Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZOR - změna výše poplatků - Poplatky 2024

Sběrný dvůr v Přelouči od 9.3.2024 opět otevřen

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 9. zasedání konaném 7. 2. 2024

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 9. zasedání konaném 7. 2. 2024

.

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na 9. zasedání konaném 7. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva se konalo 7. 2. 2024 od 18:15 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice a zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 4 občané.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

Usnesení č. 1/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice určilo zapisovatelkou Olgu Urbanovou, DiS. a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Jiřího Zelenku.

 

Usnesení č. 2/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

 1. Zahájení
 2. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 3. Rozpočtové opatření č. 12/2023
 4. Prodej pozemku p. č. 68/8 v k. ú. Choltice
 5. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 6. OZV o místním poplatku ze vstupného
 7. Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů
 8. Věcná břemena
 9. Smlouva o spolupráci s Pardubickým krajem na digitalizaci objektů DTI
 10. Žádost o dotaci z MMR za získání ocenění v soutěži Vesnice roku 2023 - Modrá stuha
 11. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a členem zastupitelstva
 12. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
 13. Různé

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů.

Ing. Horák podal následující informace:

 • Běžná údržba městyse - probíhají opravy strojů, zjištěných závad v DCHB 260 a DPS 160, probíhá úklid spadlých větví. V DPS 160 se připravuje oprava sušárny, je třeba přemístit topné těleso, na jeden den se odstaví topení, termín se teprve chystá. v DCHB 260 je dokončen servis oken. 27. - 28.2. bude provedena oprava netěsné nádrže na ČOV.
 • Zastávka v Ledci - vydáno stavební povolení.
 • Lávka a chodník v ul. U Pošty - vydáno stavební povolení, čekáme, jak dopadne žádost o dotaci z SFDI.
 • Revitalizace části muzea na zámku - žádost o dotaci z MAS byla v 1. kole akceptována.
 • Stavba polní cesty od Kvartýru k jedousovskému hřbitovu - SPÚ informoval městys, že uvažuje se stavbou cesty v roce 2025. Délka stavby je cca 250 m. V cestě má ale vést vodovod do Jedousova. V pátek 9.2.2024 proběhne jednání, na kterém se domluvíme s firmou VAK Pardubice a Jedousovem na postupu. Stavba vodovodu musí proběhnout dříve, než stavba cesty.
 • PD chodník v ul. Lipoltické - práce pokračují
 • Akce Prostor před školou - probíhá stavební řízení,
 • Akce Stavba ulice Na Hlásku a dešťové kanalizace - probíhá stavební řízení, s projektantem se řeší doplnění podkladů. Povodí Labe vydalo souhlas s umístěním výpustního objektu do Struhy.
 • PD Areál technických služeb - dokončuje se PD, bude požádáno o stavební povolení a akce bude zařazena do realizace.

Starosta doplnil:

 • Výběrové řízení na Revitalizaci části muzea na zámku - projekt řeší obnovu dřevěné podlahy, elektroinstalaci, stavební práce (montáž SDK, malování) a restaurování výmalby. Výběrové řízení bude organizovat MAS, městys nyní zasílá všechny podklady. Budou se poptávat 4 profese - truhlářské práce, elektropráce, stavební práce a restaurování maleb. Bude osloven kontrolní výbor, aby dodal člena do výběrové komise.
 • Výběrové řízení na dodavatele Vestavby výtahu do budovy školy - administraci výběrového řízení bude zajišťovat ing. Vlášek, v současné době mu zasíláme podklady pro přípravu zadávací dokumentace. Bude poptáno 5 firem, bude opět osloven KV, aby dodal člena do výběrové komise.
 • PZAD - komise na MK by měla rozhodnout kolem 15.2.2024, zda bude městys vybrán do tohoto dotačního titulu.

 

Usnesení č. 3/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 12/2023.

Starosta informoval o zůstatcích na bankovních účtech

 • K 31.12.2023

     ČS,a.s.            běžný - 1 352 468,26

ČSOB             -      11 906,81

ČNB                -   34 763,92

ČS soc. fond   -    123 665,95 Kč

Fond oprav     - 3 497 370,00 Kč

Celkem na účtech: 5 020 174,94 Kč

 • K 31.1.2024

ČS,a.s.  běžný - 960 027,73

ČSOB             -  416 186,62

ČNB               -  172 343,12

ČS soc. fond   - 146 158,95 Kč

Fond oprav     - 3 497 370,00 Kč

Celkem na účtech: 5 192 086 Kč

Starosta dále prezentoval RO č. 12/2023. Příjmy se zvýšily o 1 424 974 Kč a výdaje se zvýšily o 336 914 Kč. Podrobně jsou jednotlivé položky uvedeny v příloze zápisu..

 

Usnesení č. 4/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 68/8 k.ú. Choltice o výměře 32 m2, za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4 500,- Kč …žadatelce.

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 68/8 k. ú. Choltice o výměře 32m2, který vznikl v důsledku digitalizace katastrálního operátu, žadatelka tento zaplocený pozemek užívá a projevila zájem o jeho odkoupení. Pro městys Choltice se jedná o zbytný pozemek.

 

Usnesení č. 5/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Z důvodu změn v legislativě (zákon o místních poplatcích) s platností od 1.1.2024 je nutné upravit všechny OZV o místních poplatcích. Výše poplatků za užívání veřejného prostranství se nemění.

 

Usnesení č. 6/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo OZV o místním poplatku ze vstupného.

Z důvodu změn v legislativě (zákon o místních poplatcích) s platností od 1.1.2024 je nutné upravit všechny OZV o místních poplatcích. Zároveň došlo k navýšení poplatků z 10% na 15% u všech typů akcí a u akcí konaných ve velkém sále choltického zámku ze 600 Kč na 1 600 Kč za akci.

 

Usnesení č. 7/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městysem Choltice a Miroslavem Šupíkem.

Miroslav Šupík - vlastník vodovodního řadu na pozemku p.č. 161/4 a 181/2 v k.ú. Choltice, IČME: 5311-652369-05011971-1/1 v ul. Severní, boční ulice, požádal o dohodu na dodávce pitné vody do svého vodovodu, který je propojen s vodovodem v majetku městyse Choltice. Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti při zajištění nepřetržité dodávky pitné vody poskytované VAK Pardubice.

 

Usnesení č. 8/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městysem Choltice a Stavební firmou Čermák s.r.o.

Stavební firma Čermák, s.r.o. - vlastník vodovodního řadu na pozemku p.č. 725/107 v k.ú. Choltice, IČME: 5311-652369-07459084-1/1 v ul. Na Hlásku, požádal o dohodu na dodávce pitné vody do svého vodovodu, který je propojen s vodovodem v majetku městyse Choltice. Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti při zajištění nepřetržité dodávky pitné vody poskytované VAK Pardubice.

 

Usnesení č. 9/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo „Smlouvu o zřízení věcného břemene“, které spočívá v právu každého vlastníka parc. č. stav. 234/3 k. ú. Choltice (stavba č,p, 334) k odběru podzemních vod prostřednictvím stavby „Vrtané studny“ umístěné a povolené dle rozhodnutí Městského úřadu Přelouč, odbor stavební ze dne 27.9.2023, sp. zn. ST/14302/2023/Be, č.j. MUPC 17683/2023 na pozemku parc. č. 188/3 k. ú .Choltice, zahrnující umístění odběrného zařízení pro odběr vody s příslušenstvím a umístění vodovodního vedení nebo jeho části.

Městys Choltice má záměr v objektu parc. č. stav. 234/1 k. ú. Choltice (bývalý kravín) vybudovat areál technických služeb včetně sociálního zázemí pro pracovníky, které v současné době chybí. Aby mohlo být sociální zařízení vybudováno, bylo třeba vyřešit zásobování užitkovou vodou a likvidaci splaškových vod. Pro zásobování vodou byla na pozemku parc. č. 188/3 k. ú. Choltice vybudována studna. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě nevede kanalizační řád, byla likvidace splaškových vod dohodnuta s majitelem sousední nemovitosti, který svolil k napojení na stávající odpadní vyvážecí jímku, naopak městys Choltice umožní f. EKOPALIVA VENRO s.r.o. čerpání užitkové vody z nově vybudované studny. Práva a povinnosti obou vlastníků jsou upraveny smlouvou o zřízení věcného břemene.

 

Usnesení č. 10/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2025423/PA Ledec, č.parc. 109/1 - knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 46/2 a 254/11 k. ú. Ledec, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 176-770/2023. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 5.4.2023 pod č. usn. 8/4/2023 Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 000,- Kč.

     

Usnesení č. 11/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2026900/ PA Choltice, Ledec 30 MZS – knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 5/7, 7/5, 605, 7/1 a 262/1 k. ú. Ledec, rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu 8 300,- Kč (vedení 146 bm), součástí předložené žádosti je ocenění práv odpovídajících zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu.

 

Usnesení č. 12/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2024651/VB/1 PA, Choltice, Okružní ppč. 763/8 – knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jako oprávněný, je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. 887/5 k. ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen v geometrickém plánu č. 974-614/2023. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením Zastupitelstva městyse Choltice dne 21.6.2023 pod č. usn. 22/5/2023. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 2 000,- Kč.

 

Usnesení č. 13/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření smlouvy o spolupráci mezi městysem Choltice a Pardubickým krajem o dokončení digitalizace objektů dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví městyse a o spolufinancování této digitalizace.

Cílem spolupráce kraje a městyse Choltice je dokončení digitalizace objektů dopravní a technické infrastruktury (dále jen „DTI“) ve vlastnictví obce v rámci digitálních technických map ČR.

Vytvoření DTM kraje (městyse) není možné bez zmapování DTI obce, přičemž DTM kraje významně přispěje ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umisťování a povolování staveb, dále pak významně přispěje ke zkvalitnění a zjednodušení pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací. Ve svém důsledku tak spolupráce smluvních stran povede k rozvoji území obce a tím i k rozvoji území kraje.

 

Usnesení č. 14/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z MMR - dotační titul Podpora vítězů soutěže Vesnice roku na akci Vestavba výtahu v ZŠ Choltice.

Městys může v roce 2024 požádat o dotaci z MMR za Modrou stuhu získanou v roce 2023. Dotace je ve výši 600 000 Kč a je 85%. Náklady na akci musí být nad 706 tis. Kč. Jako vhodná akce se jeví Vestavba výtahu v ZŠ Choltice. Akce je rozpočtovaná na cca 3 mil. Kč, máme stavební povolení, chystá se výběrové řízení, realizace bude 7-9/2024. Akce je v souladu s podmínkami dotace, žádost se musí podat nejpozději do 31.3.2024. Jednou z příloh podání je usnesení zastupitelstva.

 

Usnesení č. 15/9/2024

Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členy zastupitelstva Jakubem Kopeckým, Vendulou Fižovou, Ing. Pavlínou Korbelovou a Lenkou Brožkovu.

Zastupitelstvo městyse Choltice musí souhlasit v souladu s § 84 odstavec 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členy zastupitelstva: Vendula Fižová, Pavlína Korbelová, Lenka Brožková – průvodkyně na zámku, Jakub Kopecký - údržba zeleně v Ledcích.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání.

Starosta podal níže uvedené informace:

 • Městys pořádal úspěšné akce 9.12.2023 Advent na zámku Choltice, 19.1.2024 Společný ples městyse Choltice a Slavoje Choltice.

 

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod Různé.

Starosta informoval o žádosti o převod pozemku p.č. 765/32 z ÚZSVM na městys, kterou městys podal před cca 10 lety. Pozemek se nachází v Okružní ulici a je součástí veřejného prostranství a městys by ho také k tomuto účelu nadále využíval. ÚZSVM nyní nabízí městysi odkoupení tohoto pozemku za 233 600 Kč (693 Kč/m2). Jedná se o cenu stanovenou znaleckým posudkem. ÚZSVM nežádá usnesení zastupitelstva o koupi, žádá pouze zpětnou vazbu, zda městys za tuto cenu je ochoten pozemek koupit. V rámci diskuze nevystoupil nikdo ze zastupitelů s tím, že by měl městys za tuto cenu uvedený pozemek odkoupit. Cena je příliš vysoká. Starosta sdělil, že bude informovat ÚZSVM, že městys za tuto cenu pozemek nekoupí a jednání o ceně pozemku budou dále pokračovat.

Nikdo jiný se do bodu Různé nepřihlásil.

 

Další zasedání zastupitelstva je naplánované na 3.4.2024.

 

Datum vložení: 17. 2. 2024 22:13
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu