Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 8. zasedání konaném 6. 12. 2021

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 8. zasedání konaném 6. 12. 2021

.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 8. zasedání konaném 6. 12. 2021

Zasedání se konalo 6. 12. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 1 občanka.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

Usnesení 1/8/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Jiřího Zelenku.

Usnesení 2/8/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 1. Zahájení
 2. Výroční zpráva ZŠ Choltice za šk. rok 2020 - 2021 a zpráva o činnosti MŠ Choltice za rok 2021
 3. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 4. Dodatek ke smlouvě s SOP a. s. o odvozu odpadu pro rok 2022 a změny v odpadovém hospodářství městyse
 5. Obecně závazná vyhláška č. 7/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodaření
 6. Stočné 2022, tvorba fondu oprav a plán financování obnovy ČOV a kanalizace
 7. Rozpočet na rok 2022
 8. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse
 9. Žádost o prominutí nájemného - Zámecká restaurace a Music club
 10. Pověření starosty provádět rozpočtová opatření
 11. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a členem zastupitelstva
 12. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 13. Různé

Dodatečně zařazené body

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku p. č. 725/107 a 648, oba v k. ú. Choltice
 2. Prodej části pozemku p. č. 750/2 v k. ú. Choltice
 3. Žádost TJ Slavoj Choltice o prodloužení lhůty na vyúčtování investiční dotace

 

Usnesení 3/8/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výroční zprávu ZŠ Choltice za školní rok 2020 - 2021. Starosta prezentoval výroční zprávu ZŠ Choltice.Výroční zpráva je schválena školskou radou. Zpráva je přílohou zápisu ze zasedání.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o činnosti MŠ Choltice v roce 2021. Starosta prezentoval výroční zprávu MŠ Choltice. Zpráva je přílohou zápisu ze zasedání.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Technik P. Vančura informoval o běžné údržbě obecního majetku:

- uklízí se nepořádek kolem kontejnerů a kolem odpadkových košů,

- připravil se vánoční strom na zámeckém nádvoří,

- proběhlo pálení větví u rybníku Marešák,

- skončily obě pracovnice na VPP,

- o víkendu se uklízel první sníh,

- máme nový repasovaný sypač za traktor, zlepší se posyp chodníků a místních komunikací,

- probíhá údržba sezónní techniky (sekačky, pily apod.),

- jeden pracovník je dlouhodobě ve stavu nemocných,

- bylo zahájeno odvážení zeminy z parkoviště u kurtů na koupaliště, kde budou zarovnány terénní nerovnosti.

Ing. Horák informoval:

- Revitalizace Podrybníčků a Marešáku - 25. 11. 2021 proběhla kolaudace, vše je hotové, bez nedodělků, pálí se větve, uklízí se. Natéká voda. Starosta doplnil, že všechny faktury jsou již uhrazené a dotace nám byly proplaceny.

- Bezpečné a bezbariérové chodníky - probíhá výběrové řízení, termín předání nabídek byl posunut na 10.12.2021, protože se odpovídalo na dotazy uchazečů.

- Lávka přes Struhu - 10. 12. 2021 proběhne jednání se SÚS ohledně opravy opěrné zdi, která pat ří SÚS. Pokračují projektové práce.

- Budova technických služeb - budova byla zaměřena, PD bude dokončena do konce prosince.

- WC v obecní budově v Ledci - budova byla zaměřena, na PD se pracuje.

- Zvonice - pokrývači pracují od minulého čtvrtka, dokončení za cca 2 týdny. Místo původních nefunkčních "topinek" se pokládají klasické bobrovky.

- Rekonstrukce cesty do Podhorek - proběhlo posouzení aktuálního stavu. Je zpracována kalkulace od SÚS na zhotovení povrchu z frézinku a štěrku, podle stavu podkladu. Současně by se mohlo zpevnit i parkoviště u kurtů před zámkem, které bude vyklizeno během prosince. Náklady na zpevnění cest v Podhorkách jsou cca 1,85 mil. Kč. O termínech oprav bude rozhodováno v jarních měsících podle stavu financí.

- Rekonstrukce hasičské zbrojnice - projektant dokončuje sběr stanovisek dotčených orgánů a v nejbližší době bude podána žádost o stavební povolení. Dokončení DPS je slíbeno do 5. 1. 2022. Poté budou zahájeny činnosti na výběru zhotovitele stavby. V roce 2022 se provedou přeložky plynu a přípojky vody.

- Parkoviště před školou - projekt na nové parkoviště by měl být dokončen do konce prosince 2021.

 

Usnesení 4/8/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě č. 024/02 o odpadu s SOP a.s. pro rok 2022.

Starosta informoval, že svozová firma SOP a.s. předložila návrh dodatku smlouvy o odvozu odpadu pro rok 2022. Z důvodů navýšení vstupních nákladů (mzdy, PHM, materiál) je cena na příští rok navýšena o cca 7,5 %.

Množství odpadů v městysi Choltice:

2019: SKO 210 tun, BIO 84 tun, celkem 294 tun

2020: SKO 206 tun, BIO 113 tun, celkem 319 tun

Náklady městyse Choltice na SKO 2020:

1 306 971 K č / 1315 (1171 počet přihlášených osob + 144 počet staveb určených k rekreaci, bytů a RD bez přihlášené osoby) = 993,90 Kč.

Příjmy v roce 2020: 704 150 Kč.

Příjmy v roce 2021: 708 950 Kč.

Od 1. 9. 2021 mohou občané používat sběrný dvůr SOP a. s. v Přelouči.

 

Usnesení 5/8/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 7/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodaření.

Starosta prezentoval některá ustanovení nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. zahrnutá do nové obecně závazné vyhlášky.

 • komunální odpad - směsný komunální odpad a tříděný odpad z domácností (papír, lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, elektr. zařízení, baterie, akumulátory, objemný odpad (matrace, nábytek)),
 • stavební a demoliční odpad - není komunálním odpadem,
 • obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob,
 • obec je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 textilu,
 • obec není povinna odděleně soustřeďovat odpad plastů, skla a kovů, pokud tím nedojde s ohledem na další způsob nakládání s nimi k ohrožení možnosti provedení jejich recyklace,
 • obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily z celkového množství KO:

- v letech 2025 – 2029 aspoň 60 %,

- v letech 2030 – 2034 aspoň 65 %,

- v letech 2035 – a dále alespoň 70 %.

 • od 2030 zákaz ukládat na skládky využitelný odpad (výše poplatku 1 850 Kč/t).

 

Sbírka právních předpisů od roku 2022

Starosta informoval, že nově od 1. 1. 2022 stát zavádí sbírku právních p ředpis ů ÚSC a některých správních orgánů, do které se budou ukládat OZV. Již se nebudou zveřejňovat na webu obce, ale na státním portálu.

 

Usnesení 6/8/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši stočného od 1. 1. 2022 ve výši 23 Kč/m3 včetně DPH. Při použití směrného čísla roční spotřeby ve výši 36 m3 na občana je cena stočného 828 Kč.

Starosta informoval, že náklady na ČOV jsou cca 600 tis. K č. Po započítání odpisů a tvorby fondu oprav dosahují celkové náklady na ČOV cca 1,160 mil. Kč. Tyto náklady se musí promítnout do výpočtu stočného. Skutečné stočné vychází tedy na 36 Kč za m3.

Stočné v roce 2021 je 20 Kč vč. DPH / m3 a 720 Kč paušál na osobu (36 m3).

Protože se v roce 2022 předpokládá navýšení nákladů na provoz ČOV (elektřina, služby apod.), přistoupilo zastupitelstvo po diskuzi na navýšení stočného na částku 23 Kč vč. DPH za m3. Paušál bude 828 Kč na osobu (za 36 m3).

 

Usnesení 7/8/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Plán financování obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV Choltice pro roky 2022 - 2031 s ukládanou částkou 250 000 Kč ročně.

V roce 2021 městys uložil do fondu na obnovu ČOV a kanalizace částku 250 000 Kč. Pro rok 2022 se navrhuje ukládat do fondu stejnou částku.

Starosta prezentoval tabulku s přírůstky a čerpáním fondu obnovy ČOV. Ve fondu je nyní 1 646 625 Kč.

P. Vančura doplnil, že o provoz ČOV se starají dva zaměstnanci na DPČ a s jejich činností panuje spokojenost.

 

Usnesení 8/8/2021

Zastupitelstvo m ěstyse Choltice schválilo rozpo čet městyse Choltice na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024.

Starosta nejdříve seznámil se zůstatky na bankovních účtech k 30. 11. 2021:

ČS: 5 146 219 Kč, ČSOB: 317 991 Kč, ČNB: 2 721 320 Kč. Celkem je na běžných účtech 8 185 531 Kč. Zůstatky na účtech fondů jsou: ČS soc. fond: 112 383 Kč a Fond oprav: 2 374 000 Kč.

Starosta konstatoval, že z ůstatek na ú čtech na konci roku bude vyšší, než se původně předpokládalo a bude možné tyto finance zapojit do rozpočtu v novém roce.

Daňové příjmy městyse se vyvíjejí optimisticky, budou zřejmě vyšší, než jaký byl předpoklad. Městys má všechny velké závazky zaplacené, kromě pokládky střešní krytiny na zvonici, která se ještě dokončuje.

Starosta informoval, že vzhledem k nejistému vývoji tuzemské ekonomiky jsou do rozpočtu zahrnuty základní výdaje a ji ž nasmlouvané zakázky. Podle vývoje daňových příjmů na počátku roku 2022 a podle konečného stavu finančních prostředků v roce 2021 bude rozpočet upraven v jarních měsících roku 2022.

Celkové příjmy předpokládáme ve výši 31,449 mil. Kč, z toho jsou 24,952 mil. Kč daňové příjmy, 4,040 mil. Kč příjmy z pronájmů a služeb a přiznané dotace ve výši 2,457 mil. Kč.

Výdaje jsou navrhovány ve výši 30,090 mil. K č. V rozpočtu jsou zahrnuty všechny potřebné výdaje na běžný chod městyse a peníze na dofinancování dotace na bezbariérové chodníky. Zbytek financí na investice bude rozdělen v jarních měsících roku 2022.

Rozpočet na rok 2022 je sestaven jako přebytkový a to ve výši 1,36 mil. Kč.

Městys splácí úvěr od roku 2015 na silnice a kanalizaci. Roční splátky jsou ve výši 1,589 mil. Kč. Úroky jsou 78 tis. Kč. Úvěr bude splacen v roce 2026. Zbývá splatit ještě 7,1 mil. Kč.

Úvěr na ČOV, zateplení školy a rekonstrukci malého zámku byl v roce 2021 doplacen.

Starosta prezentoval ještě střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v paragrafovém znění od pátku 19. 11. 2021.

 

Usnesení 9/8/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse pro Spolek Deštník na částku 20 000 Kč, LTC Choltice na částku 30 000 Kč, spolek Táborníci Choltice na částku 10 000 Kč, Myslivecký spolek na částku 6 000 Kč, spolek Další cesta na částku 30 000 Kč, Domov u fontány Přelouč na částku 30 000 Kč, SDH Choltice na částku 90 000 Kč a SDH Svinčany - mažoretky 10 000 Kč.

Dotace na činnost byly poskytnuty všem spolkům a institucím, které si požádaly. Klub  důchodců má příspěvek na svoji činnost také zahrnutý do rozpočtu, ale protože není spolkem, bude své finance čerpat přímo z obecní pokladny proti předloženým dokladům.

Celkem činí dotace spolkům a organizacím 256 000 Kč. Jiné spolky o dotaci nežádaly.

 

Usnesení 10/8/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prominutí nájemného Milanu Tomáškovi za období 1- 6/2021 za nebytové prostory dle nájemní smlouvy ze dne 12. 6. 2015.

Nájemce požádal o prominutí nájemného za období 1 - 6/2021 z d ůvodu uzavření provozu Music clubu a restaurace. Restaurace měla otevřeno část května a v červnu, ale s omezenou kapacitou, což znamenalo velmi nízké příjmy.

Při konání diskoték se stále řeší problém s hlukem a nepořádkem kolem zámku. Je na zvážení navýšení poplatku ze vstupného, aby zvýšený příjem pokryl náklady na úklid a za obtěžování hlukem.

 

Usnesení 11/8/2021

Zastupitelstvo m ěstyse Choltice schválilo v souladu s § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení), ve zn ění pozd ěj ších předpisů, pověření starosty k provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2021 v období od 7. prosince 2021 do 31. prosince 2021 v neomezené výši s tím, že si zastupitelstvo vyhrazuje schválení těchto rozpočtových opatření na svém prvním zasedání v roce 2022.

Starosta po žádal o pověření k provádění rozpočtového opatření v období přechodu roku 2021 a 2022. Pro plynulý průběh uzavření rozpočtu na konci roku je praktické, aby rozpočtové opatření prováděl starosta a zastupitelstvo jej následně schvalovalo na prvním zasedání v roce 2022. V opačném případě by se asi muselo zastupitelstvo sejít počátkem ledna 2022 a rozhodnout o přijetí posledního rozpočtového opatření za rok 2021.

 

Usnesení 12/8/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí v souladu s § 84 odstavec 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členem zastupitelstva Jakubem Kopeckým na provádění údržby veřejné zeleně v Ledci v roce 2022, Pavlem Vančurou na práce v souvislosti s volbami v roce 2022 a Vendulou Fižovou a Ing. Pavlínou Korbelovou na průvodcovské služby na zámku Choltice v roce 2022.

Zastupitelstvo musí souhlasit podle zákona o obcích s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členy zastupitelstva, kteří vykonávají nějakou činnost pro městys Choltice a jsou za ni odměňováni.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Starosta seznámil s následujícími informacemi:

 • uskutečněné akce: 6. 11. 2021 - Strašidla na zámku, 13. 11. 2021 Výlov rybníku Zrcadlo, 26. 11. 2021 - degustace vín na zámku, 1. 12. 2021 - rozsvícení vánočního stromu na nádvoří zámku, 4. 12. 2021 - v Ledci za přítomnosti Mikuláše a čerta rozsvítili vánoční strom,
 • program akcí: 9. 12. 2021 - setkání klubu důchodců - ZRUŠENO, 11. 12. 2021 - Advent na zámku - ZRUŠENO, 23. 12. 2021 - prodej vánočních kaprů,
 • kontrola HZS na dodržování ustanovení krizového zákona - bez závad,
 • kontrola MěÚ Přelouč na matriční agendu - bez závad,
 • údržba zámeckého parku - připravuje se částečná obnova vzrostlé zeleně, čekáme na závazné stanovisko NPÚ,
 • nová zeleň kolem Podrybníčků - připravuje se vysázení nových stromů a keřů a instalace laviček. Počítá se s výsadbou vrb a starších odrůd ovocných stromů.

Ostatní zastupitelé informovali:

 • O. Urbanová - při akci Strašidla na zámku proběhla sbírka návštěvníků na dobročinné účely, konkrétně na pořízení elektrického pohonu pro invalidní vozík našeho spoluobčana. Vybrané peníze byly zaslány na sbírkový účet nadace, na kterém je nyní pro tuto akci celkem 44 tis. Kč. Celkem je třeba vybrat cca 87 tis. Kč. Starosta doplnil, že pokud bude získán souhlas rodiny, mohl by městys také přispět.
 • V. Fižová - byla kontaktována Charitou Přelouč, zda je možné v Cholticích opět zrealizovat v lednu Tříkrálovou sbírku, buď formou dům od domu nebo umístěním pokladniček na úřadě. Starosta shrnul názory zastupitelů: je doporučeno umístění pokladniček na úřadě a v knihovně.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Bod různé neměl náplň.

 

Usnesení 13/8/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2021017/VB1 název stavby „Choltice, Nádražní č.p. 87 – vým. vodičů nn“ ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a. s., se sídlem D ě čín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků p. č. 725/107 a 648, oba v k. ú. Choltice. Rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiloženém geometrickém plánu. Věcné břemeno na vedení v délce 11,7 m a sloup se zřizuje za jednorázovou náhradu 9 000 K č, dle sazebníku městyse Choltice. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením zastupitelstva č. 12/8/2020, dne 7. 12. 2020.

 

Usnesení 14/8/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo záměr prodat část pozemku p. č. 750/2 v k. ú. Choltice ve výměře max. 500 m2 v severní části uvedeného pozemku pro budoucí výstavbu klubovny Ligy lesní moudrosti.

Zastupitelstvo na svém zasedání 21. 6. 2021 schválilo podporu záměru prodeje části pozemku p. č. 750/2 pro budoucí výstavbu klubovny pro Ligu lesní moudrosti. Klubovna by měla sloužit k mimo školní výchově a vzdělávání dětí a mládeže, k praktickým činnostem ochrany přírody a péče o krajinu, a to zejména formou klubové činnosti a pořádání akcí zaměřených na plnění tohoto účelu. Další část pozemku by měla být dlouhodobě vypůjčena.

Jednání s advokátkou ohledně upřesnění podmínek v kupní smlouvě je naplánováno na 14. 12. 2021.

J. Zelenka za LLM znovu seznámil se záměrem LLM - Kmene Trilobit, upřesnil požadavek na velikost pozemku 400 - 450 m2 a zopakoval, že využití pozemku a stavby bude pro mimo školní výchovu dětí - dětskou skupinu Trilobit. Cenu by viděl do 75 000 K č za pozemek. Dále připomněl, že Trilobit nikdy nežádal od obce žádné dotace. To by se mělo rovněž zohlednit při stanovení kupní ceny.

Zastupitelé se po diskusi dohodli, že pro LLM je možné vyčlenit severní část pozemku. Výměra by neměla být větší než 500 m2.

Akceptovatelná cena pro obě strany je 160 Kč za m2 plus režijní náklady. Pozemek se prodá na nekomerční využití, za velmi přísných podmínek ohledně využívání uvedených v kupní smlouvě a zapsaných do katastru nemovitostí.

LLM do konce týdne doplní žádost o situační nákres nového umístění pozemku se stavbou, a to v severní části pozemku p. č. 750/2. Poté bude městysem objednán geometrický plán na oddělení pozemku.

GP by měl být hotov do poloviny ledna, aby se stihl prodej pozemku připravit na zasedání 7.2.2022.

Pozůstatky betonové plochy po bývalém parketu a sloupy veřejného osvětlení odstraní na své náklady městys.

 

Usnesení 15/8/2021

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo posunutí termínu vyúčtování investiční dotace poskytnuté TJ Slavoj Choltice v roce 2021, a to do 30. 6. 2022 z důvodu posunutí realizace stavby Přístavba a stavební úpravy sportovních kabin TJ Slavoj Choltice na rok 2022.

Starosta seznámil s žádostí TJ Slavoj Choltice, který požádal o posunutí termínu vyúčtování investiční dotace poskytnuté v roce 2021, a to do 30. 6. 2022 z důvodu posunutí realizace akce Přístavba a stavební úpravy sportovních kabin TJ Slavoj Choltice na rok 2022. Slavoji nebyla dosud přidělena dotace z NSA a stavba bude pokračovat až na jaře 2022.

Dotace na provoz ve výši 95 000 Kč bude vyúčtována Slavojem v roce 2021, ale dotace na rekonstrukci ve vý ši 100 000 Kč až k 30. 6. 2022.

 

Další zasedání je naplánováno na 7. 2. 2022.

 

Datum vložení: 1. 1. 2022 10:11
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2022 10:31
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Vánoční strom v Cholticích 2021.

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště