Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Složky IZS

Složky Integrovaného záchranného systému

Pojmem integrovaný záchranný systém se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchrannýchlikvidačních prací. IZS specifikuje zákon č. 239/2000 Sb. v posledním platném znění. IZS se člení na základní složky (Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Zdravotní záchranná služba a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí jednotkami PO) a ostatní složky, které při řešení mimořádné události poskytují plánovanou pomoc na vyžádání.


239/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 28. června 2000

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací,

b) mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací,

c) záchrannými pracemi činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin,

d) likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí,

e) ochranou obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany,1) zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku,

f) zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen "zařízení civilní ochrany") součásti právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky,

g) věcnou pomocí je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce,


Hasičský záchranný sbor ČR

Základním poslání HZS je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS tvoří generální ředitelství HZS a hasičské záchranné sbory krajů.

HZS Pardubického kraje, Požární stanice Přelouč sídlí na adrese Studentská 1592, Přelouč (v sousedství výjezdového stanoviště ZZS), velitel požární stanice npor. Ing. Michal Vašica, tel. 950 571 197. Tísňová linka je 150.

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO.

Město Přelouč zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Přelouč kat. JPO III/1, která má 15 členů s danou dobou výjezdu do 10 minut. Velitelem jednotky je Martin Macháček, tel. 736 507 484. Jednotka sídlí v Přelouči, ul. Zborovská 54.

Policie ČR

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje sídlí v Pardubicích, Na spravedlnosti 2516. Ředitelem je plk. Mgr. Jan Švejdar, tel. na ústřednu je 974 566 111. V Pardubicích je vedoucím Územního odboru PČR Pardubice plk. Mgr. Miloslav Kaplan (tel. 974 566 221) a vedoucí Obvodního oddělení PČR Přelouč npor. Zbyněk Hanuš (Pražská 20, tel 974 566 780).

Zdravotní záchranná služba

Zřizovatelem ZZS je KÚ. Operační středisko ZZS Pardubického kraje sídlí na adrese Průmyslová 450, Pardubice, ředitelem je MUDr. Igor Paar, tel. 466 034 101, tísňová linka je 155. Výjezdová základna Přelouč, linka 155.

Ostatní složky IZS

 • Městská policie Přelouč, sídlo Československé armády 1665, velitel MP Přelouč je Leoš Slavík, Dis., tel. 466 959 660, tísňová linka je 156.
 • Armáda ČR – Krajské vojenské velitelství Pardubice – Pardubice Hůrka 1100. Ředitelem je plk. gšt. Ing. František Hlaváček, tel. 973 243 200.
 • Armáda ČR – Stálé operační centrum Praha, VÚ 1160, vedoucí tel. 973 212 070.
 • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. havarijní služba VČE a.s., VČP a.s., VHOS a.s., a pod.)
 • Orgány ochrany veřejného zdraví.
 • Neziskové organizace a sdružení občanů.
 • Humanitární a charitativní organizace.
 • Další sdružení, organizace, sbory a vyčleněné síly a prostředky právnických a fyzických osob.

Linka 112 - otázky a odpovědi

Vše co chcete vědět o jednotném evropském čísle tísňového volání  

Co je linka 112

 • Tísňová linka, pomocí které se dovoláte pomoci záchranářů ve všech členských státech EU
 • Je dostupná jak z pevných linek tak z mobilních telefonů
 • Je zdarma na celém území EU
 • Umožňuje určení polohy volajícího

Pro koho je určena linka 112

Pro jakéhokoliv člověka, který se na území Evropské unie a některých dalších států ocitne v nouzové situaci a potřebuje urgentní pomoc záchranných či bezpečnostních složek (hasiči, policie, zdravotníci)


Kdy volat linku 112 

 • pokud potřebujete pomoc hasičů,
 • v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je nutná spolupráce dvou a více  záchranných složek,
 • při cestách do zahraničí,
 • pokud si v krizi nedokážete vzpomenout na jiná tísňová čísla nebo si nejste jisti,
 • linku 112 mohou využít osoby nehovořící česky - díky jazykové vybavenosti operátorů,
 • linka 112 je v ČR universální tísňovou linkou, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci i policie či zdravotnické záchranné služby. Její technologie totiž umožňuje identifikovat místo, kde se volající nachází, rovněž šance dovolat se z mobilního telefonu na tísňovou linku 112 je ve srovnání např. s číslem 155 větší - na 112 se na jako jedinou tísňovou linku lze dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora.

Pokud budete řešit pouze zdravotní obtíže, trestný čin, atd., obracejte se přímo na národní čísla tísňového volání (150 hasiči, 155 zdravotnická záchranná služba, 158 policie, 156 městská policie), která jsou v současné době rovnocenná číslu 112.


Kdy nevolat linku 112 

 • Nezkoušejte, jestli linka 112 funguje, mohli byste ohrozit životy někoho jiného. 
 • Linku 112 nikdy nevolejte z legrace, pokud nejde o urgentní záležitost nebo pokud chcete pouze získat informace.

Pokud jste na pochybách, linku 112 klidně vytočte. Můžete zachránit něčí život.

Pamatujte, že při volání na tísňovou linku 112 není nikdo anonymní. Vyspělá technologie linky 112 umožňuje nejen zjistit přesně místo, odkud dotyčný volá, ale i jeho číslo, volajícího lze identifikovat dokonce i v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM karty. Navíc veškeré hovory jsou nahrávány.

Pokud někdo zneužije tísňovou linku, hrozí mu dle zákona o elektronických komunikacích pokuta až do výše 100 000 Kč. V určitých případech lze zlomyslné volání klasifikovat jako trestný čin šíření poplašné zprávy nebo trestný čin znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení, pak samozřejmě hrozí trestní odpovědnost. V případě zlomyslného volání bude inkriminovaný telefon zablokován. 


Jak volat na linku 112?

Když voláte na tísňové číslo, v klidu řekněte:

 • Co se stalo a jestli se někdo zranil
 • Kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici
 • Řekněte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • Nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky
 • Udělejte, co ti operátor říká

Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni odpovědět operátorovi tísňové linky na jeho případné doplňující dotazy. Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o „planý poplach“.

Telefonování na tísňová čísla je bezplatné. V případě nouze se nebojte volat na tísňovou linku, ale nezneužívejte ji. Můžete ztížit pomoc lidem kteří ji skutečně potřebují! 

Telefonování na tísňová čísla je zdarma. Proto se v případě potřeby nebojte zavolat pomoc.

Nikdy ale nevolejte z legrace, můžete ublížit jiným lidem!!!

Pamatujte, že při volání na linku 112 je každý identifikovatelný a při jejím zneužití lze tedy každého dostihnout a potrestat.

Zneužívání tísňových linek je trestné a hrozí za ně pokuta až do výše 100 000 Kč.

Důvěřujte hasičům a dalším záchranářům. Pamatujte si ale, že nejlepším ochráncem sebe i druhých jste vy sami!

Upozorňujeme, že kromě jednotného evropského čísla tísňového volání 112 jsou v ČR v platnosti také národní čísla tísňového volání:

 • 150    Hasičský záchranný sbor ČR,
 • 155    Zdravotnická záchranná služba,
 • 158    Policie ČR.
 • 156    Obecní (městská) policie

Víš odkud voláš ? (PDF)

Praktické informace

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu