Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 7. zasedání konaném 16. 10. 2023

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 7. zasedání konaném 16. 10. 2023

.

Zasedání zastupitelstva se konalo 16. 10. 2023 od 18:15 hod. v zasedací místnosti radnice a zúčastnilo se ho 8 zastupitelů a 2 občané.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

Usnesení č. 1/7/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice určilo zapisovatelkou Olgu Urbanovou, DiS. a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Davida Minaříka.

 

Usnesení č. 2/7/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Ing. Horák podal následující informace:

  • Běžná údržba obce - probíhá sekání trávníků, likvidace a probírka nežádoucích dřevin, chystá se ořez stromů před zámkem a u tenisových kurtů. Kontejnery na listí (pro občany) se budou dávat za cca 10 dní, zatím listí nepadá.
  • Rekonstrukce hasičské zbrojnice - je připraven soupis víceprací a méněprací, který kontroluje technický dozor. Na poradě bude projednán 23.10.2023 a poté bude jednáno o převzetí stavby. Na stavbě se dokončuje podlaha v garážích a odstraňují se nedodělky. Předpokládáme předání stavby příští týden.
  • Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Choltice - v podstatě hotovo, není žádná závada bránící provozu, škola již obě tělocvičny využívá. Drobné závady se odstraňují. Tento týden se dořeší vícepráce a méněpráce. Dodavatel nedodržel termín dokončení díla o 6 dní, městys bude požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.
  • Vrt v areálu technických služeb - je vydáno povolení na nakládání s vodami, připravuje se sdílení vody, elektřiny a kanalizace s majitelem sousedního objektu. Bude požádáno o stavební povolení na rekonstrukci budovy, aby mohla sloužit pro technické služby městyse.
  • Výtah pro ZŠ - projektová dokumentace je hotová, budeme žádat o stavební povolení. Městys pak přistoupí k výběrovému řízení na dodavatele.
  • PD Chodník a lávka v ul. U Pošty - máme stavební povolení, je podána žádost o dotaci na SFDI, čekáme na výsledek.
  • PD ul. Na Hlásku - dokončena, bude požádáno o stavební povolení.
  • Rekonstrukce části muzea na zámku - připravují se podklady pro podání žádosti o dotaci z MAS Železnohorsko. Akce bude za cca 3 mil. Kč. Dotace 85%.
  • PZAD - byla podána žádost na MK o poskytnutí dotace na celkovou rekonstrukci zámku.
  • Oprava WC na zámku - zvažuje se počátkem roku 2024, aby bylo možné WC dále používat. Jsou ve velmi špatném stavu.

 

Usnesení č. 3/7/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasilo s realizací akce Výstavba/technické zhodnocení zázemí tenisových kurtů LTC Choltice z.s. a souhlasilo se spolufinancováním této akce ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů.

LTC Choltice žádá o poskytnutí spolufinancování dotace z NSA ve výši 30% z celkových způsobilých výdajů na akci Výstavba/technické zhodnocení zázemí tenisových kurtů LTC Choltice. Spolufinancování by mělo být ve výši do 1 000 005 Kč (podle schválené výše dotace od NSA).

Vybudováním nových prostor - přístavbou do zadní části objektu dojde k rozšíření šaten, vznikne prostor pro tréninkovou přípravu a relaxaci včetně možnosti vedení teoretické části, která bude během tréninků využívána tenisovou školou LTC. Bude vybudováno nové sociální zařízení (sprchový kout, 2x WC), samostatně uzamykatelná část pro uložení nářadí a technického vybavení. LTC má stavební povolení. Žádost o dotaci z NSA se podává do 31.10.2023. Pokud bude žádost úspěšná, stavba bude realizována v roce 2024. Dopad na obecní rozpočet se tedy týká také roku 2024.

LTC současně nabízí k odprodeji část nevyužívaných pozemků vedle kurtů. Městys by na nich mohl zřídit např. nějaké sportoviště. Projednávání odkupu pozemků bude zahájeno až po schválení členskou schůzí LTC Choltice a podáním oficiální nabídky.

Pokud LTC získá dotaci a stavbu zrealizuje, bude zázemí LTC na velmi dobré úrovni.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

J. Kopecký - zeptal se na vývoj situace ohledně žádostí o pozemky za Lesovnou. Starosta odpověděl, že MěÚ Přelouč, odd. územního plánování, vydal souhlasné stanovisko pro oba záměry. Zastupitelé se k této záležitosti vrátí na dalších pracovních poradách.

Ing. Horák - okomentoval kontrolu obecních bytů. Kontrolu prováděli Ing. Horák, V. Fižová a Ing. Pajerová v průběhu září. Byl zpracován zápis. Domy čp. 160 (DP) a čp. 260 (DCHB) jsou ve stavu přiměřeném pro cca 20 letém užívání a vykazují některé stavebně technické nedostatky, např. netěsnost oken, vlhkost a plísně, nátěr zábradlí, apod. Některé závady v bytech si musí nájemníci odstranit na vlastní náklady a některé bude hradit městys. Ing. Horák zmínil některé konkrétní závady. Městys bude závady řešit co nejdříve, nicméně i v průběhu roku 2024.

Starosta shrnul plán kulturní a společenských akcí:

20.10.2023 Přednáška na zámku - Zahradníci na šlechtických sídlech Thunů

4.11. 2023 - Strašidla na zámku

17.11.2023 - koncert A. Hrdého v kapli

24.11.2023 - degustace vín na malém zámku

1.12.2023 - rozsvícení Vánočního stromu

9.12.2023 - Advent na choltickém zámku

Rovněž probíhají akce knihovny - přednášky, univerzita 3. věku, tvořivé dílny, čtenářský klub, apod.

 

Další zasedání je naplánováno na středu 6.12.2023.

 

Datum vložení: 22. 10. 2023 13:37
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu