Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Webové stránky se upravují. 

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 6. zasedání konaném 20. 9. 2021

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 6. zasedání konaném 20. 9. 2021

.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 6. zasedání konaném 20. 9. 2021

 

Zasedání se konalo 20. 9. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 7 občanů.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

Zastupitelstvo městyse Choltice určilo zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Olgu Urbanovou, DiS. a Pavla Vančuru.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 1. Zahájení
 2. Vydání Změny č. 2 Územního plánu Choltice
 3. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů a zpráva stavebního výboru
 4. Financování rekonstrukce sportovních kabin Slavoje Choltice
 5. Nový návrh územní studie lokality Z11-Z12
 6. Rekonstrukce polní cesty C9 (k jedousovskému hřbitovu) a protipovodňového opatření OP1  se  zelení  KZ4 (Severní ulice) v k. ú. Choltice
 7. Žádosti o dotace z rozpočtu městyse Choltice
 8. Smlouvy o poskytnutí grantů z rozpočtu Pardubického kraje
 9. Úprava ceníku městyse Choltice
 10. Rozpočtové opatření č. 10/2021
 11. Dodatek č. 2/2021 ke smlouvě o odvozu odpadu v městysi Choltice
 12. Věcná břemena
 13. Nové obecně závazné vyhlášky
 14. Informace o organizaci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 15. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 16. Různé
 17. Smlouva s HZS o bezúplatném převodu radiostanic

 

Zastupitelstvo městyse Choltice, příslušné podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 55b odst. 7 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 a následujícími zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vše ve znění pozdějších předpisů, po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje,  s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, vydává Změnu č. 2 Územního plánu Choltice, kterou se mění Územní plán Choltice, vydaný jako opatření obecné povahy s účinností od 19.7.2013, ve znění Změny č. 1, vydané jako opatření obecné povahy s účinností od 26.11.2020.

Předmětem změny je úprava podmínek pro prostorové uspořádání výstavby pro rodinné bydlení, aby byla zachována kompozice, výšková hladina, charaktery střech a další architektonické prvky tradiční pro naše území, aby v budoucnu nedocházelo ke znehodnocení typické kompozice, která je pro Choltice charakteristická.

Konkrétně se jedná o důraz na zachování venkovského rázu bydlení (střechy sedlové, stanové, valbové a polovalbové a dále rozvolněná výstavba v zastavitelných plochách). Stanovují se minimální a maximální výměry pozemků k bydlení na 800 až 3 000 m2 a k rekreaci na 500 až 3 000 m2. Sklony střech pak musí být v parametrech: sedlová a stanová se sklonem 30° až 45° na všechny strany a valbová a polovalbová 25° až 45° na obě strany

Změna č. 2 ÚP Choltice nabude účinnosti 7.10.2021. Změna č.2 a plné znění územního plánu jsou zveřejněny na webu městyse Choltice www.choltice.cz/úřad městyse/územní plán a plány rozvoje.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů a zprávu stavebního výboru.

Technik městyse Pavel Vančura podal následující informace:

 • Probíhá sekání veřejných ploch a úklid veřejných prostranství.
 • Za radnicí byl postaven přístřešek na kola pro návštěvníky a zaměstnance úřadu.
 • Proběhly opravy ve dvou bytech v DPS čp. 160 a oprava části střechy, kudy zatékalo.

 

Ing. Miroslav Horák podal následující informace:

 • Revitalizace Podrybníčků je téměř před dokončením, proběhla úprava severního břehu odstraněním náletové zeleně.
 • Marešák - bylo položeno odtokové potrubí, je téměř dokončeno odbahnění.
 • Bezbariérové a bezpečné chodníky - byl vybrán technický dozor investora, je to firma LIMMA s.r.o. z Přelouče. Připravuje se zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.
 • Lávka v ul. U Pošty - je  připravena  dokumentace  na  sanaci  opěrné  zdi,  bude  zahájeno  jednání  se   SÚS PK o realizaci sanace.
 • Zpráva stavebního výboru z 30.8.2021 - jednání se týkalo rekonstrukce kabin Slavoje, rozpracovaných akcí a přípravě akcí nových (např. prostor před radnicí, stavba ulice vč.  dešťové kanalizace ul. Na Hlásku, rekonstrukce budovy technických služeb, stavba WC v obecním domě v Ledci, parkoviště před školou, stavba veřejného osvětlení v ul. Za Humny a v ul. Podrybníčky, rekonstrukce WC na zámku).

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s čl. VI odst. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce mezi městysem Choltice a Tělovýchovnou jednotou Slavoj Choltice dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1,6 mil Kč.

Smlouvu o dotaci nelze naplnit, protože došlo k zásadní změně projektu. Z důvodu nedostatečných základů musí být budova z větší části zbourána a postavena na nových základech. Je změněna i vnitřní dispozice budovy.  Žádné peníze nebyly Slavoji vyplaceny, proto se jedná o jednoduchý administrativní úkon.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo usnesení č. 24/4/2021 ze dne 28.6.2021.

TJ Slavoj Choltice chtěl původně požádat o dotaci od Národní sportovní agentury z programu Kabina 2021 – 2025 na 3. etapu rekonstrukce budovy. Zastupitelstvo souhlasilo se spolufinancováním této akce ve výši 100 000 Kč. Kvůli změně projektu a změně dotačního titulu nelze původní účel usnesení naplnit, a proto bylo navrženo usnesení zrušit.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo změnu účelu využití části dotace poskytnuté v roce  2021  TJ Slavoj Choltice, a to v části 100 000 Kč na akci Přístavba  a  rekonstrukce  sportovních  kabin  TJ  Slavoj Choltice – investiční dotace a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu  obce  pro  TJ  Slavoj  Choltice  na  financování  běžných  provozních  výdajů  a  na reprezentaci městyse.

Na červnovém zasedání zastupitelstvo souhlasilo s využitím částky 100 000 Kč z účelové dotace pro Slavoj Choltice na provozní činnost na rok 2021. Dotace byla ve výši 100 000 Kč převedena na investiční dotaci, kterou mohl TJ Slavoj použít na financování 3. etapy rekonstrukce sportovních kabin.  Zároveň by tato částka sloužila jako případná spoluúčast městyse na dotaci poskytnuté Národní sportovní agenturou z programu Kabina 2021-2025.  O dotaci z programu KABINA se žádat nebude. Slavoj požádal o změnu účelu využití částky 100 000 Kč pouze na rekonstrukci a přístavbu kabin (bez uvedení konkrétní etapy).

 

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasilo s realizací akce Přístavba a stavební úpravy sportovních kabin TJ  Slavoj Choltice a souhlasí se spolufinancováním této akce ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Nový předseda TJ   Slavoj   Choltice   Richard   Peml seznámil   zastupitelstvo s aktuální situací na stavbě kabin a s důvody, proč nelze postupovat podle původního projektu a nelze naplnit tedy účel dotace poskytnuté městysem ve výši 1,6 mil. Kč schválené na jaře.

Slavoj na jaře zahájil bourací práce na budově podle platné dokumentace. Při této fázi bylo zjištěno, že pod větší částí budovy není dostatečný základ. Přivolaný statik posoudil tento stav jako nevhodný k další přístavbě a rekonstrukci a doporučil provést sanaci základů nebo celou budovu zbourat a vystavět zcela znovu s řádnými základy. Stavba byla zastavena, začaly práce na změnové dokumentaci a výsledkem je nová dispozice schválená hygienou, hasiči a životním prostředím a tato změnová   dokumentace   byla podána na stavební úřad a bylo požádáno o změnu stavby před dokončením.

V návrhu jsou všechny požadované prostory pro běžné fungování klubu, včetně prostor pro klubovnu s občerstvením. WC pro návštěvníky je nově uprostřed budovy. Z důvodu dotačních podmínek nemůže být realizována hospoda, ale pouze klubovna s občerstvením, které bude otevřeno při všech veřejných sportovních či kulturních akcích v areálu. Doba udržitelnosti je 10 let. Dotace může být až 70 % z celkových uznatelných nákladů.

Slavoj tak nemůže naplnit podmínky dotace poskytnuté městysem (1,6 mil. Kč a 100 tis. Kč – viz výše) z důvodu zásadních změn v projektu. Slavoj nově požádal městys o poskytnutí větší dotace, aby mohlo být zajištěno spolufinancování této akce  ve výši 30 % z uznatelných nákladů. Celkové rozpočtové náklady jsou spočítány na 12,5 mil. Kč vč. DPH. Výběrovým řízením se předpokládá snížení nákladů na stavbu. Při podání žádosti o dotaci na částku 12,5 mil. Kč je třeba doložit spolufinancování ve výši 30 %, tj. cca 3,8 mil. Kč. Slavoj si je vědom, že se jedná o velkou částku, ale pokud je šance získat dotaci na celou stavbu, tak je třeba se o to pokusit. Pokud by bylo potřeba, tak se Slavoj vzdá v příštím roce příspěvku na činnost od městyse (195 tis. Kč), byť přijde dlouhodobě i o nájemné z pronájmu restaurace, takže to pro Slavoj nebude jednoduché.

Žádost Slavoje byla projednána finančním a stavebním výborem na společném jednání 15.9.2021.

Stavební   výbor   nemá   připomínky k technickému řešení stavby, navržené řešení se jeví jako příznivější z toho důvodu, že trasy inženýrských sítí jsou kratší a tím méně nákladné. WC pro veřejnost by mělo být otevřeno téměř každý den, protože činnost v areálu je téměř každodenní. Výhrady jsou k tomu, že nebude v areálu klasická restaurace. Ale bufet s klubovnou bude otevřen vždy po dobu pořádání veřejných akcí, tj. tréninků, zápasů, apod. Stavební výbor podporuje technické řešení rekonstrukce kabin Slavoje podle aktuální dokumentace po změnách před dokončením stavby.

Finanční výbor podporuje záměr výstavby sportovních kabin. Podle nového návrhu TJ Slavoj Choltice bude projekt financován z dotace od Národní sportovní agentury (NSA) až do výše 70 % a podpora městysem je podmínkou pro získání dotace. Dofinancování projektu ve výši 30 % žádá TJ Slavoj z rozpočtu městyse. V rozpočtu roku 2021 jsou rezervovány prostředky na rekonstrukci kabin ve výši 1,6 mil. Kč. Z rozpočtu roku 2022 jsou požadovány finanční prostředky na rekonstrukci kabin ve výši 2,2 mil. Kč.

Na základě simulace rozpočtu pro rok 2022 finanční výbor konstatuje, že požadovanou částku je reálné z rozpočtu uvolnit. Chod obce nebude ohrožen, protože běžné roční provozní výdaje jsou v rozpočtu rezervovány. Rezervy na opravy v případě havárií nebo škod jsou zachovány. S prostředky na dokončení rozpracovaných investic je v rozpočtu počítáno. Nové investice budou zařazeny do dalšího období, a to i z důvodu, že na ně není připravena projektová dokumentace, nebo na ně nebyly schváleny dotace.

Pro rok 2021 zastupitelé schválili možnost čerpání kontokorentního úvěru, který ale nebude v tomto roce využit. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na účtu je tedy možnost čerpat tento úvěr v roce 2022. Finanční výbor konstatuje, že dotace požadované TJ Slavoj je vysoká a vyčerpá veškeré zbývající prostředky na investice v roce 2022. FV doporučuje schválit dotaci v maximální výši spoluúčasti 30 %. Pokud bude TJ Slavoj přiznána nižší dotace, bude dotace 30 % přepočtena z této nižší částky.

FV doporučuje zajistit smluvně podmínky ochrany veřejného zájmu, a to jak v době, tak i po uplynutí doby udržitelnosti dotace, vzhledem k tomu, že dotace je poskytována na investici do majetku spolku, nikoli do majetku v přímém vlastnictví městyse. Zároveň doporučuje vést další jednání ohledně přechodu vlastnických práv.

Podle původního návrhu by za částku 1,6 mil. Kč z rozpočtu městyse bylo vystavěno sociální zařízení k hospodě. Podle nového návrhu budou za částku 3,8 mil. Kč z rozpočtu městyse vystavěny sportovní kabiny, sportovní zázemí, prostorný bufet a vyhovující sociální zařízení, tedy postaveno nové dílo v hodnotě 12 mil. Kč.

Finanční výbor doporučuje zastupitelům schválit poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro TJ Slavoj Choltice jako spoluúčast ve výši 30 % na dofinancování dotace od NSA podle nové projektové dokumentace.

Starosta konstatoval, že městys si může dovolit v roce 2022 realizovat obě velké akce. Běžný chod městyse bude bez problémů zajištěn. Letošní rok se vyvíjí normálně, městys všechny své závazky hradí, včetně spolufinancování revitalizace Podrybníčků a Marešáku. Práce na projektových dokumentacích na opravy dalšího obecního majetku budou normálně pokračovat. Byla řádně proplacena dotace na rekonstrukci knihovny, získali jsme dotaci na stavebně historický průzkum zámku a dotaci na nabíjecí cyklostanici na zámek.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo územní studii pro lokalitu Z11 a Z12 vypracovanou firmou ŠINDLAR, s. r. o. v 8/2021.

O schválení  nové studie požádal majitel pozemků Za Zahradami firma Liponova.  Její vlastník navštívil 30. 8. 2021 poradu zastupitelů, na které seznámil zastupitele s celým návrhem.

V této lokalitě by mělo vzniknout několik parcel pro rodinné domy, dětské hřiště a malé školící centrum s ubytováním pro agroturistiku (5 pokojů). Měla by proběhnout revitalizace stávajícího rybníčku a vybudování naučné přírodní stezky pro veřejnost. Investor vybuduje všechnu infrastrukturu, včetně dětského hřiště. Vše bude následně nabídnuto obci k převzetí. Záměr je akceptovatelný, je v souladu s územním plánem. Následně bude třeba doladit způsob odkanalizování a název lokality.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu č. 1_2021 o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru (stavby) "Rekonstrukce polní cesty C9 a protipovodňové opatření OP1 se zelení KZ4 v k.  ú. Choltice".

Zastupitelé projednali podmínky realizace cesty C9 (k jedousovskému hřbitovu) a protipovodňového opatření v Severní ulici. Státní pozemkový úřad předal v červnu městysi projektovou dokumentaci na akci Rekonstrukce polní cesty C9 - cesta od Kvartýru   k jedousovskému hřbitovu, protipovodňové opatření (příkop se zelení) v Severní ulici a zatrubnění odpadu odvádějící dešťovou vodu do dešťové kanalizace v ul.  Severní. Realizace všech staveb bude na pozemcích městyse, investorem cesty a protipovodňového opatření bude SPÚ, a k tomu je třeba souhlas městyse.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky s názvem „Protipovodňové opatření OP1 se zelení KZ4 v k. ú. Choltice“.

Účelem společného postupu je vybrat jednu firmu, která zhotoví stavbu příkopu a zatrubněného odpadu v požadované kvalitě a současně. Městys bude mít právo nominovat jednoho člena do výběrové komise a také do výběrového řízení navrhnout stavební firmu na realizaci díla.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s Linkou bezpečí na částku 7 500 Kč a neschválilo poskytnutí dotace pro Hospic Anežky České.

Městys obdržel žádosti o dotace:

 • Linka Bezpečí - požádala o 7 500 Kč. Zastupitelé se většinově shodli, že vyhoví.
 • Hospic Anežky České - letos ani vloni neposkytoval službu žádnému našemu občanovi. Zastupitelé se shodli, že žádosti o dotaci nevyhoví.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" na financování servisní cyklostanice a dobíjecí stanice na elektrokola.

Městys Choltice získal dotaci z Pardubického kraje ve výši 50 000 Kč na servisní cyklostanici a dobíjecí stanici na elektrokola, která bude vybudována při vstupu do zámeckého areálu. Celkové náklady jsou spočítány na cca 80 tis. Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 na financování stavebně historického průzkumu zámku Choltice.

Městys Choltice získal dotaci z Pardubického kraje ve výši 200 000 Kč na stavebně historický průzkum zámku Choltice. Práce probíhají od poloviny letošního roku.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo ceník služeb poskytovaných městysem s platností od 21.9.2021.

V ceníku služeb bylo třeba upravit ceny za půjčovné velkoobjemových kontejnerů na bio, stavební suť a směsný odpad. Stávající ceny již neodpovídají skutečným nákladům. Dále se upraví cena za dřevo získané samotěžbou z obory. Cena bude reagovat na kolísání na trhu se dřevem.

Půjčovné (kontejner včetně odvozu) bylo schváleno takto:

 • 2 300 Kč – odvoz stavební suti do recyklačního střediska ve Spytovicích,
 • 3 000 Kč – odvoz směsného odpad na skládku do Chvaletic,
 • 350 Kč – odvoz BIO odpadu, např. větvě, do drtičky dřevního v Cholticích.  

K uvedeným cenám bude přičtena cena za samotný odpad.

Cena dřeva při samotěžbě:

 • měkké dřevo - max. 350 Kč za m3
 • tvrdé dřevo - max. 450 Kč za m3

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 10/2021.

Zůstatek na bankovních účtech městyse je k 31.8.2021 celkem 10 907 112 Kč.

V rámci RO č. 10/2021 dochází k navýšení příjmů o 1 186 600 Kč (dotace na knihovnu, volby, SHP, cyklostanice) a navýšení výdajů o 541 000 Kč (likvidace pařezů, odvoz zeminy, foto vítání občánků, vodné čp. 38, geodetické služby při prodeji pozemků, návrhy na vklad do KN při koupi pozemků, kontejnerové stání u zámku, odborné ořezávání nebezpečných stromů v oboře, opravy v bytech čp. 160, licence na mobilní rozhlas.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 2/2021 ke smlouvě č. 024/02 o odvozu odpadu.

Dodatek smlouvy řeší navýšení počtu nádob na kovové obaly na 6 ks.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytování služby využití sběrného dvora SOP a.s. v Přelouči.

Smlouva řeší poskytování služby sběrného dvora v SOP a.s.  v Přelouči. Občané Choltic a majitelé nemovitostí mají od 1. 9. 2021 možnost odkládat do sběrného dvora nebezpečný, velkoobjemový a další odpad z domácností. Touto službou bude nahrazen mobilní svoz, který naposled bude realizován v říjnu 2021. Odpad se odevzdává pouze po předložení občanského průkazu.  Nelze odevzdávat pneumatiky a azbest. Stavební suť bude odebírána pouze za poplatek.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021079/VB/01, Choltice p. č. 249/1- nn, knn.

Smlouva řeší VB k pozemku p. č. 180/44 k. ú. Choltice, do kterého je uložen kabel nízkého napětí. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 16 890 Kč ve prospěch ČEZ Distribuce a.s

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-2022811/VB/01, Choltice, U pošty č. parc. 665/1 - knn ve prospěch ČEZ Distribuce.

Smlouva řeší VB k pozemku p. č. 961/1 k. ú. Choltice, do kterého bude uložen kabel nízkého napětí v délce 3 m. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2018669/VB/1, Choltice E29, p.č. 283/1,knn.

Smlouva řeší VB k pozemku parc.  č.  273/39  a  628/9  k. ú. Choltice, do kterých bude uložen kabel nízkého napětí. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2020263/VB/1, Choltice k. č. 725/145 - knn.

Smlouva řeší VB k pozemkům parc. č. 725/107, 949/1 a 2146, vše v k. ú. Choltice, do kterých je uložen kabel nízkého napětí. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 48 500 Kč.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o regulaci hlučných činností.

Vyhláška městyse o veřejném pořádku z roku 2009 byla zastupitelstvem zrušena a byla nahrazena dvěma novými vyhláškami, a to o regulaci hlučných činností a o regulaci používání zábavní pyrotechniky. V nové vyhlášce o regulaci hlučných činností je stanoveno, že každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 12:00 do 22:00 hod. veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo obecně závaznou vyhlášku č.  2/2021 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.

Používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích je povoleno pouze 31.12. od 18:00 do 1.1. 02:00. V jiné době se jedná o přestupek.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Choltice.

Volný pohyb psů je možný pouze na louce v Severní ulici na pozemku p.č. 188/44 v Severní ulici v Cholticích. Bylo pouze aktualizováno číslo pozemku, které se po digitalizaci katastru změnilo.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo směrnici Zajištění některých povinností v požární ochraně.

Nová směrnice nahrazuje zrušenou vyhlášku Požární řád a upravuje protipožární ochranu a nasazení techniky při požárech na území městyse Choltice.

 

Zastupitelstvo   městyse   Choltice schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, kterou se ruší OZV č. 1/2009 o veřejném pořádku a čistotě obce a obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se ruší OZV č. 1/2010, Požární řád.

Zastupitelstvo zrušilo vyhlášky, které byly nahrazeny novými vyhláškami.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o organizaci voleb do Poslanecké sněmovny.

Volební místnost se bude nacházet v budově radnice v prostorách knihovny.

 • Volby proběhnou v pátek 8. 10. 2021 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 9. 10. 2021 od 8:00 do 14:00.
 • Přenosná urna: pátek 8. 10. 2021 od 16:00 do 16:45.
 • Ledec - přenosná urna: v pátek 8.10.2021 od 17:00 do 18:00.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta informoval o:

 • omezení tranzitu kamionů od Stojic kolem zámecké zdi a dále na Přelouč či Pardubice,
 • potřebě intenzifikace ČOV,
 • obnově zeleně v zámeckém parku a kolem Podrybníčků.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé, ve kterém P. Korbelová dala podnět k řešení komplikované dopravní situace u školy, kde je dlouhodobě nedostatek parkovacích míst. Starosta odpověděl, že se bude hledat nějaké vhodné řešení, např. zmenšit zábor parkoviště od stavby budovy sportovních kabin.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi HZS Pardubického kraje a městysem Choltice.

HZS Pardubického kraje vyřadil ze svého majetku dvě radiostanice a montážní sadu a nabídl je JSDH Choltice. JSDH Choltice bude tyto prostředky používat k zabezpečení požární ochrany ve svých vozidlech. Převod majetku je bezúplatný.

 

Další zasedání je naplánováno na 1. 11. 2021

 

Datum vložení: 18. 10. 2021 23:22
Datum poslední aktualizace: 18. 10. 2021 23:27
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Choltické podzimní slavnosti 2021

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště