Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

V pátek 25.11.2022 bude úřad městyse z provozních důvodů uzavřen. 

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na ustavujícím zasedání konaném 19. 10. 2022

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice na ustavujícím zasedání konaném 19. 10. 2022

.

Zasedání se konalo 19. 10. 2022 od 18:15 hod. v Cholticích, na malém zámku čp. 5. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 14 občanů.

Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:

 

1. Zahájení

Dosavadní starosta, jako předsedající, zahájil zasedání přivítáním všech přítomných a informoval o nahrávání průběhu zasedání pro účely vyhotovení zápisu ze zasedání. Konstatoval, že zastupitelů je v místnosti přítomno 10, což je 91 %.

Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Starosta informoval, že zasedání bylo řádně svoláno zveřejním pozvánky na úředních deskách městyse.

 

1.1 Složení slibu členů zastupitelstva

Předsedající v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu, který proběhl ústní formou vyřčením slova "SLIBUJI" a podpisem na připravenou listinu. Upozornil, že případné odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Předsedající přednesl slib zastupitele: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse Choltice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Jako první složil slib předsedající a následně vyzval ke složení slibu a podpisu přítomné zastupitele, a to v abecedním pořadí.

Chybějící člen zastupitelstva složí slib na nejbližším zasedání.

 

1.2 Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Usnesení č. 1/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice určuje zapisovatelkou Olgu Urbanovou, DiS. a ověřovateli zápisu Františka Pemla a Davida Minaříka.

 

1.3 Schválení programu

Usnesení č. 2/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba starosty a místostarosty
 3. Zřízení výborů a komisí
 4. Osadní výbor Ledec - volba členů a předsedy
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva, členů výborů a komisí
 6. Pověření zastupitelů k uzavírání manželství a k provádění obřadů městyse
 7. Smlouvy o zřízení věcných břemen
 8. Různé

 

2. Volba starosty a místostarosty

2.1 Určení počtu místostarostů

Usnesení č. 3/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zvolení jednoho místostarosty.

 

2.2 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění.

Usnesení č. 4/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo, aby starosta městyse byl uvolněn pro výkon funkce a místostarosta neuvolněn pro výkon funkce.

 

2.3 Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Usnesení č. 5/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty městyse.

 

2.4 Volba starosty

Usnesení č. 6/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice zvolilo Mgr. Tomáš Bolka do funkce starosty městyse.

 

2.5 Volba místostarosty

Usnesení č. 7/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice zvolilo do funkce místostarosty Ing. Miroslava Horáka a svěřilo mu plnění úkolů v oblasti územního plánování, strategického rozvoje, investic a školství.

 

3. Zřízení výborů a komisí

3.1. Zřízení výborů

Usnesení č. 8/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice zřídilo výbor finanční (3 členný), výbor kontrolní (5 členný), výbor stavební (5 členný) a Osadní výbor Ledec (7 členný).


3.2 Volba předsedy a členů finančního výboru

Usnesení č. 9/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice zvolilo do funkce předsedkyně Finančního výboru paní Olgu Urbanovou, DiS. a jako členy volí Hanu Boháčovou a Ing. Ilonu Fialovou.

 

3.3 Volba předsedy a členů kontrolního výboru

Usnesení č. 10/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice zvolilo do funkce předsedkyně Kontrolního výboru Ing. Pavlínu Korbelovou a jako členy volí Ing. Marii Fižovou, Milana Barvíře, doc. Ing. Miloše Ferjenčíka, Ph.D. a Ing. Rudolfa Havlíka.

 

3.4 Volba předsedy a členů stavebního výboru

Usnesení č. 11/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice zvolilo do funkce předsedy stavebního výboru Ing. Miroslava Horáka a jako členy volí Ing. Jiřího Hončíka, Miroslava Šupíka  a Davida Minaříka.

 

3.5 Zřízení komisí

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zřízení komisí a jmenování jejich předsedů a členů.

Kulturní komise:

Předsedkyně: Jana Augustinová, členové: Ing. Lucie Koláčná, Mgr. Zuzana Dušková, Jindřiška Baštová a Lukáš Rychtecký.

Sociální komise:

Předsedkyně: Vendula Fižová, členové: Lenka Brožková, Ing. Marie Fižová.

Památková komise:

Předsedkyně: Ing. Marie Fižová, členové: Vendula Fižová, Lukáš Rychtecký.

 

4. Osadní výbor Ledec - volba členů a předsedy

4.1 Volba členů Osadního výboru Ledec

Usnesení č. 12/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice zvolilo za členy Osadního výboru Ledec Jakuba Kopeckého, Josefa Koláře, Zdeňka Kalouska ml., Jiřího Koláře, Pavla Pernera, Jaroslava Lokaje a Mgr. Zuzanu Vyhnálkovou.

 

4.2 Volba předsedy Osadního výboru Ledec

Usnesení č. 13/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice zvolilo jako předsedu Osadního výboru Ledec pana Jakuba Kopeckého.

 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva, členů výborů a komisí

Usnesení č. 14/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši odměn pro neuvolněné zastupitele, předsedy výborů a komisí a členy výborů a komisí s platností od 20. 10. 2022 takto:

 • neuvolněný místostarosta 8 000 Kč/měsíc,
 • neuvolněný zastupitel 1 800 Kč/měsíc,
 • předseda výboru nebo komise 2 500 Kč/měsíc,
 • člen výboru nebo komise 2 000 Kč / ročně, a to pouze pro členy výboru finančního, kontrolního, stavebního a členy komise kulturní a sociální.

Při souběhu výkonu několika funkcí se poskytuje pouze jedna odměna a to ta, která je vyšší.

Ing. Pavlína Korbelová podala protinávrh, aby odměny neuvolněných zastupitelů, předsedů výborů a komisí zůstaly stejné, jako v předchozím volebním období. Její protinávrh nezískal potřebnou většinu.

 

6. Pověření zastupitelů k uzavírání manželství a k provádění obřadů městyse

6.1 Pověření zastupitelů k uzavírání manželství a k provádění obřadů městyse

Usnesení č. 15/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice pověřuje k uzavírání manželství zastupitele Lenku Brožkovou, Vendulu Fižovou, Ing. Pavlínu Korbelovou a Jiřího Zelenku.

 

6.2 Odměny za provedené svatební obřady

Navržené usnesení, aby výše odměny pro zastupitele pověřené uzavíráním manželství byla 500 Kč za provedený svatební obřad, vyjma starosty a místostarosty, nebylo zastupiteli schváleno. Všichni výše uvedení zastupitelé pověřeni k uzavírání manželství se odměny předem zřekli.

 

7. Smlouvy o zřízení věcných břemen

7.1 Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 961/1 k. ú. Choltice

Usnesení č. 16/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-2022811/VB/1 název stavby „Choltice, U Pošty p.č. 665/1-knn“ ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

 

7.2 Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku p. č. 2094 k. ú. Choltice

Usnesení č. 17/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2007906/VB/26 Jedousov, centr_východ –  rek. TS, nn, knn ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.

 

7.3 Dohoda o vzdání de práva náhrady škody vzniklé na pozemku

Usnesení č. 18/1/2022

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Dohodu o vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku parc. č.  2107, parc. č. 1617, parc. č. 2101, parc. č. 1707 vše v k. ú. Choltice v rámci akce  „Revitalizace nádrže Marešák“.

 

8. Různé

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé.

Starosta informoval o ocenění pro choltickou knihovnu v soutěži Knihovna roku 2022 a o připravovaných kulturních a společenských akcích. Dále zastupitelé zodpovídali dotazy pokládané veřejností.

Další zasedání zastupitelstva se uskuteční 7. 12. 2022 od 18:15 v Zámecké restauraci.

 

 

Datum vložení: 30. 10. 2022 22:14
Datum poslední aktualizace: 30. 10. 2022 22:19
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Pivní slavnosti na zámku Choltice 20.8.2022

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu