Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Starosta, místostarosta, výbory a komise 2010-2014

Starosta, místostarosta, výbory a komise 2010-2014

Ve volební období 2010 - 2014 pracují zastupitelé v těchto funkcích:

Starosta  - Mgr. Tomáš Bolek

je zodpovědný za rozvoj městyse a jeho místních částí

zastupuje městys při jednáních a plní funkci statutárního orgánu

zodpovídá za veškerou činnost v městysi

zodpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městyse

plní úkoly zaměstnavatele

odpovídá za informování veřejnosti o činnosti městyse

zabezpečuje výkon přenesené působnosti

svolává a řídí zasedání zastupitelstva městyse

řídí a zodpovídá za činnost zastupitelů

zastupuje městys při jednáních svazku obcí


Místostarosta- Mgr. Jan Pavlík

zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti

dohlíží na dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti


Komise školní- předseda Mgr. Jan Pavlík

dohlíží na zajišťování potřeb pro rozvoj mládeže předškolního a školního věku

 • členové komise školní: PhDr. Jan Šponer, Ing. Ilona Fialová 


Finanční výbor - předseda Miroslav Šupík

kontroluje hospodaření s majetkem městyse a s finančními prostředky

podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu městyse

navrhuje změny v rozpočtu městyse

 • členové výboru: Ing. Josef Barták, Ing. Miroslav Horák    


Kontrolní výbor - předseda Zdeněk Kolbaba

kontroluje dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městyse

kontroluje hospodaření městyse

navrhuje členy komisí pro výběrová řízení

 • členové výboru: Stanislav Houf, Mgr. Václav Čermák


Stavební komise - předseda Ing. Miroslav Horák

dohlíží na stavební činnost prováděnou městysem

posuzuje žádosti o stavební povolení

posuzuje stav obecních staveb a navrhuje potřebná opatření

 • členové komise: Michal Horák, Pavel Vančura


Komise kulturní - předsedkyně Jana Augustinová

ve spolupráci s Knihovnou městyse Choltice organizuje kulturní činnost

 • členové komise: Hana Kolářová, Pavel Kváč


Komise pro občanské záležitosti - předsedkyně Hana Kolářová

zajišťuje vítání občánků a životní výročí občanů

zajišťuje uspokojování potřeb obyvatelů domu pro seniory a domu s chráněnými byty

spolupracuje s Klubem důchodců

 • členky komise: Jana Koláčná, Dagmar Heblíková


Komise sportovní - předseda Pavel Kváč

spolupracuje se sportovními kluby, oddíly a zájmovými sdruženími

zpracovává plán sportovních akcí

 • členové komise: Richard Peml, Pavel Kožený


Komise pořádková -  předseda Pavel Vančura

dohlíží na pořádek a využívání veřejných prostranství městyse

dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek

spolupracuje s přestupkovou komisí při Městském úřadě Přelouč

 • členové komise: Jan Čermák (r. 1944), PhDr. Jan Šponer


Komise pro informace - předseda Bc. Lukáš Sůra

zpracovává zápisy z porad a zasedání zastupitelstva a dohlíží na jejich zveřejňování

připravuje Choltický zpravodaj

dohlíží na kvalitu webovských stránek městyse

předává občanům vhodným způsobem informace o dění v městysi

zajišťuje prezentaci a propagaci městyse

 • členové komise: Milan Barvíř, Bc. Blanka Barvířová, Vendula Fižová


Komise pro památky - předsedkyně Ing. Marie Fižová

zpracovává návrhy na využití zámeckého areálu

dohlíží na provoz muzea

dohlíží na památky zapsané v ÚSP ministerstva kultury a na další drobné památky

 • členky komise: Marie Marková, Jitka Niklasová


Komise pro životní prostředí - předseda František Peml

dohlíží na ochranu životního prostředí

dohlíží na hospodaření v obecních lesích a rybnících

 • členové komise: Pavel Perner, Pavel Mňuk


Osadní výbor Ledec - předseda Jakub Kopecký

pomáhá spravovat místní části Ledec a Podhorky

předkládá zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje místních částí

vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu k rozhodnutí, pokud se týkají místních částí

vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaných občany místních částí, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce

Datum vložení: 12. 6. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 7. 2020 23:29
Autor: Správce Webu

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu