Navigace

Obsah

Informace ze 4. porady zastupitelů konané 4.5.2020

Typ: ostatní
Zastupitelé projednali informace o činnosti městyse v době od vyhlášení nouzového stavu, úpravu rozpočtu a další obecní záležitosti.

1. Program pracovní porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky zastupitelů
 1. SOUHRN INFORMACÍ SOUVISEJÍCÍCH S NOUZOVÝM STAVEM
 1. Úprava rozpočtu městyse Choltice pro rok 2020 v souvislosti se snížením predikce daňových příjmů
 1. Změna č. 1 Územního plánu Choltice - aktuální stav
 1. Zařazení městyse Choltice do území MAS Železnohorsko
 1. Příprava podkladů pro žádost do PZAD – zámek Choltice
 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 725/106 k.ú Choltice
 1. Prodej pozemku parc. č. 189/6 k.ú Choltice
 1. Územní studie pro lokalitu Z5a - Choltice, Jedousovská ul.
 1. Narušování veřejného pořádku a vandalismus

 


2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 11.5.2020 od 18:30 na radnici (pracovní porada)
 • 25.5.2020 od 18:00 - 3. zasedání zastupitelstva
 • 8.6.2020 od 18:30 na radnici (pracovní porada)
 • 15.6.2020 od 18:30 na radnici (pracovní porada)
 • 22.6.2020 od 18:00 - 4. zasedání zastupitelstva

 

3. Připomínky zastupitelů

Bez připomínek.

 

4. SOUHRN INFORMACÍ SOUVISEJÍCÍCH S NOUZOVÝM STAVEM

Starosta podal níže uvedené informace.

Od 16.3.2020 platí na území ČR nouzový stav. Předpokládá se, že skončí 17.5.2020.

 

Informace o činnosti městyse v době od 16.3.2020 dosud a výhled na další období.

Informování veřejnosti bylo uskutečňováno pomocí těchto komunikačních prostředků:

 • Obecní rozhlas - krizové informace hlásíme podle potřeby a umísťujeme je na web.
 • www.choltice.cz – sekce KRIZOVÁ HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU. Jsou zde uvedeny všechny aktuality pro choltické občany – všechna hlášení.
 • Mobilní rozhlas – registrovaný občan dostává hlášení do mobilu. Registrace je možná na webu městyse.
 • Telefonicky – starosta Tomáš Bolek 606 660 226, podatelna (služba) 466 972 200

 

Průběžně byly zveřejňovány aktuální informace v tomto rozsahu:

 • Úřad městyse Choltice je od 20.4.2020 otevřen.
 • ZŠ a MŠ jsou uzavřené. Zápisy - informace jsou na stránkách škol.
 • Tělocvičny ZŠ jsou uzavřené.
 • Dětské hřiště Pod Zámkem a hřiště ve sportovním areálu jsou otevřená.
 • Sportovní areál a discgolfové hřiště jsou otevřená.
 • Fotbalová utkání a tréninky Slavoje Choltice jsou zrušeny.
 • Cvičení jógy je zrušeno.
 • Autobusová doprava funguje v režimu „prázdniny“.
 • Železniční doprava funguje s omezeními. Bližší informace na webech dopravců.
 • Údržba a úklid městyse fungují bez omezení.
 • Svoz odpadu funguje bez omezení.
 • Knihovna městyse je uzavřená. Náhradní prostory otevřeme 11.5.2020.
 • Zámek Choltice je uzavřený.
 • Diskotéka Zámek Choltice je uzavřená.
 • Kulturní a sportovní akce jsou až do června zrušeny.
 • od 1.4.2020 je po rekonstrukci znovu otevřena prodejna COOP
 • Omezení plateb v hotovosti
 • Sociální pomoc pro seniory
 • Svatby, pohřby
 • Na koho se obrátit, když mám potíže
 • Informační linka v souvislosti s koronavirem

 

 1. Úprava rozpočtu městyse Choltice pro rok 2020 v souvislosti se snížením predikce daňových příjmů

Starosta informoval, že ministerstvo financí zveřejnilo 21.4.2020 aktualizaci daňové predikce pro obce a kraje. Aktualizace zohledňuje snížení sdílených daní v souvislosti s dopady krizové situace. Z aktualizované predikce je zřejmé, že meziroční propad daňových příjmů je odhadován na - 23 mld. Kč (- 10,4 %) u obcí a na - 8 mld. Kč (-10,9 %) u krajů.

Pro městys Choltice znamená 10% snížení příjmů daní částku 2,2 mil. Kč. Tato částka bude městysi chybět, proto je třeba přistoupit k redukci naplánovaných akcí.

Starosta seznámil zastupitele s návrhem na odložení některých akcí:

 • parkovací plocha u zámku
 • oprava stavidla u Chrtnického náhonu
 • revitalizace potoka v Ledci
 • oplocení a EZS v budově technických služeb
 • informační cedule v ulicích
 • pořízení zametacího zařízení a sekacího ramena ke komunálnímu traktoru

 

Akce, které se budou realizovat:

 • rekonstrukce knihovny
 • revitalizace Podrybníčků
 • fasáda a výměna oken v lékárně a zdravotním středisku

Rekonstrukce 8 ks oken v kapli sv. Romedia a rekonstrukce bytu č. 160/2 jsou již hotové.

 

6. Změna č. 1 Územního plánu Choltice - aktuální stav

Dne 28.2.2020 proběhlo veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Choltice spojené s odborným výkladem projektanta Ing. arch. Miroslava Bati z firmy SURPMO, a.s. z Hradce Králové.

Ve zákoně stanoveném termínu nebyly podány žádné námitky, ani připomínky. Dotčené orgány zaslaly své připomínky a stanoviska písemně MěÚ Přelouč, pořizovateli změny ÚP, který je zpracoval a předal nadřízenému orgánu, kterým je Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje. Ten vydá své stanovisko a na základě něho bude dokumentace upravena a dokončena.

Ze stanovisek dotčených orgánů:

 • KHS požaduje doložit u lokalit Z1-Z1 a Z1-Z4 v dalším stavebním řízení (územní řízení, atd.) posudky na nepřekročení platných hygienických limitů hluků z dopravy na přilehlých silnicích II. a III. třídy.
 • MěÚ Přelouč, odbor životního prostředí, doporučuje vyjmout pozemek p.č. 752/2 o výměře 401 m2 v k.ú. Choltice z PUPFL a převést na druh pozemku SV (smíšení venkovské bydlení).

 

Pokud vydá KÚ Pk své stanovisko včas a projektanti vše stihnou zapracovat, mohlo by zastupitelstvo schvalovat Změnu č.1 ÚP na zasedání 22.6.2020.

 

7. Zařazení městyse Choltice do území MAS Železnohorsko

Městys Choltice patří do MAS Železnohorský region, z.s. Pro období 2021-2027 je třeba obnovit souhlas se zařazením městyse Choltice do území MAS Železnohorsko. Bez tohoto se nemůžeme ucházet o čerpání dotací z MAS.

Dále je třeba aktualizovat Strategický plán rozvoje městyse a přenést tento plán do Plánu rozvoje MAS Železnohorsko pro období 2021-2027.

Souhlas bude projednán na zasedání zastupitelstva 25.5.2020.

 

8. Příprava podkladů pro žádost do PZAD – zámek Choltice

Zastupitelé zvažovali rozšíření rozsahu archivní rešerše o dokumenty týkající se zámeckého parku a zahradnictví. Rozšíření by stálo 25 000 Kč + DPH. Důvodem rozšíření je možnost následně zvážit budoucí využití Zámku Choltice na muzeum zahradní architektury

V současné době již na zámku probíhá geodetické zaměřování a připravuje se termín a podmínky 3D skenování kaple.

Zastupitelé po diskusi vyjádřili nesouhlas s rozšířením rozsahu archivní rešerše o dokumenty týkající se zámeckého parku a zahradnictví a preferují zaměření zámku Choltice na dětského návštěvníka.

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 725/106 k.ú Choltice

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02jako oprávněný požádal o zřízení věcného břemena k pozemku p.č. 725/106 v k.ú. Choltice (ulice Na Hlásku).

Oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy na distribuci elektřiny, která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází k umístění distribuční soustavy na cizí nemovitost, je provozovatel povinen podle §25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno. Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 725/106 k.ú. Choltice (ulice Na Hlásku), rozsah věcného břemene na těchto nemovitostech je vymezen v přiložené situaci. Věcné břemeno na vedení v délce 21m se zřizuje za jednorázovou náhradu 6300,-Kč bez DPH (21 m x 300 Kč dle směrnice).

 

10. Prodej pozemku parc. č. 189/6 k.ú Choltice

Městys Choltice je vlastníkem pozemku parc. č. 189/6 k.ú Choltice o výměře 1477m2 (orná půda), firma ROTANI s r.o., se sídlem Jedousovská 334, Choltice, zastoupená panem Tomášem Hrušou, jednatelem, projevila zájem o odkoupení tohoto pozemku, jedná se o pozemek, který má v současné době pronajatý firma EKOLPALIVA VENRO s.r.o.

Zastupitelé se kloní k prodeji pozemku, protože pro něj městys nemá žádné využití. Navržená cena za m2 je 200 Kč.

 

11. Územní studie pro lokalitu Z5a - Choltice, Jedousovská ul.

Projektová kancelář SURMPO a.s. z Hradce Králové dokončila návrh nové územní studie pro lokalitu Z5a - Choltice, Jedousovská ulice, která řeší možnost výstavby 3 RD na soukromých pozemcích. ÚP Choltice přikazuje pro nové lokality vypracování územních studií a jejich zapsání do registru územních studií. Studie bude projednána na zasedání zastupitelstva 25.5.2020 a po schválení Změny č. 1 územního plánu Choltice nabyde platnosti.

 

12. Narušování veřejného pořádku a vandalismus

Vulgární mladík napadal návštěvníky dětského hřiště Pod Zámkem v Cholticích v sobotu 1.5.2020. Ani snaha přítomných dospělých ho od svého počínání neodradila, a tak rodiče s dětmi dětské hřiště museli opustit.

V neděli 26.4.2020 bylo nahlášeno poškození dřevěného kříže, který stojí na vyvýšeném místě Na Křížku za Severní ulicí. Neznámý vandal nařízl sloup tak, že celý kříž bude muset být vyměněn. Škoda je odhadnuta na 15 tis. Kč. Poškození vyšetřuje Policie ČR.

Vzhledem k tomu, že na chování party mládeže si ztěžuje stále více lidí, shodli se zastupitelé, že je třeba záležitosti vulgárního chování a vandalismu projednat s Policií ČR v Přelouči, protože spolupráce s rodiči se nejeví jako účinná.

Zapsal Tomáš Bolek


Vytvořeno: 10. 5. 2020
Poslední aktualizace: 10. 5. 2020 23:50
Autor: Tomáš Bolek