Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 8. zasedání konaném 6. 12. 2023

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 8. zasedání konaném 6. 12. 2023

.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 8. zasedání konaném 6. 12. 2023

Zasedání zastupitelstva se konalo 6. 12. 2023 od 18:15 hod. v Zámecké restauraci a zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 8 občanů.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

Usnesení č. 1/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice určilo zapisovatelkou Olgu Urbanovou, DiS. a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Davida Minaříka.

 

Usnesení č. 2/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 

Usnesení č. 3/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výroční zprávu ZŠ Choltice za šk. rok 2022 - 2023.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu o činnosti MŠ Choltice za rok 2023.

 

Usnesení č. 4/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nevypsání konkurzu na ředitele/ředitelku MŠ Choltice a souhlasí se jmenováním Evy Nevolové ředitelkou MŠ Choltice na funkční období 2024 - 2030.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu stavebního výboru.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.

Všechny zprávy jsou zveřejněny na webu městyse jako příloha zápisu ze zasedání.

 

Usnesení č. 5/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice revokovalo usnesení č. 21/5/2023 a nové usnesení zní: Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 188/21 k.ú. Choltice za cenu 100 Kč od ........ Jedná se o opravu tiskové chyby.

 

Usnesení č. 6/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice revokovalo usnesení č. 22/5/2023 a nové usnesení zní: Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2024651 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o opravu tiskové chyby.

 

Usnesení č. 7/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice revokovalo usnesení 4/6/2023 a nové usnesení zní: Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu s paní Hanou Salfickou o dotaci na poskytování služeb pro Klub choltických seniorů ve výši 46 200 Kč. Jedná se o opravu tiskové chyby.

 

Usnesení č. 8/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši stočného od 1. 1. 2024 ve výši 26 Kč/m3 včetně DPH. Při použití směrného čísla roční spotřeby ve výši 36 m3 na občana je cena stočného 936 Kč.

 

Usnesení č. 9/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo plán financování obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV Choltice pro roky 2024 - 2035 s ukládanou částkou 250 000 Kč ročně.

 

Usnesení č. 10/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo tvorbu a čerpání fondu oprav.

V roce 2023 byly prostředky z fondu využity na zhodnocení, a to s úrokem převážně 5,7 %. Příjmy z úroků jsou k 30.11.2023 ve výši 246 813 Kč.

K 1.11.2023 byly z TÚ prostředky převedeny na běžný účet a na účet fondu oprav. Na účtu FO je nyní zůstatek 3 613 802 Kč. Fond se tvoří na opravy a obnovu kanalizace a ČOV, na DPS, DCHB, restaurování sbírkových předmětů a od 2023 na vodovod.

Čerpání DPS čp. 160: výměna vodoměrů: 26 906 Kč, oprava bytu 160/3:  7 800 Kč, oprava bytu 160/4:  20 000 Kč

Čerpání DCHB čp. 260: výměna vodoměrů: 61 726 Kč.

 

Usnesení č. 11/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 1/2024 ke smlouvě s SOP a. s. o odvozu odpadu pro rok 2024.

Svozová firma SOP a.s. navyšuje od 1.1.2024  cenu svozu o cca 8,2%. Ze zákona se také zvyšuje poplatek za skládku z 1 000 Kč / t na 1 250 Kč/t. Průměrná roční tonáž z Choltic je cca 230 tun. Dále se mění sazba DPH z 15% na 21%.

 

Usnesení č. 12/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2691002109 o využití sběrného dvora SOP a.s. platný od 1.1.2024

Občané Choltic, Ledce a Podhorek využívají sběrný dvůr v Přelouči od roku 2021. Od 1.1.2024 bude za toto využívání platit městys Choltice o cca 10% vyšší náklady.

 

Usnesení č. 13/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo OZV městyse Choltice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Z důvodu změn v legislativě (zákon o místních poplatcích) s platností od 1.1.2024 je nutné upravit všechny OZV o místních poplatcích. Změny v OZV se vždy řeší přijetím nové vyhlášky. Současně s legislativními úpravami je navrženo zvýšení poplatku ze 728 Kč na 840 Kč. Důvodem je navýšení cen za likvidaci opadu a změna sazby DPH z 10 % na 21%.

 

Usnesení č. 14/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo OZV městyse Choltice o místním poplatku ze psů.

Z důvodu změn v legislativě s platností od 1.1.2024 je nutné upravit také OZV o poplatku ze psů. Výše poplatku se nebude měnit.

 

Usnesení č. 15/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo ceník služeb platný od 1.1.2024.

Z důvodu změny sazby DPH od 1.1.2024 musí městys upravit ceník služeb městyse pro rok 2024, minimálně u ceny za samovýrobu palivového dřeva v oboře a výše stočného.

 

Usnesení č. 16/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočet městyse Choltice na rok 2024 s celkovými příjmy ve výši 41 978 500 Kč, s celkovými výdaji ve výši 38 858 935 Kč a s financováním ve výši -3 119 565 Kč a schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026.

 

Usnesení č. 17/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse pro: - Spolek Deštník na částku 20 000 Kč, - LTC Choltice na částku 30 000 Kč, - spolek Kaliči Choltice na částku 20 000 Kč, - spolek Floppy Disk Choltice na částku 10 000 Kč, - spolek Táborníci Choltice na částku 20 000 Kč, - Myslivecký spolek na částku 6 000 Kč, - Spolek rybářů Choltic na částku 10 000 Kč, - spolek Další cesta na částku 30 000 Kč, - Domov u fontány Přelouč na částku 40 000 Kč, - SDH Choltice na částku 338 500 Kč, - Mažoretky MEIBELIN Svinčany na částku 30 000 Kč.

Návrh dotací pro spolky a neziskové organizace pro rok 2024 je ve výši 2 041 860 Kč. S každým příjemcem dotace je třeba sjednat smlouvu o poskytnutí dotace a tato smlouva musí být schválena zastupitelstvem.  Smlouva se nesjednává s Perníkových srdcem a s LTC Choltice na dotaci na sportovní zázemí (bude schválena až po poskytnutí dotace z NSA).

 

Usnesení č. 18/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro Hanu Salfickou na částku 87 360 Kč.

Dotace je účelově vázána na práci s Klubem choltických seniorů. Jedná se o pomoc se zajištěním sociálního kontaktu, doprovodu na procházkách, příprava společných akcí apod.

 

Usnesení č. 19/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro TJ Slavoj Choltice na částku 390 000 Kč. Jedná se o dotaci na činnost.

 

Usnesení č. 20/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu s § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověření starosty k provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2023 v období od 7. prosince 2023 do 31. prosince 2023 v neomezené výši s tím, že si zastupitelstvo vyhrazuje schválení těchto rozpočtových opatření na svém prvním zasedání v roce 2024.

Starosta požádal o pověření k provádění posledního rozpočtového opatření v období přechodu roku 2023 - 2024 v neomezené výši. Pro plynulý průběh uzavření rozpočtu na konci roku je praktické, aby poslední rozpočtové opatření prováděl starosta a zastupitelstvo jej následně schvalovalo na prvním zasedání v roce 2024. V opačném případě by se asi muselo zastupitelstvo sejít počátkem ledna 2024 a rozhodnout o přijetí posledního rozpočtového opatření za rok 2023.

 

Usnesení č. 21/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zástavbovou studii pro lokalitu Z11 - Z12 předloženou v 11/2023.

Společnost Liponova požádala o souhlas se změnou zástavbové studie pro lokalitu Z11 - Z12. Původní návrh neoslovil dostatek zájemců a nevyšel ani záměr revitalizace Mariánského rybníka, včetně části potoka Struha. Nový návrh předpokládá 22 parcel o výměrách od 800 m2 do cca 2 000 m2. V severní části lokality by mělo vzniknout veřejné prostranství s přístupem ke Struze a k Marianskému rybníku.
 

Usnesení č. 22/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo směnu pozemků městyse parc. č. 739/2 o výměře 300 m2 k.ú. Choltice za pozemek ve vlastnictví Povodí Labe státní podnik parc. č. 958/4 k.ú. Choltice o výměře 302 m2 s doplatkem za rozdíl v ceně ve výši 700 Kč od Povodí Labe, státní podnik městysi Choltice.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 739/2 (způsob využití koryto vodního toku umělé) o výměře 300 m2 k.ú Choltice, který je součástí vodního toku Struhy v zámecké oboře. Povodí Labe, státní podnik vlastní pozemek parc. č. 958/4 (způsob využití zeleň) o výměře 302 m2 k.ú. Choltice, který je součástí zeleně v zámeckém parku. Povodí Labe, státní podnik byl požádán o směnu těchto pozemků. Povodí Labe, státní podnik souhlasil se směnou pozemků, za předpokladu, že městys Choltice uhradí cenu znaleckého posudku ke stanovení ceny pozemku a ½ nákladů spojených se zápisem do katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že cena za pozemek parc. č. 739/2 převyšuje cenu za pozemek parc. č. 958/4 oba k. ú. Choltice, Povolí Labe uhradí městysi Choltice rozdíl v cenách směňovaných pozemků ve výši 700 Kč.

 

Usnesení č. 23/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku 725/107 k.ú. Choltice ve prospěch vodárenské infrastruktury, provozované Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Jedná se o nový hlavní vodovodní řád vystavěný Stavební firmou Čermák s.r.o. Na Hlásku, který bude předáván do vlastnictví Vak Pardubice. Vodovod je umístěn v obecním pozemku p. č. 725/107 k. ú. Choltice.

 

Usnesení č. 24/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2026825/SOBS VB/01 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

Jedná se o novou přípojku ke koupališti k jurtám Kmene Trilobit.

 

Usnesení č. 25/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2026563 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

Jedná se o novou přípojku elektro v ul. B. Jelínka.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí výpověď veřejnoprávní smlouvy na úseku měření rychlosti vozidel v Cholticích k 31.12.2023 podanou městem Přelouč.

Město Přelouč vypovědělo k 31.12.2023 veřejnoprávní smlouvu na úseku měření rychlosti vozidel v Cholticích, kterou zajišťovala Městská police Přelouč. Důvodem je dlouhodobý podstav MP.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání.

  • 25.10.2023 - vedení městyse navštívilo ZŠ - připomínka výročí vzniku Československa
  • Strašidla na zámku 4.11.2023 - úspěšná akce
  • 6.11.2023 - audit hospodaření 2023/1-9 - bez závad
  • záměr rozšíření optické sítě v Cholticích
  • stávka zaměstnanců ZŠ a MŠ Choltice dne 27.11.2023
  • 1.12.2023 - rozsvícení Vánočního stromu
  • návrh umístění nového chodníku v ul. Lipoltické - schůzka s občany 12.12.2023
  • slavnostní uvedení do provozu tělocvičen ZŠ - středa 13.12.2023 od 15:30 (současně jarmark)

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Tento bod neměl náplň.

 

Usnesení č. 26/8/2023

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 11/2023.

Zůstatky na bankovních účtech k 30.11.2023 činí 5 211 244 Kč.

V rámci Rozpočtové opatření č. 11/2023 byly upraveny příjmy o 1 763 440 Kč a výdaje o 1 580 000 Kč. Podrobný rozpis je uveden na webových stránkách městyse v části Rozpočet městyse.

 

Další zasedání je naplánováno na středu 7.2.2024.

 

Datum vložení: 8. 12. 2023 21:38
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu