Finanční výbor projednal:

 • Stav finančních prostředků k 31. 7. 2023 v Kč.
 • Daňové příjmy.
 • Dotace pro asistenční službu.
 • Stavební akce.
 • Rozpočtové opatření.
 • Personální obsazení Stavebního úřadu Choltice.
 • Vyúčtování dotace TJ Slavoj Choltice na rekonstrukci kabin. (bez závad)
 • Kontrola účetních dokladů za 2. Q 2023. (bez závad)

 

Usnesení č. 3/6/22023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 7/2023.

Starosta informoval o zůstatcích na BÚ k 31.8.2023: zůstatek činí 10 879 763 Kč.

Příjmy z RÚD přicházejí průběžně, bez výkyvů. Městys může ještě očekávat příjem 600 000 Kč z dotace od MMR za Bílou stuhu (2022) a 450 000 Kč od Pardubického kraje za Modrou stuhu (2023).

Starosta prezentoval rozpočtové opatření č. RO 6/2023, které schválil v rámci svých kompetencí a návrh RO 7/2023.

 

Usnesení č. 4/6/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu s paní Hanou Salfickou o dotaci na poskytování služeb pro Klub choltických seniorů ve výši 46 200 Kč.

Starosta podal informace o zajištění pečovatelské a asistenční služby pro choltické seniory.

Vzhledem k ukončení pečovatelské a asistenční služby poskytované Včelkou, bylo třeba zajistit pro choltické seniory tyto služby od jiných subjektů. Včelka skončila k 31.7.2023. Pečovatelskou službu pro 4 občany zajišťuje od 1.8.2023 Pečovatelská služba Přelouč. Tato služba bude mít dopad do rozpočtu.

Pro asistenční službu je rovněž třeba zajistit řádného poskytovatele, ale to se do konce roku nepodaří. Jednání stále probíhají, řeší se mimo jiné financování služby.

Městys Choltice proto podpoří další službu pro seniory, a to pomoc se zajištěním přípravy obědů, sociálního kontaktu, včetně zajištění doprovodu při procházkách. Tato služba by měla být poskytována v rámci Klubu choltických seniorů. Tuto službu bude Klubu seniorů poskytovat paní Hana Salfická a domluvený časový rozsah je 308 hod. od srpna do prosince 2023. Cena za tuto službu je domluvena na 46 200 Kč a bude vyplacena formou dotace, která podléhá vyúčtování. Pokud se služba osvědčí, bude uvažováno o jejím poskytování i v roce 2024.

 

Usnesení č. 5/6/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku SDH s obcí Stojice.

Obec Stojice požádala o zajištění požární ochrany pomocí JSDH Choltice. Na jednání starostů obou obcí s velitelem naší JSDH byly domluveny podmínky.

V současné době poskytuje JSDH Choltice tuto službu obcím Chrtníky, Jeníkovice, Barchov a Srch.

Cena za tuto službu je domluvena na 15 000 Kč ročně. Mezi obcemi je třeba uzavřít smlouvu o sdružení prostředků na společnou JSDH.

 

Usnesení č. 6/6/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo plán financování obnovy vodovodu v majetku městyse Choltice.

Starosta informoval, že městys Choltice jedná s VAK Pardubice o převodu hlavního vodovodního řadu do majetku VAK. Do té doby je s VAK smlouvou zajištěno řádné provozování vodovodního řadu.

V souladu se zákonem musí mít vlastník (dosud městys Choltice) plán financování obnovy vodovodu. Ve spolupráci s VAK vznikl návrh finančního plánu, která předpokládá roční úložku do fondu obnovy ve výši 359 tis. Kč. Peníze z fondu mohou být využity pouze na opravu vodovodu. Po převodu vodovodu na VAK zůstane tento fond městysi.

 

Usnesení č. 7/6/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2023407/VB/05, Choltice, Na Hlásku k.č. 725/31 – knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. 725/107 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 962-238/2023. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 6.4.2022 pod č. usn. 5/2/2022. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 10 310 Kč.

 

Usnesení č. 8/6/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2020157/VB/04, Choltice k.č. 634/1, vn, TS, knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 2145/2 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 966-60/2023. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 29.6.2022 pod č. usn. 9/4/2022. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 000 Kč.

 

Usnesení č. 9/6/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 149/29 o výměře 154 m2 a pozemku p.č. 149/30 o výměře 245 m2 , oba v k.ú. Choltice, za cenu 460 Kč/m 2 a úhradu režijních nákladů ve výši 15 900 Kč paní …..

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 149/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3 240m2 k. ú Choltice, paní … projevila zájem o odkoupení části tohoto pozemku z důvodu zarovnání sousedního pozemku parc. č. 149/8, který je v jejím vlastnictví (viz. situace). Na základě GP č. 969-148/2023 vznikly pozemky p.č. 149/29 o výměře 154 m2 a p.č. 149/30 o výměře 245 m2. Žadatelka požádala o koupi výše uvedených pozemků.  

Cena pozemku je stanovena podle znaleckého posudku ve výši 460 Kč za m2.  Kalkulace režijních nákladů: náklady na vyhotovení geometrického plánu 6 400 Kč, vyhotovení smlouvy 2 500 Kč, vklad do katastru nemovitostí 2 000 Kč, znalecký posudek na cenu pozemku 5 000 Kč. Celkové režijní náklady činí 15 900 Kč.

Záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn na ÚD od 3.9.2023 od 19.9.2023 a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení č. 10/6/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo záměr revitalizace školního dvora dle předložené studie vypracované Ing. Janou Škrhovou.

Starosta informoval, že školní dvůr potřebuje celkovou obnovu, aby odpovídal současným potřebám školy a školní družiny. Přečetl dopis ředitelky školy, která žádá městys o financování revitalizace školního dvora a předkládá celou řadu důvodů.

Starosta prezentoval návrh studie, kterou na pracovní poradě zastupitelů dne 28.8.2023 prezentovali pan Martin Weiss (realizace zahrad a veřejné zeleně) a Ing. Jana Škrhová (návrhy zahrad a veřejné zeleně). Návrh studie revitalizace školního dvora připravovali od jarních měsíců v těsné součinnosti se školou.

Celý prostor by měl být doplněn novou zelení, několika vyvýšenými záhony pro pěstování zeleniny, herními a edukačními prvky, altány a zázemím pro pedagogické pracovníky. Vzhledem k finanční náročnosti by realizace měla být rozložena na cca 3 roky. Vhodná dotace není. Navržená studie je variantní, varianty se liší podle výše potřebných investic.

Potřebu revitalizace školního dvora podpořila také přítomná vedoucí družiny Markéta Zářecká, která se aktivně podílela na přípravě návrhu studie.

 

Usnesení č. 11/6/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR o zařazení zámku Choltice do Programu na záchranu architektonického dědictví.

Starosta seznámil s návrhem budoucího využití zámku Choltice, který připravil Ing. Petr Rohlíček, a který vychází ze zastupitelstvem schváleného záměru. Návrh je jedním z podkladů pro žádost do programu PZAD - Program na záchranu architektonického dědictví. Veškeré podklady jsou téměř hotové a budou připravené k podání žádosti. Termín podání je nejpozději 30.9.2023. Pokud naše žádost uspěje, bude městys moci čerpat dotace z MK na opravu zámku Choltice.

Zámek Choltice navštívil v pondělí 18.9.2023 ministr kultury Mgr. Martin Baxa (ODS) s doprovodem a poslanec parlamentu ČR Jiří Hájek (STAN). Prohlédli se prostory zámku a seznámili se s podklady pro žádost o dotaci z MK. Na závěr své návštěvy v Cholticích zavítal ministr kultury Martin Baxa s panem poslancem Jiřím Hájkem do naší knihovny, která v loňském roce převzala ocenění v soutěži Knihovna roku právě z rukou ministra Martina Baxi.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí plán kulturních a sportovních akcí.

Starosta informoval, že v následujících týdnech jsou v plánu tyto akce:

 • 26.9.2023 - vítání občánků
 • 28.9.2023 - Choltické podzimní slavnosti na zámku
 • 7.10.2023 - výlov rybníku Chrtnický (možná nebude z důvodu nedostatku vody v potoce)
 • 7.10.2023 - Choltický zlaťák - cyklovýlet a pěší výlet okolím Choltic
 • 7.10.2023 - den otevřených dveří - nová jurta Kmene Trilobit

Klub seniorů - týdenní pobyt v Příbrami na konci srpna, povedená akce (informace prezentoval Mgr. Jan Pavlík). V říjnu se uskuteční další týdenní pobyt, tentokráte ve slovenských Hokovcích.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o následujících záležitostech:

 • Obsazení místa referenta stavebního úřadu - podařilo se obsadit místo zkušeným úředníkem.
 • Modrá stuha pro Choltice v soutěži Vesnice roku 2023 - převzetí stuhy proběhlo 4.8.2023.
 • Návštěva ministra kultury ČR v Cholticích - viz výše.
 • Žádost o zřízení stálého parkovacího místa Na Hlásku - proběhlo místní šetření. Na místě byla sjednána dohoda, zápis bude předložen.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod Různé.

Tento bod neměl náplň.

 

Další zasedání je naplánováno na středu 6.12.2023.

Datum vložení: 2. 10. 2023 23:30
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Drátenické Choltice 2023

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu